เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  973,429 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 60 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นายทองชัย    ภูตะลุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ป.6
2. นางนารี    มูลธิยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจำจังหวัด ป.3
3. นางพิสมัย    คนหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ม.1
4. นางเวียงชัย    ทองจรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพันธุกรรม ม.3
5. นายทรงสิทธิ์    ทองจรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Animal ป.5
6. นางสาวภัทรกุล    น้อยโหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ป.2
7. นางวรรณนภา    เจริญชนม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเลือกบริโภคอาหาร ป.3
8. นางสาววาทินี    ผิวผ่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจีบมือ ป.4
9. นางประภัสสร    วันโพนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏยศัพท์ ป.6
10. นางสาวนฤมล    พันธุ์พาณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนนับ 1-5 และ 0 ป.1
11. นางวิสา    เวียงวิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กด ป.1
12. นางสาวปวีณา    เศษจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Dreamwever 8 ม.6
13. นางนงเยาว์    ปีกกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างงานกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Paint ป.4
14. นายวรวุฒิ    วงศ์วีระขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ป.6
15. นางกัญตรพักตร์    ศรีคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ ม.3
16. นายสวัสดิ์    ดอกพอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการ ป.6
17. นายสมศักดิ์    ศรีบุญรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ม.1
18. นายมิตรชัย    แก้วอินตา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ม.5
19. นายประวิทย์    โยวะผุย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง ม.4
20. นางสาวสุกัญญา    ศรีนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เส้น ป.4
21. นายเชาวฤทธิ์    อาระหัง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้แป้นพิมพ์ ป.2
22. นางจันทร์ฉาย    ปักเขตานัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เราผองเพื่อนกัน ป.2
23. นางสาวรัชนีย์    ดวงประทุม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รู้จักโปรแกรมนำเสนอ Power Point ป.6
ผู้เข้าอบรมร่วม
1. นายดนตรี    ดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวใจของเรา ป.4
2. นางวรัชญา    แจ่มศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารหลัก 5 หมู่ ป.4
3. นางชลิตา    พงษ์ประสพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มารยาทชาวพุทธ ป.5
4. นางปิยนันท์    แก้วสุพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) คำนาม ม.2
5. นายสมปอง    เอนกบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนนับ 1-5 และ 0 ป.1
6. นายวระเดช    เสมอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รู้จักแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ป.5
7. นางทองสี    กวีกิจบัณฑิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวสะกดมาตราแม่เกย ป.1
8. นางพุทธรักษ์    จวนสาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสารและสาร ม.1
9. นางนพพร    วุฒิพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ดอกโป๊ยเซียน ม.2
10. นางสาวณัฐนันท์    สมเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ป.6
11. นางสาวชุมพร    เนตรคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย ม.1
12. นายเทวัญ    ภูพานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.4
13. นายธนเทพ    วิเศษสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าและทฤษฎีอิเล็กตรอน ม.5
14. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การทดลองสุ่มและปริภูมิตัวอย่าง ป.4
15. นายอภิชาติ    มาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำซ้อน ม.2
16. นายสุรพล    เคแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครื่องมือเกษตร ป.6
17. นายพรรณชาติ    ชูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด ป.5
18. นางอรุณี    คำเสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไขมันและน้ำมัน ม.6
19. นางสาววังบัวบาน    แสนศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ป.6
20. นางละมัย    ปาปะขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ ป.4
21. นางสาวสุชิราภรณ์    เรืองเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Ms Word 2003 ป.3
22. นางทัศนา    ฉิมณรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
23. นางสาวนฎกร    ประมายันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
24. นายชัยณรงค์    พ่อทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ม.2
25. นายประสพชัย    แก้วยะลุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วงจรชีวิตของจิ้งหรีด ม.2
26. นายทองอาล    โยธะพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา ป.1
27. นายวัชรพงษ์    ภูยางสิม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การสร้างความคุ้นเคยในการเล่นเซปักตะกร้อ ม.1
28. นางณัฐกฤตา    บัวชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแจกลูกคำที่ประสมสระ แ-ะ ป.1
29. นายอิทธิชัย    นิตย์กุลกานต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานนำเสนอด้วย Microsoft Power point ป.6
30. นายนายวสันต์    เสี้ยมแหลม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม eXe ม.6
31. นางวิวรรณ    ทางนที กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 ป.5
32. นางสาวปิยพร    จตุรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใชโปรแกรมภาษาโลโก้ ม.3
33. นางพรรณี    ตังคณิตานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ป.3
34. นายนิดติพราว    ล้วนวิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
35. นายจิตบุณย์    กุลสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนตรรกยะ ป.2
36. นายชานล    นนทกุลพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อวัยวะภายนอกร่างกาย ป.4
37. นางวิภารัตน์    จิตจักร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ท้องถิ่นของเราอำเภอหนองสูง ป.4

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th