เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,275 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 60 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางกัลยาณี    ฉายา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบ ม.1
2. นางชีวัน    อนุเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระโปรงเอวรูดยางยืด ม.2
3. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ม.6
4. นางสาวจันทา    ปุระตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สัตว์บก อนุบาล
5. นางสาวอัจฉรา    ถาน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลไม้ อนุบาล
6. นางวิไล    อหันตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูล ป.1
7. นางสาวธีรวรรณ    จันทร์วิชชาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฮ่อซะลิงป่า ป.1
8. นางสาววราภรณ์    แสงสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำที่ประสมสระอา ป.1
9. นางพรชนก    พรมอารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียนรู้การนำไปใช้ ป.1
10. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กบ ป.3
11. นางบัวศรี    สันเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Animals ป.5
12. นางสาวอรุณศรี    เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลำดับเลขคณิต ม.5
13. นางสมฤทัย    นาคพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงสร้างระบบย่อยอาหาร ป.5
14. นายชนธัญ    ติ๊บเมืองมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พระศาสดาในศาสนาสากลของโลก ป.1
15. นายนุชา    วทานิยโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
16. นางกอบกุล    ศรีสวการย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เซต ม.1
17. นางอารยา    สุขยิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวสะกดมาตราแม่กน ป.2
18. นางกัญญา    อุปจักร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) My House ป.4
19. นางนิรชา    หลักคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) คำศัพท์สิ่งของ ม.1
20. นางสาวกนกอร    สุทธิตั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) The alphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ป.2
21. นางวิรัญญาพัชร    ดีมี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ ป.4
22. นางจันทร์สม    จ๊ะสิงห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่างกายของเรา ป.1
23. นางศิริพร    ปิตุภูมิสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความพิวเตอร์น่ารู้ ป.4
24. นางกรรณิการ์    ชัยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ ป.6
25. นางสาวกรรณิการ์    ปัญส่งเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากขยะกระดาษสู่งานประดิษฐ์ ป.5
26. นางสาววราภรณ์    คำวังพฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กก ป.3
27. นายสมพจน์    หิรัญอมรกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติการลีลาศในประเทศไทย ม.6
28. นายศักดิ์ทนน    อุดมเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครื่องดนตรีสากล ม.1
29. นางพัชรี    อุ่นละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ม.1
30. นางนภัสกมล    นามจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสี ม.3
31. นางจตุพร    สมจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Proper Noun ม.4
32. นางลัฐิกา    ผาบไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โวหารภาพพจน์ ม.3
33. นางธิดารัตน์    วงศ์พนัสสัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฟ้อนหิริภูญไชย ป.6
34. นายชัชชัย    แซ่ปึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Past Simple Tense ม.2
35. นางศุมารินทร์    ไชยประโคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปริซึม(Prism) ม.3
36. นางเยาวรัตน์    เลิศพิพัฒน์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียนรู้สำนวนไทย ม.1
37. นางมณีรัตน์    พรหมจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ป.2
38. นางนริศรา    พรมมินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ม.3
39. นางสาวสุธิดา    แก้วจาเครือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อุปกรณ์วาดภาพใน Flash 8 ม.5
40. นางสาวกณิษฐ์ชญา    บุญงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ม.2
41. นางสาวพิศมัย    เกิดผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รยางค์ล่างของมนุษย์ ป.6
42. นางสาววณิชญา    กามะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่องอวกาศ ป.6
43. นางเดือนกวี    ทองก้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Hobby ป.5
44. นายทวีชัย    สุริวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum ม.3
45. นางสาวลัชดาพร    ดิษภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Animals ป.2
46. นายว่าที่ร้อยตรีกำจร    แสงงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ม.3
47. นายอุดม    สัม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel 2003 ป.6
48. นางดารารัตน์    แก้วธรรมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Animals ป.1
49. นางจุลี    สร้อยญานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ป.4
50. นายธาฏี    กองเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายแลน(Lan) ม.1
51. นางสุพรรษา    สายทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปภาษา HTML ม.3
52. นายภูมิใจ    วังคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชื่อและหน้าที่ของปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ ป.5
53. นางพยอม    กุญชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ ม.1
54. นางสาวศิริพร    สมปุก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ป.5
55. นางจารึก    พลายชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะบนผืนผ้าของเผ่าเย้า ป.4
56. นายภาณุมาส    จริยไพสิฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Funny Story Telling ม.1
57. นายอนุกุล    วงค์ปาลีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ม.2
58. นางสาวกานดา    ยนต์สุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบวก การลบทศนิยม ม.1
59. นางยุคลธร    สังข์สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ม.6
60. นางสิริรัตน์    เขื่อนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแปลงทางเรขาคณิตแบบสะท้อน ม.2

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th