เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,280 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 70 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 70 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางนริสลา    ทองคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หน่วยเศรษฐกิจ ม.5
2. นางณินิลกาญจน์    เชาว์เหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าจำนวน 1-10 อนุบาล
3. นางกนกพิชญ์    คำคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ ม.3
4. นางจิราภรณ์    สุคันธวิภัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ม.2
5. นางสาวศิริ    คงเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ห.ร.ม.และค.ร.น. ม.1
6. นางทัศนีย์    ขันทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบวกเศษส่วน ม.1
7. นางสาวเรณุมาศ    ภักดีโต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเลือกใช้คำ ม.4
8. นางสาวพนารัตน์    ตอพล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.6
9. นางพัชรนภา    กะโห้ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของพืช ม.1
10. นางลำดวน    เอี่ยมอาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐกิจพอเพียง ม.1
11. นายชาญณรงค์    บุญเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันวิสาขบูชา ม.1
12. นางธัญญรัศม์    แตงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนิดและลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
13. นางพรทิพย์    พูลทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำควบกล้ำ ป.4
14. นางฐิติมา    เพชรสัมฤทธิ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสำรวจ ป.2
15. นายชนินทร์    บุตรคำโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะจักรวาล ป.4
16. นางสาวลัคณา    มันตะวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การดูแลและทำความสะอาดบ้าน ป.1
17. นายณรงค์    จิตต์ใจรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฟังเรื่องบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ม.3
18. นางพิราวรรณ    พูนผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) My home ม.1
19. นางกรรณิการ์    แสนทวีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วัฒนธรรมและสังคม ป.6
20. นายประดิษฐ์    พันธ์ผา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.6
21. นางสาวรสสุคนธ์    ณัฎฐ์ธนานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนิดของเซต ม.4
22. นางพัชญ์ภสุ    เกิดสุขตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปทรงเรขาคณิต ป.3
23. นางสาวลำพู    ศูนย์ปาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบขับถ่ายของเสีย ป.6
24. นางสาวภาวี    อัตถีโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร ป.4
25. นางสาวราตรี    สงวนรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วนอุทยานเขากระโดง ป.3
26. นางกรเกตุ    ฟุ้งวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน ม.2
27. นางระเบียบ    เปลี่ยนขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) The Preposition ป.6
28. นายวิวัฒน์ชัย    ชุตินธรารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โบราณสถาณในจังหวัดบุรีรัมย์ ป.6
29. นางภัณฑิลา    เกษอุดมทรัพย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำเนิดลูกเสือไทย ป.6
30. นายบุญส่ง    พุ่มบาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มหาเวสสันดรชาดก ม.4
31. นายทวนชัย    สว่างใจธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.6
32. นายณัฐพล    รักเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิต ป.2
33. นางพิศมัย    ไตรคุ้มดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.4
34. นายขวัญชัย    เจริญเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างภายนอกของพืช ป.4
35. นายคณิศร    จันทร์บรรจง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของวัสดุ ป.3
36. นายประหยัด    สันวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100 1,000 ป.4
37. นายสายพิน    วรรณศาสวัต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เศษส่วน ป.6
38. นางสาวเบ็ญจา    ภู่จุฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำราชาศัพท์ ป.6
39. นางธัญลักษณ์    พัฒน์จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันธรรมสวนะ ป.4
40. นายชัยรัตน์    อภิวันท์สิริวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการและการแก้สมการ ป.6
41. นายสุธี    พาทีทิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ม.1
42. นายสนิท    พรหมประสิทธิ์ -
43. นางสาวสุนีรัตน์    ยศรุ่งเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหาร 5 หมู่ ป.6
44. นางสาวจีราวัจน์    แสงคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ของแสง ม.5
45. นายอภิเชษฐ์    ฉิมพลีสวรรค์ -
46. นายปิยนาถ    ชาวน่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตั้งแถวและการเรียนแถว ป.6
47. นายพิทักษ์    ตักโพธิ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ป.6
48. นางจินดารัตน์    วังบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมการ ป.6
49. นางสินีมาศ    เหมือนทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) My family ป.6
50. นางณัฐกฤตา    แสงผาบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กก ป.1
51. นางสาวศรีภาวรรณ    ไสโสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ และหาร ทศนิยม ม.1
52. นางอนงค์    บัวจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์บทเรียน ม.1
53. นางสาวมัลลิกา    ประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงาน ม.5
54. นางสาวอรสา    ข้ามสาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Wild animals ป.4
55. นางสาวรายา    ปัญจมานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของพืช ป.3
56. นางพูลทรัพย์    หินอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สืบสานกาญจนบุรี ป.5
57. นางประภาศิลป์    ญาติเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.6
58. นายยุทธพงษ์    หาญยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร ป.6
59. นางสาวศิริจันทร์    ศรีนวลนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสืบพันธุ์ของพืช ม.1
60. นายสุทธิศักดิ์    ตันงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ป.3
61. นายอำนวย    เวศวงศ์ษาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ป.3
62. นางกิติมา    มะโน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์ ป.4
63. นายสาโรช    มงคลเนตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโจทย์การวัดความยาว ป.4
64. นายปัญญา    ปรางค์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เศษส่วน ป.4
65. นายสมศักดิ์    มีนุช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Fun with animal name ป.6
66. นายฐิติทร    ทองสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เวลากับการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ ม.1
67. นางสาวเสาวลักษณ์    ญาณสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พืช ป.4
68. นายไพศาล    ทับวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าน่ารู้ ป.4
69. นายนิเวศ    เจริญศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฤดูกาล ป.6
70. นายสมจิตร    เวียงสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อาณาจักรสุโขทัย ม.1

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th