เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,286 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 5 รวมทั้งสิ้น 81 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางนารี    มูลธิยะ - - - - - - - - - / / / /
2. นางวิสา    เวียงวิเศษ - - - - - - - - - / / / /
3. นายดนตรี    ดีมาก - - - - - - - - - / / - -
4. นางสาวสุกัญญา    สีหาโภชน์ - - - - - - - - - / / / /
5. นายประจญ    อ่อนพั้ว - - - - - - - - - - - - -
6. นายยงยุทธ    ประทุมยศ - - - - - - - - - - - - -
7. นางสาคร    ประทุมยศ - - - - - - - - - - - - -
8. นางกันยารัตน์    ไวคำ - - - - - - - - - - - - -
9. นางกนกอร    วรกิตติกุล - - - - - - - - - - - - -
10. นางสาวสุธี    อารีย์พงศ์ - - - - - - - - - - - - -
11. นางสาวศิริ    คงเจริญ - - - - - - - - - / / / /
12. นางนาถวรา    นาคบุตรศรี - - - - - - - - - - - - -
13. นายคำสิงห์    พิบูลภักดี - - - - - - - - - - - - -
14. นางนันทพร    มั่นทัพ - - - - - - - - - - - - -
15. นายร่วมชาติ    ชัยนา - - - - - - - - - - - - -
16. นายกิตติศักดิ์    เชื้อจำรูญ - - - - - - - - - - - - -
17. นางวริศรา    ณีศะนันท์ - - - - - - - - - - - - -
18. นายทรงศักดิ์    มิทราวงศ์ - - - - - - - - - - - - -
19. นายชิงชัย    ทองไทย - - - - - - - - - - - - -
20. นางภาสินี    ศิลปะชีวานนท์ - - - - - - - - - - - - -
21. นางปฏิญญา    จารุพรรณพิทักษ์ - - - - - - - - - - - - -
22. นางจันทร์เพ็ญ    สาแก้ว - - - - - - - - - - - - -
23. นางรินทิพย์    วารี - - - - - - - - - - - - -
24. นางรัตติยากร    พร้อมสิ้น - - - - - - - - - - - - -
25. นายคูณสมบัติ    นารินรักษ์ - - - - - - - - - - - - -
26. นายสุธน    เพ็ชรอินทร์ - - - - - - - - - - - - -
27. นายดนตรี    ณสงขลา - - - - - - - - - - - - -
28. นายอรรณพ    แสนนาม - - - - - - - - - - - - -
29. นายวิทยา    อยู่เย็น - - - - - - - - - / / / /
30. นางนรมน    ไกรสกุล - - - - - - - - - - - - -
31. นายปราโมทยื    วังสะอาด - - - - - - - - - - - - -
32. นายประเสริฐ    บุ่งนาม - - - - - - - - - - - - -
33. นายประเทือง    แสบงบาล - - - - - - - - - - - - -
34. นายสำราญ    แก้วกาหลง - - - - - - - - - - - - -
35. นางปรียา    แสบงบาล - - - - - - - - - - - - -
36. นายวิรัตน์    ธีระวิทยากุล - - - - - - - - - - - - -
37. นายรักษ์    นาไชยเงิน - - - - - - - - - - - - -
38. นายธวัฒชัย    พันธุโพธิ์ - - - - - - - - - - - - -
39. นายวีระยุทธ    จันทร์สด - - - - - - - - - - - - -
40. นางจัทราพร    คำเสนา - - - - - - - - - - - - -
41. นางพวงมะลัย    น้อยหมอ - - - - - - - - - - - - -
42. นางสุกัญญา    ศรีภักดีสวัสดิ์ - - - - - - - - - - - - -
43. นางวัชราวรรณ    อ่อนคำ - - - - - - - - - - - - -
44. นางณัฐกานต์    กำหนดความ - - - - - - - - - - - - -
45. นางสาวอิงอร    วงษ์ศรีรักษา - - - - - - - - - - - - -
46. นายนพดล    น้อยบัวทิพย์ - - - - - - - - - - - - -
47. นายสมพงษ์    คำสิงห์ - - - - - - - - - - - - -
48. นายกิตติศักดิ์    จิตต์พงษ์ - - - - - - - - - - - - -
49. นางมะลิจันทร์    โครตลาคำ - - - - - - - - - - - - -
50. นางพิมลพรรณ    น้อยบัวทิพย์ - - - - - - - - - - - - -
51. นางกรรณิการ์    โชติพูล - - - - - - - - - - - - -
52. นางศิรินทิพย์    สาจันทร์ - - - - - - - - - - - - -
53. นางนภาภรณ์    จันทร์สด - - - - - - - - - - - - -
54. นายจีรวัฒน์    ภูอาบทอง - - - - - - - - - - - - -
55. นางสาวสุภลักษณ์    โชติประเดิม - - - - - - - - - - - - -
56. นายธนวัฒน์    ศรีโพธิ์ชัย - - - - - - - - - - - - -
57. นางสาววิภา    รักงาม - - - - - - - - - - - - -
58. นางอัครรินทร์    กำภูศิริ - - - - - - - - - - - - -
59. นายสมเกียรติ    ไกรยา - - - - - - - - - - - - -
60. นางจินตนา    อำมุกคะ - - - - - - - - - - - - -
61. นางสาวณัฐฏ์ชุดา    แก้วเมืองคุณสิน - - - - - - - - - - - - -
62. นางกัลยกร    ราชิวงศ์ - - - - - - - - - - - - -
63. นางสาวอรทัย    ทรงหาคำ - - - - - - - - - - - - -
64. นายบรรพต    แสนสุวรรณ - - - - - - - - - - - - -
65. นางสาวปราณี    กุลมิน - - - - - - - - - - - - -
66. นางสาวเกษรา    ภัทรเดชไพศาล - - - - - - - - - - - - -
67. นายเตือนใจ    บัวพรม - - - - - - - - - - - - -
68. นายกิตติพงษ์    บุตโค - - - - - - - - - - - - -
69. นายศราวุธ    อินธิสิทธิ์ - - - - - - - - - - - - -
70. นายพรชัย    คำพะโคตร - - - - - - - - - - - - -
71. นางมยุรี    เสนไสย - - - - - - - - - - - - -
72. นายพีรเดช    เสนไสย - - - - - - - - - - - - -
73. นายมุนี    กุลชาติ - - - - - - - - - - - - -
74. นายวิสุทธิ์    ลาคำสาย - - - - - - - - - - - - -
75. นายอัครเจตน์    สีหะวงษ์ - - - - - - - - - - - - -
76. นายสุนทร    ถานอาดนา - - - - - - - - - - - - -
77. นางสาวงามตา    ถานอาดนา - - - - - - - - - - - - -
78. นางสาวกมลณิชา    ถานอาดนา - - - - - - - - - - - - -
79. นายสุรีย์    พิมล - - - - - - - - - - - - -
80. นายปัญญา    แกล้วกล้า - - - - - - - - - - - - -
81. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์    สุงรัง - - - - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th