สรุปการดำเนินงานแยกตามระยะ


สรุปการดำเนินงาน รวมทุกระยะ มีโรงเรียนเข้าร่วม 1611  โรงเรียน และมีการสำเนาสื่อทั้งหมด 1923  ก้อน


จำนวนโรงเรียนเครือข่าย / โรงเรียน

1643

จำนวนสื่อที่สำเนาสื่อ / ก้อน

1923

ส่งออกไฟล์ EXCEL

ปริ้น

ลำดับ eDLTV ID ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน/บุคคล สังกัด/ที่อยู่ จังหวัด ขนาด/ก้อน โครงการ ระยะ
1 53-1-1-001 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม มรม. มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
2 53-1-1-002 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
3 53-1-1-003 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
4 53-1-1-004 โรงเรียนมิตรภาพ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
5 53-1-1-005 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
6 53-1-1-006 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อบจ.มค. มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
7 53-1-1-007 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
8 53-1-1-008 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
9 53-1-1-009 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
10 53-1-1-010 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (เมือง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
11 53-1-1-011 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
12 53-1-1-012 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
13 53-1-1-013 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
14 53-1-1-014 โรงเรียนวาปีปทุม สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
15 53-1-1-015 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
16 53-1-1-016 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
17 53-1-1-017 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
18 53-1-1-018 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
19 53-1-1-019 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
20 53-1-1-020 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB นำร่อง 20 ศทก. 1
21 53-1-1-021 โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล จ.เชียงราย เชียงราย 1 TB โครงการ e-Book 1
22 53-1-1-022 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
23 53-1-1-023 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
24 53-1-1-024 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
25 53-1-1-025 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี(บ้านนาดูน) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
26 53-1-1-026 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
27 53-1-1-027 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
28 53-1-1-028 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
29 53-1-1-029 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
30 53-1-1-030 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม(บ้านหนองแสง) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
31 53-1-1-031 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
32 53-1-1-032 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
33 53-1-1-033 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
34 53-1-1-034 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
35 53-1-1-035 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
36 53-1-1-036 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
37 53-1-1-037 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
38 53-1-1-038 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
39 53-1-1-039 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
40 53-1-1-040 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
41 53-1-1-041 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
42 53-1-1-042 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
43 53-1-1-043 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
44 53-1-1-044 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
45 53-1-1-045 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
46 53-1-1-046 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
47 53-1-1-047 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
48 53-1-1-048 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
49 53-1-1-049 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
50 53-1-1-050 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
51 53-1-1-051 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
52 53-1-1-052 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
53 53-1-1-053 โรงเรียนหนองแกวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
54 53-1-1-054 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
55 53-1-1-055 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
56 53-1-1-056 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
57 53-1-1-057 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
58 53-1-1-058 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
59 53-1-1-059 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
60 53-1-1-060 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
61 53-1-1-061 โรงเรียนบ้านหนองกุง (อ.วาปีปทุม) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
62 53-1-1-062 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
63 53-1-1-063 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
64 53-1-1-064 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
65 53-1-1-065 โรงเรียนบ้านนาข่าวิทยาคม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
66 53-1-1-066 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
67 53-1-1-067 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (อ.กันทรวิชัย) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
68 53-1-1-068 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
69 53-1-1-069 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
70 53-1-1-070 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
71 53-1-1-071 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
72 53-1-1-072 โรงเรียนบ้านอีใต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
73 53-1-1-073 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
74 53-1-1-074 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.เชียงยืน) สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
75 53-1-1-075 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
76 53-1-1-076 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
77 53-1-1-077 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
78 53-1-1-078 โรงเรียนบ้านหนองผือ จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
79 53-1-1-079 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
80 53-1-1-080 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
81 53-1-1-081 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
82 53-1-1-082 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
83 53-1-1-083 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
84 53-1-1-084 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
85 53-1-1-085 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
86 53-1-1-086 สพป.มค.1 สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
87 53-1-1-087 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
88 53-1-1-088 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
89 53-1-1-089 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
90 53-1-1-090 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
91 53-1-1-091 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
92 53-1-1-092 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
93 53-1-1-093 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
94 53-1-1-094 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
95 53-1-1-095 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
96 53-1-1-096 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
97 53-1-1-097 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
98 53-1-1-098 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
99 53-1-1-099 โรงเรียนมะค่าวิทยาคม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
100 53-1-1-100 โรงเรียนบ้านเหล่า (อ.เมือง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
101 53-1-1-101 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
102 53-1-1-102 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
103 53-1-1-103 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
104 53-1-1-104 โรงเรียนบ้านดงน้อย (อ.เมือง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
105 53-1-1-105 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
