เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  973,428 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 60 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางปาลีรัฐ    มานะเลิศ - - / - - - - - - / / / /
2. นายปนิตา    ทวยเจริญ - - / - - - - - - / / / /
3. นางสาวพชร    รวยทรัพย์ - - / - - - - - - / / / /
4. นางสาวจันทร์คีลี    ปิ่นทศิริ - - / - - - - - - / / / /
5. นางอรวรรณ    ไชยสุระ - - / - - - - - - / / / /
6. ด.ช.ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ    รุจิรา - - / - - - - - - / / / /
7. นางธวัลรัตน์    นพคุณ - - / - - - - - - / / / /
8. นางสาวเสาวนีย์    ลดากุล - - / - - - - - - - - / /
9. นางสาวสุกัญญา    สีหาโภชน์ - - / - - - - - - / / / /
10. นางจารุณี    อนันตริยกุล - - / - - - - - - / / / /
11. นางพรไพรินร์    ผาจวง - - / - - - - - - / / / /
12. นางธีรารัตน์    บุญมั่น - - / - - - - - - / / / /
13. นางวิไลพร    บุญมาก - - / - - - - - - / / / /
14. นายอภิวัชร์    ทองลพ - - / - - - - - - / / / /
15. นายยุทธ    งามเสงี่ยม - - / - - - - - - / / / /
16. นายสัมฤทธิ์    เอี้ยวเหล็ก - - / - - - - - - / / / /
17. นายชัยยงค์    สัมมเสถียร - - / - - - - - - / / / /
18. นางสาวภารดี    ไฝดีโบ๊ต - - / - - - - - - / / / /
19. นางวรรณา    กุลชาติ - - / - - - - - - / / / /
20. นายพยุงศักดิ์    ผาจวง - - / - - - - - - / / / /
21. นางสาววรรณพร    สุขอนันต์ - - / - - - - - - - - - -
22. นายสันติชัย    บุญรักษ์ - - / - - - - - - / / / /
23. นางสาวมนัสปอง    ศรีทอง - - / - - - - - - - - - -
24. นายศุภกร    การสมบัติ - - / - - - - - - / / / /
25. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย - - / - - - - - - - - - -
26. นางสาวสุนารี    มีใหม่ - - / - - - - - - - - / /
27. นางสุภาวรรณ    เทียนถม - - / - - - - - - - - / /
28. นางดาวประกาย    ทาธง - - / - - - - - - / / / /
29. นางพิศนา    สุวรรณพงศ์ - - / - - - - - - / / / /
30. นายจุมพล    รัตน์ชิต - - / - - - - - - / / / /
31. นางสาวพรรษา    ผืนชัยภูมิ - - / - - - - - - - - - -
32. นางสาวช่อทิพย์    เขตจำนงค์ - - / - - - - - - / / / /
33. นายสิทธิพงษ์    บุญพงษ์ - - / - - - - - - / / / /
34. นางรัชนี    บุญศิลป์ - - / - - - - - - / / / /
35. นางสาวอมรรัตน์    ปราณีมาโพธิ - - / - - - - - - - - / /
36. นางวิภาวณี    บุญศรี - - / - - - - - - / / / /
37. นายสมศักดิ์    หิรัญอ่อน - - / - - - - - - / / / /
38. นายประสงค์    โสมรัตนานนท์ - - / - - - - - - / / / /
39. นายสุรชัย    ฤทธิ์สยาม - - / - - - - - - / / / /
40. นางไพรินทร์    จันทสาร - - / - - - - - - / / / /
41. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ภัทรมานนท์ - - / - - - - - - / / / /
42. นายอลงกรณ์    สุขสังข์ - - / - - - - - - - - - -
43. นางพวงเพ็ชร์    ศรีสุข - - / - - - - - - / / / /
44. นางกนกวรรณ    นะมิตร - - / - - - - - - / / / /
45. นางสาวรัตน์วรา    สามารถ - - / - - - - - - / / / /
46. นายสาโรจน์    จ้องสละ - - / - - - - - - / / / /
47. นางสาวอัมพร    สารวัตร - - / - - - - - - / / / /
48. นางสาวศิริพร    ชอบสะอาด - - / - - - - - - / / / /
49. นางสาวดนยพัชร์    บุญญาธิ - - / - - - - - - / / / /
50. นายประวิทย์    คำพุ่ม - - / - - - - - - / / / /
51. นางชัญญา    พงษ์ชัย - - / - - - - - - - - - -
52. นายชนะภัย    เดชะวงศ์ - - / - - - - - - - - - -
53. นายณัฐพล    บัวอุไร - - / - - - - - - / / / /
54. นางสาวพิมพ์นภา    รอดทอง - - / - - - - - - - - - -
55. นางอรญาณี    รัตนวัน - - / - - - - - - - - - -
56. นางอุสา    เอี่ยมสะอาด - - / - - - - - - - - - -
57. นางรชตวรรณ    มาทรัพย์ - - / - - - - - - / / / /
58. นางปราณี    วิศวพิพัฒน์ - - / - - - - - - / / / /
59. นางสาวนภาลัย    เชื้อกสิการ - - / - - - - - - / / / /
60. นายวิทยา    นิลสกุล - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th