เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,279 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1 รวมทั้งสิ้น 60 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นายทองชัย    ภูตะลุน - - / - - - - - - / / / /
2. นางนารี    มูลธิยะ - - / - - - - - - / / / /
3. นางพิสมัย    คนหาญ - - / - - - - - - / / / /
4. นางเวียงชัย    ทองจรัส - - / - - - - - - - - - -
5. นายทรงสิทธิ์    ทองจรัส - - / - - - - - - - - - -
6. นางสาวภัทรกุล    น้อยโหนด - - / - - - - - - - - - -
7. นางวรรณนภา    เจริญชนม์ - - / - - - - - - - - - -
8. นางสาววาทินี    ผิวผ่อง - - / - - - - - - - - - -
9. นางประภัสสร    วันโพนทอง - - / - - - - - - / / / /
10. นางสาวนฤมล    พันธุ์พาณิชย์ - - / - - - - - - / / / /
11. นางวิสา    เวียงวิเศษ - - / - - - - - - / / / /
12. นางสาวปวีณา    เศษจันทร์ - - / - - - - - - / / / /
13. นางนงเยาว์    ปีกกลาง - - / - - - - - - / / / /
14. นายวรวุฒิ    วงศ์วีระขันธ์ - - / - - - - - - / / / /
15. นางกัญตรพักตร์    ศรีคะเณย์ - - / - - - - - - - - - -
16. นายสวัสดิ์    ดอกพอง - - / - - - - - - / / / /
17. นายสมศักดิ์    ศรีบุญรัตน์ - - / - - - - - - / / / /
18. นายมิตรชัย    แก้วอินตา - - / - - - - - - / / / /
19. นายประวิทย์    โยวะผุย - - / - - - - - - / / / /
20. นางสาวสุกัญญา    ศรีนนท์ - - / - - - - - - - - - -
21. นายเชาวฤทธิ์    อาระหัง - - / - - - - - - / / / /
22. นางจันทร์ฉาย    ปักเขตานัง - - / - - - - - - / / / /
23. นางสาวรัชนีย์    ดวงประทุม - - / - - - - - - / / / /
24. นายดนตรี    ดีมาก - - / - - - - - - / / - -
25. นางวรัชญา    แจ่มศรี - - / - - - - - - / / / /
26. นางชลิตา    พงษ์ประสพ - - / - - - - - - / / / /
27. นางปิยนันท์    แก้วสุพรรณ - - / - - - - - - - - - -
28. นายสมปอง    เอนกบุญ - - / - - - - - - / / / /
29. นายวระเดช    เสมอใจ - - / - - - - - - / / / /
30. นางทองสี    กวีกิจบัณฑิต - - / - - - - - - / / / /
31. นางพุทธรักษ์    จวนสาง - - / - - - - - - / / / /
32. นางนพพร    วุฒิพรหม - - / - - - - - - / / / /
33. นางสาวณัฐนันท์    สมเดช - - / - - - - - - - - - -
34. นางสาวชุมพร    เนตรคุณ - - / - - - - - - / / / /
35. นายเทวัญ    ภูพานทอง - - / - - - - - - / / / /
36. นายธนเทพ    วิเศษสอน - - / - - - - - - / / / /
37. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ - - / - - - - - - / / / /
38. นายอภิชาติ    มาสา - - / - - - - - - - - - -
39. นายสุรพล    เคแสง - - / - - - - - - - - - -
40. นายพรรณชาติ    ชูสอน - - / - - - - - - / / / /
41. นางอรุณี    คำเสนา - - / - - - - - - / / / /
42. นางสาววังบัวบาน    แสนศรี - - / - - - - - - - - - -
43. นางละมัย    ปาปะขำ - - / - - - - - - - - - -
44. นางสาวสุชิราภรณ์    เรืองเดช - - / - - - - - - - - - -
45. นางทัศนา    ฉิมณรงค์ - - / - - - - - - / / / /
46. นางสาวนฎกร    ประมายันต์ - - / - - - - - - / / / /
47. นายชัยณรงค์    พ่อทอง - - / - - - - - - / / / /
48. นายประสพชัย    แก้วยะลุน - - / - - - - - - - - - -
49. นายทองอาล    โยธะพันธ์ - - / - - - - - - - - - -
50. นายวัชรพงษ์    ภูยางสิม - - / - - - - - - - - - -
51. นางณัฐกฤตา    บัวชุม - - / - - - - - - / / / /
52. นายอิทธิชัย    นิตย์กุลกานต์ - - / - - - - - - / / - -
53. นายนายวสันต์    เสี้ยมแหลม - - / - - - - - - / / / /
54. นางวิวรรณ    ทางนที - - / - - - - - - / / / /
55. นางสาวปิยพร    จตุรงค์ - - / - - - - - - - - - -
56. นางพรรณี    ตังคณิตานนท์ - - / - - - - - - / / / /
57. นายนิดติพราว    ล้วนวิเศษ - - / - - - - - - / / / /
58. นายจิตบุณย์    กุลสุวรรณ - - / - - - - - - / / / /
59. นายชานล    นนทกุลพงศ์ - - / - - - - - - / / / /
60. นางวิภารัตน์    จิตจักร - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th