เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  973,430 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 10 รวมทั้งสิ้น 70 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางจิราภรณ์    สุคันธวิภัติ - - / - - - - - - / / / /
2. นางอนัญญา    ผิวเงิน - - / - - - - - - - - - -
3. นายน้ำทิพย์    จุลประยูร - - / - - - - - - - - - -
4. นางตุลาลักษณ์    วันแสน - - / - - - - - - - - - -
5. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์ - - / - - - - - - - - - -
6. นางราตรี    พลวุฒิ - - / - - - - - - - - - -
7. นายกอบเกียรติ    พัฒนนิติศักดิ์ - - / - - - - - - - - - -
8. นางอัญญาณี    ภูตะลุน - - / - - - - - - - - - -
9. นางปราณี    หีบแก้ว - - / - - - - - - - - - -
10. นางวีระพันธ์    นิลโสม - - / - - - - - - - - - -
11. นางสาวสุพัตรา    จวนสาง - - / - - - - - - / / / /
12. นางสาวบำเพ็ญ    ดาสีวังปา - - / - - - - - - - - - -
13. นางคันธะมาลา    คามจังหาร - - / - - - - - - - - - -
14. นางลัดดา    อารีย์ - - / - - - - - - - - - -
15. นางมาลา    แก้วแสงใส - - / - - - - - - / / / /
16. นางสาวสุมาภรณ์    แสนเหลา - - / - - - - - - - - - -
17. นายมนัส    ศรีเฉลิม - - / - - - - - - - - - -
18. นายขุนทอง    คล้ายทอง - - / - - - - - - / / / /
19. นางนวพร    คำวงศ์ - - / - - - - - - - - - -
20. นางลำแพน    ภู่กันงาม - - / - - - - - - - - - -
21. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล - - / - - - - - - - - - -
22. นางสาวสุภาพร    สระโสม - - / - - - - - - - - - -
23. นางกมลชนก    คล่องขยัน - - / - - - - - - - - - -
24. นางรุ่งนภา    บุญวงค์ - - / - - - - - - - - - -
25. นายพิณยา    ทองขอน - - / - - - - - - / / / /
26. นางอมรรัตน์    อุดมประสิทธิ์ - - / - - - - - - - - - -
27. นางสาวพรรณิภา    ทองคำ - - / - - - - - - - - - -
28. นางอัจฉริยา    ธรรมแสง - - / - - - - - - - - - -
29. นางนภาวรรณ    ปักขันติ - - / - - - - - - - - - -
30. นายมะลิวัลย์    ศรีสารคาม - - / - - - - - - - - - -
31. นายอภิมุข    ลี้พงษ์กุล - - / - - - - - - - - - -
32. ด.ญ.นิภาพา    วงค์ใหญ่ - - / - - - - - - - - - -
33. ด.ญ.สุจิตรา    โยธาสุภาพ - - / - - - - - - - - - -
34. ด.ญ.บุษบา    จันธิราช - - - - - - - - - - - - -
35. ด.ช.ศราวุธ    เฮียงหล้า - - / - - - - - - - - - -
36. ด.ญ.ธัญญลักษณ์    ศรีสุวรรณ - - / - - - - - - - - - -
37. ด.ญ.เสาวลักษณ์    โทนหงษา - - / - - - - - - - - - -
38. ด.ญ.วาสนา    ไชยสุข - - / - - - - - - - - - -
39. ด.ญ.ทัศนีย์    กัตโร - - / - - - - - - - - - -
40. ด.ญ.ปภัสสรา    ศรีรัตน์ - - / - - - - - - - - - -
41. ด.ญ.อภิษฎากร    แก้วแสงใส - - / - - - - - - - - - -
42. ด.ญ.สุจิตรา    แสนเหลา - - / - - - - - - - - - -
43. ด.ญ.จิดาภา    ตอรัมย์ - - / - - - - - - - - - -
44. ด.ช.ธนาธิป    เย็นสบาย - - / - - - - - - - - - -
45. ด.ญ.ธนาภรณ์    ธรรมแท้ - - / - - - - - - - - - -
46. ด.ญ.สิรินทรา    ศีรลาหลัด - - / - - - - - - - - - -
47. ด.ญ.วราพร    อ่อนน่วม - - / - - - - - - - - - -
48. ด.ญ.ภรณิภา    สุธัมสักดิ์ - - / - - - - - - - - - -
49. ด.ช.ชานนท์    แก้วด่านนอก - - / - - - - - - - - - -
50. ด.ญ.ณัฏฐกานต์    ทองขอน - - / - - - - - - - - - -
51. ด.ญ.สมฤทัย    สายตาต่อม - - / - - - - - - - - - -
52. ด.ช.มเหสักข์    ผุดผาด - - / - - - - - - - - - -
53. ด.ญ.ชฎาภา    ศรีนาแพง - - / - - - - - - - - - -
54. ด.ญ.ธัญลักษณ์    เปาทัน - - / - - - - - - - - - -
55. นางประภาพร    อภิวัฒนวรรณ - - / - - - - - - - - - -
56. ด.ญ.สุพัตรา    สุพร - - / - - - - - - - - - -
57. ด.ช.พิสุทธิ์    ดาสีวังปา - - / - - - - - - - - - -
58. นางกนกวรรณ    พงสุพันธ์ - - / - - - - - - - - - -
59. ด.ญ.กมลพร    พงษ์สุพรรณ - - / - - - - - - - - - -
60. นางสาวอรุณี    รัตนวิจิตร - - / - - - - - - - - - -
61. ด.ญ.ดรุณี    โสบุญ - - / - - - - - - - - - -
62. ด.ญ.ปิยภรณ์    ทัพซ้าย - - / - - - - - - - - - -
63. นางอรทัย    วิเวก - - / - - - - - - - - - -
64. ด.ญ.ศศิธร    ประกิ่ง - - / - - - - - - - - - -
65. ด.ญ.ทัตติยา    มีสนม - - / - - - - - - - - - -
66. ด.ช.สุภชัย    ประจงจัด - - / - - - - - - - - - -
67. ด.ญ.ชลดา    บุญลอยส่ง - - / - - - - - - - - - -
68. ด.ญ.เปี่ยมพร    งามขำ - - / - - - - - - - - - -
69. ด.ญ.อารียา    อรัญทอง - - / - - - - - - - - - -
70. ด.ญ.พรพิมล    ตำตาด - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th