เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  974,284 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 70 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางจุฑารัตน์    ทานันท์ - - / - - - - - - - - - -
2. นายกรมศิลป์    ลิ่มประสิทธิ์ - - / - - - - - - / / / /
3. นางสาวสุพิชฌาย์    ศรีโคตร - - / - - - - - - - - - -
4. นางอุษา    นารถไพรินทร์ - - / - - - - - - / / / /
5. นางสาวพรทิพย์    มูสิกรักษ์ - - / - - - - - - - - - -
6. นางบัณฑิตา    ชูปู - - / - - - - - - / / / /
7. นางวิราวรรณ    กลางนุรักษ์ - - / - - - - - - - - - -
8. นางประพิมพันธ์    พรหมสุวรรณ - - / - - - - - - - - - -
9. นายเจษฎา    นาจันทอง - - - - - - - - - - - - -
10. นางจุริญ    คิดดี - - / - - - - - - - - - -
11. นางศรีสมพร    จันทะเลิศ - - / - - - - - - - - - -
12. นางรังสิยา    นรินทร์ - - / - - - - - - - - - -
13. นายธีรศักดิ์    ไพสิฐศิริกุล - - / - - - - - - - - - -
14. นายนิรันดร์    ปาปะโข - - / - - - - - - - - - -
15. นางจิตรลดา    อุ่นประเดิม - - / - - - - - - / / / /
16. นางสุมาลี    มีลักษณ์ - - / - - - - - - - - - -
17. นายอดิศร    รอดเหลื่อม - - / - - - - - - - - - -
18. นางยุพยง    ใจกว้าง - - / - - - - - - - - - -
19. นางปาณิสรา    ว่องพรรณงาม - - / - - - - - - - - - -
20. นางสาวธนภรณ์    นวลลำภู - - / - - - - - - / / / /
21. นางจิตรา    ประสิทธิชัยวุฒิ - - / - - - - - - / / / /
22. นางสาวนพรัตน์    ผลไชย - - / - - - - - - - - - -
23. นางลออ    คงเจริญ - - / - - - - - - / / / /
24. นางวิภา    ร่มแก้ว - - / - - - - - - - - - -
25. นางสาววรางคนาง    ชูแก้ว - - / - - - - - - - - - -
26. นางจิตรา    ซุ่นซิ่ม - - / - - - - - - - - - -
27. นางสาวอรัญญา    เนียมสุวรรณ - - / - - - - - - - - - -
28. นายปรีชา    สุกใส - - / - - - - - - - - - -
29. นายสุรีย์    พิมล - - / - - - - - - - - - -
30. นายสุธน    เพชรอินทร์ - - / - - - - - - - - - -
31. นางสาวสุภาวดี    จันทร์เกื้อ - - - - - - - - - - - - -
32. นางสาวนิศารัตน์    นาคินทร์ - - / - - - - - - - - - -
33. นายวีระยุทธ    บุญรักษา - - / - - - - - - - - / /
34. นางสาวสุภาพร    บุญสนอง - - / - - - - - - - - - -
35. นางสาวอาภาภรณ์    วัฒกี - - / - - - - - - - - - -
36. นางสาวอลิสา    กลิ่นหอม - - / - - - - - - - - - -
37. นายเทอดชัย    บัวผาย - - - - - - - - - - - - -
38. นายปัญญา    แกล้วกล้า - - / - - - - - - - - - -
39. นางเพ็ญณี    พิมพ์ทอง - - / - - - - - - - - - -
40. นายซอลาฮูดิง    มามุ - - / - - - - - - - - - -
41. นางวัชราภรณ์    ยีเต็ง - - / - - - - - - - - - -
42. นางพันธ์ประภา    พูนสิน - - / - - - - - - - - - -
43. นางทิพยรัตน์    ไชยลังกา - - / - - - - - - - - - -
44. นายไสว    ภู่ทับทิม - - / - - - - - - - - - -
45. นายอะกีบ    สะไหน - - / - - - - - - - - - -
46. นางสาวฐิติมา    ผ่องแผ้ว - - / - - - - - - - - - -
47. นางขวัญตา    ค้าขึ้น - - / - - - - - - - - - -
48. นายอภิชาติ    เหล็กดี - - / - - - - - - - - - -
49. นางซัลมา    มะเกะ - - / - - - - - - - - - -
50. นายสมหมาย    แก้วกันหา - - / - - - - - - - - / /
51. นางอุมาภรณ์    เหล็กดี - - / - - - - - - - - - -
52. นางภัทรานี    พลลา - - / - - - - - - - - - -
53. นายทศพล    พูลพุฒ - - / - - - - - - - - - -
54. นายวิญญู    อุตระ - - / - - - - - - - - - -
55. นายสุเทพ    โตสุวรรณ - - / - - - - - - - - - -
56. นายบาลจง    ปั้นเหน่งเพ็ชร - - / - - - - - - - - - -
57. นายดนุพล    พรประสิทธิ์ - - / - - - - - - - - - -
58. นางสาวชาลิสา    ปรีฎาพาก - - / - - - - - - - - - -
59. นายประจักษ์    อะนันทา - - / - - - - - - - - - -
60. นายไชยณรงค์    ทองยศ - - / - - - - - - - - - -
61. นายธรรมนูญ    แสวงวิทย์ - - / - - - - - - - - - -
62. นางสาวสุนิศา    สวัสดี - - / - - - - - - - - - -
63. นายธเนศ    เซ่งยี่ - - / - - - - - - - - - -
64. นายปราโมทย์    วังสะอาด - - - - - - - - - - - - -
65. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ปลื้มชิงชัย - - / - - - - - - - - - -
66. นายชาตรี    มูลชาติ - - / - - - - - - - - - -
67. นางนรากร    ศรีวาปี - - / - - - - - - - - - -
68. นายพัชรา    ลิขิตการ - - / - - - - - - - - - -
69. นายวิจัย    ไกรสิทธิ์ - - / - - - - - - - - - -
70. นายสำราญ    คงเพ็ชร์ - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th