เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  973,427 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 4 รวมทั้งสิ้น 60 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นายณัฐ    นนทะเสน - - / - - - - - - / / / /
2. นางสาวศุภมาศ    คงคาช่วย - - / - - - - - - - - - -
3. นางสาวสุภาวรรณ์    บุญมา - - / - - - - - - - - - -
4. นางณัฏฐ์กานดา    ดำศรี - - / - - - - - - / / / /
5. นางมาตา    แก้วเซ่ง - - / - - - - - - / / / /
6. นางสุภาภรณ์    นิลยกานนท์ - - / - - - - - - - - / /
7. นายโสภณ    แย้มช่วย - - / - - - - - - - - / /
8. นายพิเชษฐ์    สกุณา - - / - - - - - - - - - -
9. นายประสพโชค    ชัยคีรี - - / - - - - - - / / / /
10. นางนิรมล    ช่วยธานี - - / - - - - - - - - - -
11. นายสมคะเณ    ภิรมย์รักษ์ - - / - - - - - - - - - -
12. นางวัฒนกร    จิตรัว - - / - - - - - - - - / /
13. นางสาวรุจิดา    สุขใส - - / - - - - - - - - - -
14. นางสาววิชุดา    สงวนวงค์ - - / - - - - - - - - / /
15. นางสาวนันทวัน    หยีสัน - - / - - - - - - - - - -
16. นางนิภา    จิตต์ภักดี - - / - - - - - - - - - -
17. นางกาญจนา    ตุละ - - / - - - - - - - - - -
18. นางสาววรรลี    ไมหมาด - - / - - - - - - - - / /
19. นางจุรีย์    ชุมพล - - / - - - - - - - - - -
20. นางละไม    ฝั่งชลจิตต์ - - / - - - - - - - - - -
21. นางนางเตือนใจ    ศรีกาญจน์ - - / - - - - - - - - - -
22. นางสุกัญญา    พลรัฐธนาสิทธิ์ - - / - - - - - - / / / /
23. นายพรรณทิพา    ชังอินทร์ - - / - - - - - - / / / /
24. นายสมพร    แก้วซัง - - / - - - - - - - - / /
25. นายมานิตย์    พิมพิศาล - - / - - - - - - / / / /
26. นางสุนันทา    พิมพิศาล - - / - - - - - - / / / /
27. นางกฤษณา    สุมนัสพงศ์ - - / - - - - - - - - - -
28. นายจิตกร    แจวศิริ - - / - - - - - - - - - -
29. นางมาริณี    ปานสังข์ - - / - - - - - - - - - -
30. นายระวิ    เจริญกิจ - - / - - - - - - / / / /
31. นายปรีชา    ชื่นแก้ว - - / - - - - - - / / / /
32. นางเกษร    เทพรัตน์ - - / - - - - - - / / / /
33. นางอุมาพร    เบ็ดเสร็จ - - / - - - - - - / / / /
34. นางสุกุล    ศิลารัก์ - - / - - - - - - / / / /
35. นายไพรัตน์    เต็มนา - - / - - - - - - - - / /
36. นายสมเกียรติ    เวชภูติ - - / - - - - - - - - - -
37. นางพฎาศรัย    เจียมศิริ - - / - - - - - - / / / /
38. นางชุติมา    ศิริไพรวัน - - / - - - - - - - - - -
39. นายยวดยิ่ง    ด้วงสุข - - / - - - - - - - - - -
40. นางขวัญชนก    นวลมาก - - / - - - - - - - - - -
41. นางสาวเพียงเพ็ญ    โลหสมบูรณ์ - - / - - - - - - - - / /
42. นายมูหะมะกอรี    มะยา - - / - - - - - - / / / /
43. นายอานีตา    มะยา - - / - - - - - - / / / /
44. นายมหาัมัดวีรา    บินลอแม - - / - - - - - - / / / /
45. นางธีรดา    อินทร์พรหม - - / - - - - - - - - - -
46. นางจินดา    ละม้าย - - / - - - - - - / / / /
47. นางสมจิต    มลิวัลย์ - - / - - - - - - / / / /
48. นางฉวีวรรณ    ศรีมุกข์ - - / - - - - - - / / / /
49. นางธณัฏฐา    ชูลิกร - - / - - - - - - - - - -
50. นางสาวสลิลทิพย์    จงไกรจักร์ - - / - - - - - - - - - -
51. นางสาวกัชญา    สุทธิชยาพิพัฒน์ - - / - - - - - - - - - -
52. นางสาวศิวพร    ถนอมชู - - / - - - - - - - - / /
53. นายสมนึก    กายแก้ว - - / - - - - - - / / - -
54. นางทัศนา    โรยสุวรรณ - - - - - - - - - - - - -
55. นางสุมาลี    ศรีสุขใส - - / - - - - - - / / / /
56. นางสุกัญญา    สุวรรณรัตน์ - - / - - - - - - / / / /
57. นางสาวซัลมา    ใบเต้ - - / - - - - - - - - - -
58. นางสาวจิราภรณ์    หลินมา - - / - - - - - - / / / /
59. นางสุทิศา    อ่อนดี - - / - - - - - - - - - -
60. นางสาววันวิสาข์    จูตระกูล - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th