เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  971,027 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 81 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 81 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นายจีรวัฒน์    ภูอาบทอง -
2. นายปัญญา    แกล้วกล้า -
3. นางนารี    มูลธิยะ -
4. นางวิสา    เวียงวิเศษ -
5. นายประจญ    อ่อนพั้ว -
6. นายยงยุทธ    ประทุมยศ -
7. นางสาคร    ประทุมยศ -
8. นางกันยารัตน์    ไวคำ -
9. นางกนกอร    วรกิตติกุล -
10. นางสาวสุธี    อารีย์พงศ์ -
11. นางสาวศิริ    คงเจริญ -
12. นางนาถวรา    นาคบุตรศรี -
13. นายคำสิงห์    พิบูลภักดี -
14. นางนันทพร    มั่นทัพ -
15. นายร่วมชาติ    ชัยนา -
16. นายกิตติศักดิ์    เชื้อจำรูญ -
17. นางวริศรา    ณีศะนันท์ -
18. นายทรงศักดิ์    มิทราวงศ์ -
19. นายชิงชัย    ทองไทย -
20. นางภาสินี    ศิลปะชีวานนท์ -
21. นางรินทิพย์    วารี -
22. นายคูณสมบัติ    นารินรักษ์ -
23. นายสุธน    เพ็ชรอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เส้นขนาน ป.6
24. นายดนตรี    ณสงขลา -
25. นายอรรณพ    แสนนาม -
26. นายวิทยา    อยู่เย็น -
27. นางนรมน    ไกรสกุล -
28. นางสาวอิงอร    วงษ์ศรีรักษา -
29. นางสาววิภา    รักงาม -
30. นายสมเกียรติ    ไกรยา -
31. นางสาวเกษรา    ภัทรเดชไพศาล -
32. นางมยุรี    เสนไสย -
33. นายพีรเดช    เสนไสย -
34. นายมุนี    กุลชาติ -
35. นายวิสุทธิ์    ลาคำสาย -
36. นายอัครเจตน์    สีหะวงษ์ -
37. นายสุนทร    ถานอาดนา -
38. นางสาวงามตา    ถานอาดนา -
39. นางสาวกมลณิชา    ถานอาดนา -
40. นายสุรีย์    พิมล -
41. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์    สุงรัง -
ผู้เข้าอบรมร่วม
1. นายดนตรี    ดีมาก -
2. นางสาวสุกัญญา    สีหาโภชน์ -
3. นางปฏิญญา    จารุพรรณพิทักษ์ -
4. นางจันทร์เพ็ญ    สาแก้ว -
5. นางรัตติยากร    พร้อมสิ้น -
6. นายปราโมทยื    วังสะอาด -
7. นายประเสริฐ    บุ่งนาม -
8. นายประเทือง    แสบงบาล -
9. นายสำราญ    แก้วกาหลง -
10. นางปรียา    แสบงบาล -
11. นายวิรัตน์    ธีระวิทยากุล -
12. นายรักษ์    นาไชยเงิน -
13. นายธวัฒชัย    พันธุโพธิ์ -
14. นายวีระยุทธ    จันทร์สด -
15. นางจัทราพร    คำเสนา -
16. นางพวงมะลัย    น้อยหมอ -
17. นางสุกัญญา    ศรีภักดีสวัสดิ์ -
18. นางวัชราวรรณ    อ่อนคำ -
19. นางณัฐกานต์    กำหนดความ -
20. นายนพดล    น้อยบัวทิพย์ -
21. นายสมพงษ์    คำสิงห์ -
22. นายกิตติศักดิ์    จิตต์พงษ์ -
23. นางมะลิจันทร์    โครตลาคำ -
24. นางพิมลพรรณ    น้อยบัวทิพย์ -
25. นางกรรณิการ์    โชติพูล -
26. นางศิรินทิพย์    สาจันทร์ -
27. นางนภาภรณ์    จันทร์สด -
28. นางสาวสุภลักษณ์    โชติประเดิม -
29. นายธนวัฒน์    ศรีโพธิ์ชัย -
30. นางอัครรินทร์    กำภูศิริ -
31. นางจินตนา    อำมุกคะ -
32. นางสาวณัฐฏ์ชุดา    แก้วเมืองคุณสิน -
33. นางกัลยกร    ราชิวงศ์ -
34. นางสาวอรทัย    ทรงหาคำ -
35. นายบรรพต    แสนสุวรรณ -
36. นางสาวปราณี    กุลมิน -
37. นายเตือนใจ    บัวพรม -
38. นายกิตติพงษ์    บุตโค -
39. นายศราวุธ    อินธิสิทธิ์ -
40. นายพรชัย    คำพะโคตร -

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th