เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,282 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 72 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 72 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางจุฑารัตน์    ทานันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราตัวสะกด ป.2
2. นายกรมศิลป์    ลิ่มประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ ม.5
3. นางสาวสุพิชฌาย์    ศรีโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา ป.3
4. นางอุษา    นารถไพรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Telling Time ป.3
5. นางสาวพรทิพย์    มูสิกรักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการข้อความในเว็บเพจ ม.3
6. นางบัณฑิตา    ชูปู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การชั่ง ป.3
7. นางวิราวรรณ    กลางนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัตราส่วน ม.2
8. นางประพิมพันธ์    พรหมสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำสรรพนาม ป.6
9. นายเจษฎา    นาจันทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ ป.6
10. นางจุริญ    คิดดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครื่องดนตรีไทย ป.6
11. นางศรีสมพร    จันทะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ป.6
12. นางรังสิยา    นรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) preposition of place ม.2
13. นายธีรศักดิ์    ไพสิฐศิริกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ป.1
14. นายนิรันดร์    ปาปะโข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พัฒนาการของอาณาจักรไทย ป.4
15. นางจิตรลดา    อุ่นประเดิม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ม.6
16. นางสุมาลี    มีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1
17. นายอดิศร    รอดเหลื่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ป.6
18. นางยุพยง    ใจกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) FAVORITE DISH ม.2
19. นางปาณิสรา    ว่องพรรณงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างของสารพันธุกรรม ม.6
20. นางสาวธนภรณ์    นวลลำภู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราแม่กง ป.1
21. นางจิตรา    ประสิทธิชัยวุฒิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ม.4
22. นางสาวนพรัตน์    ผลไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ถ้อยคำและสำนวนไทย ป.5
23. นางลออ    คงเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างของดอก ม.5
24. นางวิภา    ร่มแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำนานบ้านฉัน ป.4
25. นางสาววรางคนาง    ชูแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การผันวรรณยุกต์ ป.4
26. นางจิตรา    ซุ่นซิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐกิจพอเพียง ม.5
27. นางสาวอรัญญา    เนียมสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไก่แจ้กับพลอย ป.6
28. นายปรีชา    สุกใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งาน และกำลัง ม.4
29. นายสุรีย์    พิมล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนคำสะกดไม่ตรงมาตรา ป.4
30. นายสุธน    เพชรอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วงกลม ป.6
31. นางสาวสุภาวดี    จันทร์เกื้อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัตว์โลกน่ารัก อนุบาล
32. นางสาวนิศารัตน์    นาคินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ของโลก ป.6
33. นายวีระยุทธ    บุญรักษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.3
34. นางสาวสุภาพร    บุญสนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของโลก ม.2
35. นางสาวอาภาภรณ์    วัฒกี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ป.4
36. นางสาวอลิสา    กลิ่นหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบย่อยอาหาร(digestive system) ม.2
37. นายเทอดชัย    บัวผาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พืช ป.6
38. นายปัญญา    แกล้วกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐกิจพอเพียง ป.5
39. นางเพ็ญณี    พิมพ์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปลักษณ์คำไทย(คำประสม) ม.3
40. นายซอลาฮูดิง    มามุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบการย่อยอาหาร ป.6
41. นางวัชราภรณ์    ยีเต็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.4
42. นางพันธ์ประภา    พูนสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ป.2
43. นางทิพยรัตน์    ไชยลังกา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การบำรุงพระสงฆ์ ป.6
44. นายไสว    ภู่ทับทิม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ป.6
45. นายอะกีบ    สะไหน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พยางค์ ป.3
46. นางสาวฐิติมา    ผ่องแผ้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.3
47. นางขวัญตา    ค้าขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 ป.1
48. นายอภิชาติ    เหล็กดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาภาพกับการจัดองค์ประกอบ ม.1
49. นางซัลมา    มะเกะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำนาม ป.6
50. นายสมหมาย    แก้วกันหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครโมโซมและยีน ม.3
51. นางอุมาภรณ์    เหล็กดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ม.1
52. นางภัทรานี    พลลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อริยสัจ 4 ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ ป.4
53. นายทศพล    พูลพุฒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จิตรกรรมไทย ม.1
54. นายวิญญู    อุตระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของพืชและสัตว์ ป.5
55. นายสุเทพ    โตสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันวิสาขบูชา ม.1
56. นายบาลจง    ปั้นเหน่งเพ็ชร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตัดสินใจศึกษาต่อเมื่อจบ ม. 3 ม.3
57. นายดนุพล    พรประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ป.4
58. นางสาวชาลิสา    ปรีฎาพาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของพืช ป.4
59. นายประจักษ์    อะนันทา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ ม.6
60. นายไชยณรงค์    ทองยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระบบหายใจ ป.5
61. นายธรรมนูญ    แสวงวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำโลโก้หมุน ม.6
62. นางสาวสุนิศา    สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ม.1
63. นายธเนศ    เซ่งยี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละ ม.2
64. นายปราโมทย์    วังสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ม.1
65. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ปลื้มชิงชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ม.3
66. นายชาตรี    มูลชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประชากรในระบบนิเวศ ม.3
67. นางนรากร    ศรีวาปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พันธุกรรม ม.3
68. นายพัชรา    ลิขิตการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตสัมพันธ์ ป.4
69. นายวิจัย    ไกรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1
70. นายสำราญ    คงเพ็ชร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การนับจำนวนที่มากกว่าแสน ป.4
ผู้เข้าอบรมร่วม
1. นางสาวณัฐรินทร์    แซ่จุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราตัวสะกด แม่กก ป.3
2. นางสาวอัญญปารย์    ศิลปนิลมาลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ม.4

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th