เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,278 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 70 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางจิราภรณ์    สุคันธวิภัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ม.1
2. นางอนัญญา    ผิวเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ม.3
3. นายน้ำทิพย์    จุลประยูร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) my community ม.1
4. นางตุลาลักษณ์    วันแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ม.1
5. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำสุภาพ ม.2
6. นางราตรี    พลวุฒิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะ ป.6
7. นายกอบเกียรติ    พัฒนนิติศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติ ๙ ราชกาล แห่งราชวงศ์จักรี ม.2
8. นางอัญญาณี    ภูตะลุน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำพ้อง ม.1
9. นางปราณี    หีบแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ ม.3
10. นางวีระพันธ์    นิลโสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของพืช ป.2
11. นางสาวสุพัตรา    จวนสาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำราชาศัพท์ (เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ภาชนะใช้สอย) ป.6
12. นางสาวบำเพ็ญ    ดาสีวังปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประมาณค่า ป.6
13. นางคันธะมาลา    คามจังหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ม.2
14. นางลัดดา    อารีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) occupation ม.1
15. นางมาลา    แก้วแสงใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ม.1
16. นางสาวสุมาภรณ์    แสนเหลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การเมืองการปกครอง ม.2
17. นายมนัส    ศรีเฉลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของโลก ม.1
18. นายขุนทอง    คล้ายทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจำแนกสัตว์จำนวกอาร์โทพอด ม.2
19. นางนวพร    คำวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ม.1
20. นางลำแพน    ภู่กันงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ม.1
21. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ม.3
22. นางสาวสุภาพร    สระโสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงื่อน ม.1
23. นางกมลชนก    คล่องขยัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลักษณะและรูปร่างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ม.1
24. นางรุ่งนภา    บุญวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1
25. นายพิณยา    ทองขอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรณีพิบัติ ป.6
26. นางอมรรัตน์    อุดมประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ป.5
27. นางสาวพรรณิภา    ทองคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุภาษิตพระร่วง ม.1
28. นางอัจฉริยา    ธรรมแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ม.2
29. นางนภาวรรณ    ปักขันติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เสียงในภาษาไทย ม.1
30. นายมะลิวัลย์    ศรีสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Family Relationships ม.1
31. นายอภิมุข    ลี้พงษ์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างงานอย่างเป็นระบบ ม.3
32. ด.ญ.นิภาพา    วงค์ใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย ม.2
33. ด.ญ.สุจิตรา    โยธาสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เสียงในภาษาไทย ม.1
34. ด.ญ.บุษบา    จันธิราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) อาชีพ ป.3
35. ด.ช.ศราวุธ    เฮียงหล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ม.2
36. ด.ญ.ธัญญลักษณ์    ศรีสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย ม.1
37. ด.ญ.เสาวลักษณ์    โทนหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำพ้อง ม.1
38. ด.ญ.วาสนา    ไชยสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของพืช ป.2
39. ด.ญ.ทัศนีย์    กัตโร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละ ม.2
40. ด.ญ.ปภัสสรา    ศรีรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) occupations ม.1
41. ด.ญ.อภิษฎากร    แก้วแสงใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างของพืชและการสร้างอาหาร ม.3
42. ด.ญ.สุจิตรา    แสนเหลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การเมืองการปกครอง ม.2
43. ด.ญ.จิดาภา    ตอรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำสุภาพที่ควรรู้ ม.2
44. ด.ช.ธนาธิป    เย็นสบาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ จำพวกอาร์โทพอด ม.2
45. ด.ญ.ธนาภรณ์    ธรรมแท้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ม.3
46. ด.ญ.สิรินทรา    ศีรลาหลัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำราชาศัพท์(เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ภาชนะใช้สอย) ป.6
47. ด.ญ.วราพร    อ่อนน่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แผ่นดินไหว ม.1
48. ด.ญ.ภรณิภา    สุธัมสักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เงื่อน ม.1
49. ด.ช.ชานนท์    แก้วด่านนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1
50. ด.ญ.ณัฏฐกานต์    ทองขอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า ป.6
51. ด.ญ.สมฤทัย    สายตาต่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1
52. ด.ช.มเหสักข์    ผุดผาด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของโลก ม.2
53. ด.ญ.ชฎาภา    ศรีนาแพง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ม.1
54. ด.ญ.ธัญลักษณ์    เปาทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ ม.3
55. นางประภาพร    อภิวัฒนวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) ืnouns ม.1
56. ด.ญ.สุพัตรา    สุพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) nouns ม.1
57. ด.ช.พิสุทธิ์    ดาสีวังปา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ม.1
58. นางกนกวรรณ    พงสุพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Daily Routines ม.1
59. ด.ญ.กมลพร    พงษ์สุพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) occupations ม.1
60. นางสาวอรุณี    รัตนวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธาตุกัมมันตรังสี ม.3
61. ด.ญ.ดรุณี    โสบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธาตุกัมมันตรังสี ม.2
62. ด.ญ.ปิยภรณ์    ทัพซ้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ ม.3
63. นางอรทัย    วิเวก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Photoshop cs3 ม.3
64. ด.ญ.ศศิธร    ประกิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม ป.4
65. ด.ญ.ทัตติยา    มีสนม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ม.1
66. ด.ช.สุภชัย    ประจงจัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) สถานที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ม.1
67. ด.ญ.ชลดา    บุญลอยส่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ม.2
68. ด.ญ.เปี่ยมพร    งามขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ม.3
69. ด.ญ.อารียา    อรัญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุภาษิตพระร่วง ม.1
70. ด.ญ.พรพิมล    ตำตาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำกริยา ม.1

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th