เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  1,128,999 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 60 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นายณัฐ    นนทะเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศ ม.2
2. นางสาวศุภมาศ    คงคาช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาชีพในสังคม ป.4
3. นางสาวสุภาวรรณ์    บุญมา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.1
4. นางณัฏฐ์กานดา    ดำศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี Data and Information ม.2
5. นางมาตา    แก้วเซ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ป.1
6. นางสุภาภรณ์    นิลยกานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) What A Wonderful World ม.5
7. นายโสภณ    แย้มช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การนำเสนอข้อมูล ม.1
8. นายพิเชษฐ์    สกุณา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง ป.5
9. นายประสพโชค    ชัยคีรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Occupation ( อาชีพ ) ป.6
10. นางนิรมล    ช่วยธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สีแสนสวย ป.1
11. นายสมคะเณ    ภิรมย์รักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ม.4
12. นางวัฒนกร    จิตรัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำประสม ม.1
13. นางสาวรุจิดา    สุขใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ e-book เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5
14. นางสาววิชุดา    สงวนวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย ม.6
15. นางสาวนันทวัน    หยีสัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.3
16. นางนิภา    จิตต์ภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารและการดำรงชีวิต ม.2
17. นางกาญจนา    ตุละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ม.3
18. นางสาววรรลี    ไมหมาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) My place ป.4
19. นางจุรีย์    ชุมพล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างของพืช ป.4
20. นางละไม    ฝั่งชลจิตต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำพ้องน่ารู้ ป.4
21. นางนางเตือนใจ    ศรีกาญจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) The best of Phatthalung province ป.6
22. นางสุกัญญา    พลรัฐธนาสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนวนสุภาษิต ป.2
23. นายพรรณทิพา    ชังอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ ม.5
24. นายสมพร    แก้วซัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พืชน่ารู้ ป.5
25. นายมานิตย์    พิมพิศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ป.5
26. นางสุนันทา    พิมพิศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร ป.2
27. นางกฤษณา    สุมนัสพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Present simple tense ม.3
28. นายจิตกร    แจวศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐานโปรแกรมเพนท์ ป.2
29. นางมาริณี    ปานสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ป.6
30. นายระวิ    เจริญกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ebook เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก ป.5
31. นายปรีชา    ชื่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทิศทั้งแปด ป.6
32. นางเกษร    เทพรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ป.6
33. นางอุมาพร    เบ็ดเสร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) What's this? ป.1
34. นางสุกุล    ศิลารัก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เวลากับประวัติศาสตร์ ม.1
35. นายไพรัตน์    เต็มนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบัติของจำนวนนับ ม.1
36. นายสมเกียรติ    เวชภูติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ม.2
37. นางพฎาศรัย    เจียมศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Days and colors ป.2
38. นางชุติมา    ศิริไพรวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บ้านฉันเมืองไทย ป.5
39. นายยวดยิ่ง    ด้วงสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทฤษฎีบททวินาม ม.5
40. นางขวัญชนก    นวลมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กง ป.1
41. นางสาวเพียงเพ็ญ    โลหสมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้งานโปรแกรมCorelDRAW12 ม.6
42. นายมูหะมะกอรี    มะยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.4
43. นายอานีตา    มะยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างรูปภาพ ป.2
44. นายมหาัมัดวีรา    บินลอแม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอินเตอร์ ม.6
45. นางธีรดา    อินทร์พรหม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระเบียบแถว(ท่ามือเปล่า) ป.4
46. นางจินดา    ละม้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สนุกกับงานปั้น ป.1
47. นางสมจิต    มลิวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad ง่ายนิดเดียว ม.2
48. นางฉวีวรรณ    ศรีมุกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ่อน้ำร้อนในท้องถิ่น ม.2
49. นางธณัฏฐา    ชูลิกร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ม.3
50. นางสาวสลิลทิพย์    จงไกรจักร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) My family ป.3
51. นางสาวกัชญา    สุทธิชยาพิพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างของเซลล์ ม.4
52. นางสาวศิวพร    ถนอมชู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การทดลองสุ่มเเละเหตุการณ์ ม.3
53. นายสมนึก    กายแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนเฉพาะและเลขตัวประกอบ ป.6
54. นางทัศนา    โรยสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สุขบัญญัติ 10 ประการ ม.1
55. นางสุมาลี    ศรีสุขใส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องบทประยุกต์ ป.6
56. นางสุกัญญา    สุวรรณรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Animal ป.1
57. นางสาวซัลมา    ใบเต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Greeting ป.4
58. นางสาวจิราภรณ์    หลินมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Food & Drinks ป.5
59. นางสุทิศา    อ่อนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลมบก ลมทะเล ป.5
60. นางสาววันวิสาข์    จูตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม ม.1

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th