เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,281 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 60 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางกัลยาณี    ฉายา - - / - - - - - - / / / /
2. นางชีวัน    อนุเคราะห์ - - / - - - - - - / / / /
3. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี - - / - - - - - - / / / /
4. นางสาวจันทา    ปุระตา - - / - - - - - - / / / /
5. นางสาวอัจฉรา    ถาน้อย - - / - - - - - - / / / /
6. นางวิไล    อหันตะ - - / - - - - - - / / / /
7. นางสาวธีรวรรณ    จันทร์วิชชาพร - - / - - - - - - / / / /
8. นางสาววราภรณ์    แสงสุวรรณ์ - - / - - - - - - / / / /
9. นางพรชนก    พรมอารักษ์ - - / - - - - - - / / / /
10. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง - - / - - - - - - - - - -
11. นางบัวศรี    สันเทพ - - / - - - - - - / / / /
12. นางสาวอรุณศรี    เตชะเรืองรอง - - / - - - - - - / / / /
13. นางสมฤทัย    นาคพิทักษ์ - - / - - - - - - / / / /
14. นายชนธัญ    ติ๊บเมืองมา - - / - - - - - - - - / /
15. นายนุชา    วทานิยโรจน์ - - / - - - - - - / / / /
16. นางกอบกุล    ศรีสวการย์ - - / - - - - - - - - - -
17. นางอารยา    สุขยิ่ง - - / - - - - - - - - - -
18. นางกัญญา    อุปจักร์ - - / - - - - - - - - - -
19. นางนิรชา    หลักคำ - - / - - - - - - / / / /
20. นางสาวกนกอร    สุทธิตั้ง - - / - - - - - - / / / /
21. นางวิรัญญาพัชร    ดีมี - - / - - - - - - / / / /
22. นางจันทร์สม    จ๊ะสิงห์ - - / - - - - - - / / / /
23. นางศิริพร    ปิตุภูมิสวัสดิ์ - - / - - - - - - / / / /
24. นางกรรณิการ์    ชัยวงค์ - - / - - - - - - / / / /
25. นางสาวกรรณิการ์    ปัญส่งเสริม - - / - - - - - - / / / /
26. นางสาววราภรณ์    คำวังพฤกษ์ - - / - - - - - - / / / /
27. นายสมพจน์    หิรัญอมรกุล - - / - - - - - - / / / /
28. นายศักดิ์ทนน    อุดมเดช - - / - - - - - - / / / /
29. นางพัชรี    อุ่นละออ - - / - - - - - - / / / /
30. นางนภัสกมล    นามจันทร์ - - / - - - - - - - - - -
31. นางจตุพร    สมจิตร - - / - - - - - - / / / /
32. นางลัฐิกา    ผาบไชย - - / - - - - - - / / / /
33. นางธิดารัตน์    วงศ์พนัสสัก - - / - - - - - - - - - -
34. นายชัชชัย    แซ่ปึง - - / - - - - - - - - - -
35. นางศุมารินทร์    ไชยประโคม - - / - - - - - - - - - -
36. นางเยาวรัตน์    เลิศพิพัฒน์กุล - - / - - - - - - / / / /
37. นางมณีรัตน์    พรหมจันทร์ - - / - - - - - - / / / /
38. นางนริศรา    พรมมินทร์ - - / - - - - - - / / / /
39. นางสาวสุธิดา    แก้วจาเครือ - - / - - - - - - - - - -
40. นางสาวกณิษฐ์ชญา    บุญงาม - - / - - - - - - / / / /
41. นางสาวพิศมัย    เกิดผล - - / - - - - - - - - - -
42. นางสาววณิชญา    กามะ - - / - - - - - - / / / /
43. นางเดือนกวี    ทองก้อน - - / - - - - - - / / / /
44. นายทวีชัย    สุริวรรณ - - / - - - - - - / / / /
45. นางสาวลัชดาพร    ดิษภา - - / - - - - - - - - - -
46. นายว่าที่ร้อยตรีกำจร    แสงงาม - - / - - - - - - - - - -
47. นายอุดม    สัม - - / - - - - - - / / / /
48. นางดารารัตน์    แก้วธรรมชัย - - / - - - - - - / / / /
49. นางจุลี    สร้อยญานะ - - / - - - - - - - - - -
50. นายธาฏี    กองเจริญ - - / - - - - - - - - - -
51. นางสุพรรษา    สายทอง - - / - - - - - - / / / /
52. นายภูมิใจ    วังคำ - - / - - - - - - / / / /
53. นางพยอม    กุญชร - - / - - - - - - - - - -
54. นางสาวศิริพร    สมปุก - - / - - - - - - / / / /
55. นางจารึก    พลายชุม - - / - - - - - - / / / /
56. นายภาณุมาส    จริยไพสิฐ - - / - - - - - - / / / /
57. นายอนุกุล    วงค์ปาลีย์ - - / - - - - - - / / / /
58. นางสาวกานดา    ยนต์สุวรรณ - - / - - - - - - - - - -
59. นางยุคลธร    สังข์สอน - - / - - - - - - - - - -
60. นางสิริรัตน์    เขื่อนแก้ว - - / - - - - - - / / / /
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th