เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  932,956 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
2 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

การประเมินผลการอบรม
  ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 9 รวมทั้งสิ้น 70 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ความพึงพอใจ ผลงาน เนื้อหา ศึกษานิเทศก์ คอมพิวเตอร์ การทดลองใช้ ผลจากผู้บริหาร
sd sd sd sd sd sd
1. นางสาวณัฐริกา    ทองสมนึก - - - - - - - - - - - - -
2. นางธนพร    คำป้อง - - / - - - - - - / / / /
3. นายชาญวิทย์    ชุมศรี - - / - - - - - - - - - -
4. นายวิทยา    อยู่เย็น - - / - - - - - - / / / /
5. นายอารมณ์    ชุมเชิงกาญจน์ - - / - - - - - - - - - -
6. นางสาวอรุณรัตน์    วิญญารัมย์ - - / - - - - - - / / / /
7. นางสาววิไลพร    พรมศรี - - / - - - - - - - - - -
8. นางมัณฑณา    นามวิชิต - - / - - - - - - / / / /
9. นางสาวจิราพร    พิมพ์วิชัย - - / - - - - - - - - / /
10. นายสมหวัง    หล้าสมบัติ - - / - - - - - - - - - -
11. นางสุทธินี    เภกะสุต - - / - - - - - - - - - -
12. นางปาริชาติ    ศรีชมภู - - / - - - - - - - - - -
13. นางสาวขวัญนภา    เตโชวีรกุล - - / - - - - - - / / / /
14. นางสาวลำไพ    พิลาพอง - - / - - - - - - - - - -
15. นายสยาม    บุตรศรี - - / - - - - - - / / / /
16. นายชินดนัย    สาระฤทธิศักดิ์ - - / - - - - - - - - - -
17. นางสาวสุนิจ    วิลาศรี - - / - - - - - - - - - -
18. นายธนาวริทธิ์    อธิธนาหิรัณย์ - - / - - - - - - - - - -
19. นายแสวง    มลศิลป์ - - / - - - - - - / / / /
20. นายอดุลย์    ลมงาม - - / - - - - - - - - / /
21. นายพินิจ    สุขใจ - - / - - - - - - / / / /
22. นายเสาวคนธ์    ค่าแพง - - / - - - - - - / / / /
23. นายเด่น    อุดม - - / - - - - - - - - - -
24. นางสาวอรทัย    ภูยอดตา - - / - - - - - - - - / /
25. นายเริงศักดิ์    หาญมานพ - - / - - - - - - - - - -
26. นางอุดมศิลป์    สักลอ - - / - - - - - - - - - -
27. นางกมลทิพย์    ดอกอินทร์ - - / - - - - - - / / / /
28. นางดรุณี    อินทนิล - - / - - - - - - - - - -
29. นางพรทิพา    ศรีดาคุณ - - / - - - - - - - - / /
30. นางดาว    จันทร์หนองสรวง - - / - - - - - - - - - -
31. นางณิชมน    วงศ์ตาพระ - - / - - - - - - - - - -
32. นางประมูล    บัวระพันธ์ - - / - - - - - - - - - -
33. นายสมพงษ์    พุกหน้า - - / - - - - - - - - - -
34. นายธีระชน    ขวัญศักดิ์ - - / - - - - - - / / / /
35. นางสาวอรทิพย์    ฤทธิหงส์ - - / - - - - - - - - - -
36. นางสาวประยงค์    สามาอาพัฒน์ - - / - - - - - - - - - -
37. นายประภาส    น้อยจินดา - - / - - - - - - - - - -
38. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา - - / - - - - - - - - - -
39. นางปิยาณี    จันทะภูมิ - - / - - - - - - - - - -
40. นางสาวศรีวิมล    สังขวงษ์ - - / - - - - - - - - - -
41. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว - - - - - - - - - - - - -
42. นายสังคม    จันทร์ศรีรัตน์ - - / - - - - - - - - - -
43. นางอิศรินทร์    จันทร์ศรีรัตน์ - - / - - - - - - - - - -
44. นางจันทร์เพ็ญ    วงษ์คำหาญ - - / - - - - - - - - - -
45. นายสวิสส์    นกแก้ว - - / - - - - - - - - - -
46. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ - - - - - - - - - - - - -
47. นายไพบูลย์    ประเสริฐสรรค์ - - / - - - - - - - - - -
48. นายดำเกิง    วรเถกิงกุล - - / - - - - - - - - - -
49. นางสาวจริยาภรณ์    บุญโสม - - / - - - - - - - - - -
50. นายสมพร    ไตยวงค์ - - / - - - - - - - - - -
51. นางสาวปัทมา    โตอดิเทพย์ - - / - - - - - - - - - -
52. นางสาวปรียา    ศรีงิ้วราย - - / - - - - - - - - - -
53. นายทรงเดช    ขุนแท้ - - / - - - - - - - - - -
54. นางสุมาลี    แสงสว่าง - - / - - - - - - - - - -
55. นางสุนทรี    พรามพันธุ์ - - - - - - - - - - - - -
56. นางสาวนพมาศ    ครื่นบรรเลง - - / - - - - - - - - - -
57. นายประหยัด    กองแก้ว - - / - - - - - - - - - -
58. นายภราดร    เกตุพันธุ์ - - / - - - - - - / / / /
59. นางสาวบุญเรือน    ป้องหมู่ - - / - - - - - - - - - -
60. นางสาวอลิศรา    ชัยสงค์ - - / - - - - - - - - - -
61. นางสาวเพ็ญศิรินภางค์    ใจตาบุตร - - - - - - - - - - - - -
62. นางสาวเนาวรัตน์    คำภักดี - - - - - - - - - - - - -
63. นางสาวนิลวิรุณ    คำภักดี - - - - - - - - - - - - -
64. นายสุรชัย    โพธิ์คำ - - / - - - - - - - - - -
65. นายสัญญา    พันพิลา - - / - - - - - - - - / /
66. นางสาววิยดา    ลายคราม - - / - - - - - - - - - -
67. นางสาวเฟย    ฤดีใจ - - / - - - - - - - - - -
68. นางสุภาวดี    พันพิลา - - - - - - - - - - - - -
69. นางสาวณัฐพร    สมมาตร - - / - - - - - - - - - -
70. นางสาวปุญชรัสมิ์    จันทร์เกลี้ยง - - / - - - - - - - - - -
สำหรับผู้เข้าอบรมร่วมคลิกส่งที่นี่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th