เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,273 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 84 เล่ม จากผู้เข้าอบรม 84 คน

  ก่อนเข้าเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิดอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
คลิกที่ ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเปิดดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ระดับชั้น
1. นางสาวณัฐริกา    ทองสมนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ม.2
2. นางธนพร    คำป้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การคูณ ป.4
3. นายชาญวิทย์    ชุมศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ม.1
4. นายวิทยา    อยู่เย็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สีไม้มหัศจรรย์ ป.6
5. นายอารมณ์    ชุมเชิงกาญจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ม.2
6. นางสาวอรุณรัตน์    วิญญารัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความหนาแน่นและความดัน ม.5
7. นางสาววิไลพร    พรมศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หิน ป.4
8. นางมัณฑณา    นามวิชิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ม.5
9. นางสาวจิราพร    พิมพ์วิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพิจารณาคุณค่าวรรณกรรม ม.2
10. นายสมหวัง    หล้าสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) The History of the Emerald Buddha ป.6
11. นางสุทธินี    เภกะสุต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ม.1
12. นางปาริชาติ    ศรีชมภู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ม.1
13. นางสาวขวัญนภา    เตโชวีรกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ม.3
14. นางสาวลำไพ    พิลาพอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบหายใจ ม.2
15. นายสยาม    บุตรศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทันตสุขภาพ ป.3
16. นายชินดนัย    สาระฤทธิศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำไทยใช้คล่อง ป.1
17. นางสาวสุนิจ    วิลาศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การปัดเศษ ม.1
18. นายธนาวริทธิ์    อธิธนาหิรัณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี ม.4
19. นายแสวง    มลศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำควบกล้ำ ป.2
20. นายอดุลย์    ลมงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่างกายของเรา ป.6
21. นายพินิจ    สุขใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
22. นายเสาวคนธ์    ค่าแพง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัด ป.1
23. นายเด่น    อุดม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เอกภพ ม.3
24. นางสาวอรทัย    ภูยอดตา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของราก ม.5
25. นายเริงศักดิ์    หาญมานพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การฟังเสียงเครื่องดนตรี ป.6
26. นางอุดมศิลป์    สักลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.2
27. นางกมลทิพย์    ดอกอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวการันต์ ป.5
28. นางดรุณี    อินทนิล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หิน ป.5
29. นางพรทิพา    ศรีดาคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารและสารเสพติด ม.2
30. นางดาว    จันทร์หนองสรวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตารางธาตุ ม.4
31. นางณิชมน    วงศ์ตาพระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำควบกล้ำ ป.3
32. นางประมูล    บัวระพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ป.6
33. นายสมพงษ์    พุกหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาสนุกกับจำนวน ป.5
34. นายธีระชน    ขวัญศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3
35. นางสาวอรทิพย์    ฤทธิหงส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Imperative & Request ป.5
36. นางสาวประยงค์    สามาอาพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วน ป.6
37. นายประภาส    น้อยจินดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างและระบบการทำงานต่าง ๆของสัตว์ ม.2
38. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการ ม.2
39. นางปิยาณี    จันทะภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาสมการ ป.6
40. นางสาวศรีวิมล    สังขวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเชื่อมประพจน์ ม.4
41. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไฟฟ้ากระแสและความต้านทาน ม.6
42. นายสังคม    จันทร์ศรีรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปสี่เหลี่ยม ป.6
43. นางอิศรินทร์    จันทร์ศรีรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของพืช ป.2
44. นางจันทร์เพ็ญ    วงษ์คำหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรื่อง พุทธประวัติ ป.4
45. นายสวิสส์    นกแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพแบบสากล ป.6
46. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระบบสุริยะ ม.3
47. นายไพบูลย์    ประเสริฐสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สระแก้ว สุวรรณภูมิ แห่งบูรพาสยาม ป.4
48. นายดำเกิง    วรเถกิงกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัตว์เลี้ยงน่ารัก ป.2
49. นางสาวจริยาภรณ์    บุญโสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารหลัก 5 หมู่ ป.2
50. นายสมพร    ไตยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฟันสวยยิ้มใส ป.3
51. นางสาวปัทมา    โตอดิเทพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำควบกล้ำ ป.4
52. นางสาวปรียา    ศรีงิ้วราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) interesting places and delicious food in nakhon pathom ป.6
53. นายทรงเดช    ขุนแท้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) the golden touch ป.5
54. นางสุมาลี    แสงสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) การอ่านออกเสียง ป.4
55. นางสุนทรี    พรามพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สระมหัศจรรย์ ป.5
56. นางสาวนพมาศ    ครื่นบรรเลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตราตัวสะกด ป.2
57. นายประหยัด    กองแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หน้าที่ของพลเมืองดี ป.5
58. นายภราดร    เกตุพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เศรษฐกิจพอเพียง ม.1
59. นางสาวบุญเรือน    ป้องหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ป.6
60. นางสาวอลิศรา    ชัยสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สื่อการสอน "เศรษฐกิจพอเพียง" ป.6
61. นางสาวเพ็ญศิรินภางค์    ใจตาบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ ม.5
62. นางสาวเนาวรัตน์    คำภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม ม.1
63. นางสาวนิลวิรุณ    คำภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัตว์บก สัตว์น้ำ ป.5
64. นายสุรชัย    โพธิ์คำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนที่ไม่เกิน 100000 ป.3
65. นายสัญญา    พันพิลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) my body ป.2
66. นางสาววิยดา    ลายคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัด ม.2
67. นางสาวเฟย    ฤดีใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อาเซียนของเรา ป.6
68. นางสุภาวดี    พันพิลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English) Myclassroom ป.2
69. นางสาวณัฐพร    สมมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ แหล่งอารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ม.1
70. นางสาวปุญชรัสมิ์    จันทร์เกลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ม.3
ผู้เข้าอบรมร่วม
1. นางจารุวรรณ    อินทรชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์(scientific notation) ม.1
2. นายนิสิต    ประเสริฐศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พุทธประวัติ ป.5
3. นางสาวคำพอง    พิมพ์สา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนจริง ม.4
4. นางพวงพยอม    เจียมภูเขียว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงื่อนเชือก ป.5
5. นางสายปอง    พลระวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประกาศธรรม ป.4
6. นายวิทยา    นนท์นภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนังสือส่งเสริมการอ่าน หมู่บ้านไม่เป็นไร ป.4
7. นายทรงวุฒิ    พวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรา ก กา ป.2
8. นายพนัส    ด้วงเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ป.4
9. นางกรองนิรันดร์    เสนาเลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การกำจัดของเสีย ม.2
10. นายพจน์    ชมภูวิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โปรตีน ป.6
11. นายวัลลภ    ทักษิณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนเต็ม ม.1
12. นางจูริก    ทักษิณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำคล้องจอง ม.1
13. นางประไพวรรณ    รอดพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.4
14. นายประณม    ไปป่า -

ดาวน์โหลดโปรแกรม DNL READER เพื่อใช้เปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th