เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,274 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 7 รวมทั้งสิ้น 70 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางนริสลา    ทองคำ - - / - - - - - - - - - -
2. นางณินิลกาญจน์    เชาว์เหนือ - - / - - - - - - / / / /
3. นางกนกพิชญ์    คำคูณ - - / - - - - - - - - - -
4. นางจิราภรณ์    สุคันธวิภัติ - - / - - - - - - / / / /
5. นางสาวศิริ    คงเจริญ - - / - - - - - - / / / /
6. นางทัศนีย์    ขันทอง - - / - - - - - - - - - -
7. นางสาวเรณุมาศ    ภักดีโต - - / - - - - - - - - / /
8. นางสาวพนารัตน์    ตอพล - - / - - - - - - - - - -
9. นางพัชรนภา    กะโห้ทอง - - / - - - - - - / / / /
10. นางลำดวน    เอี่ยมอาจ - - / - - - - - - - - / /
11. นายชาญณรงค์    บุญเรือง - - / - - - - - - - - - -
12. นางธัญญรัศม์    แตงทอง - - / - - - - - - / / / /
13. นางพรทิพย์    พูลทรัพย์ - - / - - - - - - - - - -
14. นางฐิติมา    เพชรสัมฤทธิ์ - - / - - - - - - / / / /
15. นายชนินทร์    บุตรคำโชติ - - / - - - - - - - - - -
16. นางสาวลัคณา    มันตะวัตร - - / - - - - - - - - - -
17. นายณรงค์    จิตต์ใจรักษ์ - - / - - - - - - - - - -
18. นางพิราวรรณ    พูนผล - - / - - - - - - - - - -
19. นางกรรณิการ์    แสนทวีสุข - - / - - - - - - - - / /
20. นายประดิษฐ์    พันธ์ผา - - / - - - - - - / / / /
21. นางสาวรสสุคนธ์    ณัฎฐ์ธนานนท์ - - / - - - - - - - - - -
22. นางพัชญ์ภสุ    เกิดสุขตระกูล - - / - - - - - - / / - -
23. นางสาวลำพู    ศูนย์ปาน - - / - - - - - - - - - -
24. นางสาวภาวี    อัตถีโภค - - / - - - - - - - - - -
25. นางสาวราตรี    สงวนรัมย์ - - / - - - - - - - - - -
26. นางกรเกตุ    ฟุ้งวิทยา - - / - - - - - - - - - -
27. นางระเบียบ    เปลี่ยนขำ - - / - - - - - - / / - -
28. นายวิวัฒน์ชัย    ชุตินธรารักษ์ - - / - - - - - - - - - -
29. นางภัณฑิลา    เกษอุดมทรัพย์ - - / - - - - - - - - - -
30. นายบุญส่ง    พุ่มบาน - - / - - - - - - / / / /
31. นายทวนชัย    สว่างใจธรรม - - / - - - - - - / / - -
32. นายณัฐพล    รักเสนาะ - - / - - - - - - - - - -
33. นางพิศมัย    ไตรคุ้มดัน - - / - - - - - - - - - -
34. นายขวัญชัย    เจริญเนตร - - / - - - - - - - - - -
35. นายคณิศร    จันทร์บรรจง - - / - - - - - - - - - -
36. นายประหยัด    สันวงศ์ - - / - - - - - - / / / /
37. นายสายพิน    วรรณศาสวัต - - / - - - - - - - - - -
38. นางสาวเบ็ญจา    ภู่จุฬา - - / - - - - - - / / / /
39. นางธัญลักษณ์    พัฒน์จันทร์ - - / - - - - - - - - - -
40. นายชัยรัตน์    อภิวันท์สิริวัฒน์ - - / - - - - - - - - - -
41. นายสุธี    พาทีทิน - - / - - - - - - / / / /
42. นายสนิท    พรหมประสิทธิ์ - - - - - - - - - - - - -
43. นางสาวสุนีรัตน์    ยศรุ่งเรือง - - / - - - - - - - - - -
44. นางสาวจีราวัจน์    แสงคำ - - / - - - - - - / / - -
45. นายอภิเชษฐ์    ฉิมพลีสวรรค์ - - - - - - - - - - - - -
46. นายปิยนาถ    ชาวน่าน - - / - - - - - - - - - -
47. นายพิทักษ์    ตักโพธิ์ - - / - - - - - - - - - -
48. นางจินดารัตน์    วังบุญ - - / - - - - - - / / / /
49. นางสินีมาศ    เหมือนทรัพย์ - - / - - - - - - / / / /
50. นางณัฐกฤตา    แสงผาบ - - / - - - - - - / / / /
51. นางสาวศรีภาวรรณ    ไสโสภา - - / - - - - - - / / / /
52. นางอนงค์    บัวจันทร์ - - / - - - - - - - - - -
53. นางสาวมัลลิกา    ประเทศ - - - - - - - - - / / / /
54. นางสาวอรสา    ข้ามสาม - - / - - - - - - - - - -
55. นางสาวรายา    ปัญจมานนท์ - - / - - - - - - / / / /
56. นางพูลทรัพย์    หินอ่อน - - - - - - - - - / / / /
57. นางประภาศิลป์    ญาติเจริญ - - / - - - - - - - - - -
58. นายยุทธพงษ์    หาญยุทธ - - / - - - - - - - - - -
59. นางสาวศิริจันทร์    ศรีนวลนัด - - / - - - - - - - - - -
60. นายสุทธิศักดิ์    ตันงาม - - - - - - - - - - - - -
61. นายอำนวย    เวศวงศ์ษาทิพย์ - - / - - - - - - - - - -
62. นางกิติมา    มะโน - - / - - - - - - - - - -
63. นายสาโรช    มงคลเนตร์ - - / - - - - - - - - - -
64. นายปัญญา    ปรางค์ทอง - - / - - - - - - - - - -
65. นายสมศักดิ์    มีนุช - - - - - - - - - - - - -
66. นายฐิติทร    ทองสุข - - / - - - - - - - - - -
67. นางสาวเสาวลักษณ์    ญาณสมบัติ - - / - - - - - - - - - -
68. นายไพศาล    ทับวงษ์ - - / - - - - - - - - - -
69. นายนิเวศ    เจริญศักดิ์ - - / - - - - - - - - - -
70. นายสมจิตร    เวียงสีมา - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th