เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,285 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 60 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางปาลีรัฐ    มานะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ ม.1
2. นายปนิตา    ทวยเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.3
3. นางสาวพชร    รวยทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint2003 ป.5
4. นางสาวจันทร์คีลี    ปิ่นทศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ป.3
5. นางอรวรรณ    ไชยสุระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เริ่มต้นกับภาษาซี ม.5
6. ด.ช.ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ    รุจิรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Present Simple Tense ป.4
7. นางธวัลรัตน์    นพคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรมเพาเวอร์พอยด์ ป.5
8. นางสาวเสาวนีย์    ลดากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มหัศจรรย์แห่งอาหาร ม.5
9. นางสาวสุกัญญา    สีหาโภชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ลักษณะภูมิอากาศของโลก ม.3
10. นางจารุณี    อนันตริยกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สินค้าและบริการ ม.2
11. นางพรไพรินร์    ผาจวง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ป.4
12. นางธีรารัตน์    บุญมั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Articles ม.1
13. นางวิไลพร    บุญมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำควบกล้ำ ป.3
14. นายอภิวัชร์    ทองลพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ม.4
15. นายยุทธ    งามเสงี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่ามาตรฐาน ม.6
16. นายสัมฤทธิ์    เอี้ยวเหล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.4
17. นายชัยยงค์    สัมมเสถียร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬาวอลเล่ย์บอล : การเล่นลูกมือล่าง ป.6
18. นางสาวภารดี    ไฝดีโบ๊ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
19. นางวรรณา    กุลชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) FAMILY ม.2
20. นายพยุงศักดิ์    ผาจวง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ป.4
21. นางสาววรรณพร    สุขอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) The Town Of Pleasure ม.1
22. นายสันติชัย    บุญรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กราฟิกสำหรับงานเว็บไซต์ ม.5
23. นางสาวมนัสปอง    ศรีทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มารู้จักเ ป.1
24. นายศุภกร    การสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6
25. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ม.4
26. นางสาวสุนารี    มีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โมเมนตัมและการดล ม.4
27. นางสุภาวรรณ    เทียนถม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.6
28. นางดาวประกาย    ทาธง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สร้างเว็บง่ายๆด้วยนาโม ม.1
29. นางพิศนา    สุวรรณพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ป.5
30. นายจุมพล    รัตน์ชิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ม.1
31. นางสาวพรรษา    ผืนชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สร้างสรรค์เศษวัสดุ ป.6
32. นางสาวช่อทิพย์    เขตจำนงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ม.1
33. นายสิทธิพงษ์    บุญพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ป.3
34. นางรัชนี    บุญศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Greeting ม.1
35. นางสาวอมรรัตน์    ปราณีมาโพธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ ม.1
36. นางวิภาวณี    บุญศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การผลิตรายการวีดิทัศน์ ม.4
37. นายสมศักดิ์    หิรัญอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หู ป.5
38. นายประสงค์    โสมรัตนานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมอลำ วรรณกรรมอีสาน ม.5
39. นายสุรชัย    ฤทธิ์สยาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนที่มีค่าไม่เกิน1,000 ป.2
40. นางไพรินทร์    จันทสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนกลอนสี่ ป.5
41. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ภัทรมานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ม.1
42. นายอลงกรณ์    สุขสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ม.1
43. นางพวงเพ็ชร์    ศรีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น้ำขึ้นน้ำลง ม.3
44. นางกนกวรรณ    นะมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สระอาพาเพลิน ป.1
45. นางสาวรัตน์วรา    สามารถ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ป.5
46. นายสาโรจน์    จ้องสละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสะท้อนของแสงผ่านกระจกเงาโค้ง ม.5
47. นางสาวอัมพร    สารวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ม.3
48. นางสาวศิริพร    ชอบสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การช่วยฟื้นคืนชีพ ม.6
49. นางสาวดนยพัชร์    บุญญาธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Fun with weather ans seasons ป.6
50. นายประวิทย์    คำพุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ม.2
51. นางชัญญา    พงษ์ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Parts of Body ป.6
52. นายชนะภัย    เดชะวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.1
53. นายณัฐพล    บัวอุไร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.4
54. นางสาวพิมพ์นภา    รอดทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การจัดหมู่หนังสือ ป.4
55. นางอรญาณี    รัตนวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัตว์เลี้ยงแสนรัก ป.1
56. นางอุสา    เอี่ยมสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บุคคลวัยทอง ม.3
ผู้เข้าอบรมร่วม
1. นางรชตวรรณ    มาทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม Microsoft Word ป.4
2. นางปราณี    วิศวพิพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย ม.6
3. นางสาวนภาลัย    เชื้อกสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บทบาทของคอมพิวเตอร์ ม.1
4. นายวิทยา    นิลสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความชันของเส้นตรง ม.4

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th