106 53-1-1-106 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
107 53-1-1-107 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
108 53-1-1-108 โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร" สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
109 53-1-1-109 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
110 53-1-1-110 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
111 53-1-1-111 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
112 53-1-1-112 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
113 53-1-1-113 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
114 53-1-1-114 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
115 53-1-1-115 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
116 53-1-1-116 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
117 53-1-1-117 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
118 53-1-1-118 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
119 53-1-1-119 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
120 53-1-1-120 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
121 53-1-1-121 โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
122 53-1-1-122 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
123 53-1-1-123 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
124 53-1-1-124 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
125 53-1-1-125 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
126 53-1-1-126 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
127 53-1-1-127 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
128 53-1-1-128 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
129 53-1-1-129 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
130 53-1-1-130 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
131 53-1-1-131 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
132 53-1-1-132 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
133 53-1-1-133 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
134 53-1-1-134 โรงเรียนบ้านโนนราษีวิทยา สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
135 53-1-1-135 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
136 53-1-1-136 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
137 53-1-1-137 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
138 53-1-1-138 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
139 53-1-1-139 นางประสาร จันเสนา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
140 53-1-1-140 นางวิภาดา ศรีโยธี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
141 53-1-1-141 นายอุทิตย์ สมภูมิ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
142 53-1-1-142 นายประเสริฐ ใต้ศรีโคตร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
143 53-1-1-143 นางร่มฉัตร หงษ์อุดร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
144 53-1-1-144 นายชม ไชยรส บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
145 53-1-1-145 นางนิดา กิจจินดาโอภาส บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
146 53-1-1-146 นายบัวภา มะกา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
147 53-1-1-147 นายประวัติ เกตษา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
148 53-1-1-148 นายสุขสวัส จันโสดา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
149 53-1-1-149 นายไพบูลย์ ปัดทุม บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
150 53-1-1-150 นายไพบูลย์ ปัดทุม บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
151 53-1-1-151 นางสาวสุกัญญา ชินบุตร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
152 53-1-1-152 นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
153 53-1-1-153 นางเยาวดี วุฒิวงษ์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
154 53-1-1-154 นางเยาวดี วุฒิวงษ์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
155 53-1-1-155 นางเพียร วงค์เจริญ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
156 53-1-1-156 นางสาวกาญจนา หนูผาสุข บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
157 53-1-1-157 นายสุทัศน์ ขันขวา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
158 53-1-1-158 นายบุญยาม เผ่าหัวสระ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
159 53-1-1-159 นางอนงค์ กาบคำบา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
160 53-1-1-160 นายพิเชด มูลตะกร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
161 53-1-1-161 สพป.มหาสารคาม 2 สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
162 53-1-1-162 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
163 53-1-1-163 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
164 53-1-1-164 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
165 53-1-1-165 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
166 53-1-1-166 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
167 53-1-1-167 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
168 53-1-1-168 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
169 53-1-1-169 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
170 53-1-1-170 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
171 53-1-1-171 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
172 53-1-1-172 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
173 53-1-1-173 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
174 53-1-1-174 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
175 53-1-1-175 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
176 53-1-1-176 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
177 53-1-1-177 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
178 53-1-1-178 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
179 53-1-1-179 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
180 53-1-1-180 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
181 53-1-1-181 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
182 53-1-1-182 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
183 53-1-1-183 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
184 53-1-1-184 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
185 53-1-1-185 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
186 53-1-1-186 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
187 53-1-1-187 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
188 53-1-1-188 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
189 53-1-1-189 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
190 53-1-1-190 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
191 53-1-1-191 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
192 53-1-1-192 โรงเรียนบ้านหนองแก (อ.พยัค) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
193 53-1-1-193 โรงเรียนบ้านหนองแก (อ.พยัค) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
194 53-1-1-194 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
195 53-1-1-195 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
196 53-1-1-196 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวล สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
197 53-1-1-197 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวล สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
198 53-1-1-198 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
199 53-1-1-199 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
200 53-1-1-200 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
201 53-1-1-201 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
202 53-1-1-202 โรงเรียนบ้านโนนรัง จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
203 53-1-1-203 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
204 53-1-1-204 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
205 53-1-1-205 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
206 53-1-1-206 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
207 53-1-1-207 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
208 53-1-1-208 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
209 53-1-1-209 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
210 53-1-1-210 โรงเรียนบ้านหนองกุง (อ.นาเชือก) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
211 53-1-1-211 โรงเรียนบ้านหนองกุง (อ.นาเชือก) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
212 53-1-1-212 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
213 53-1-1-213 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
214 53-1-1-214 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
215 53-1-1-215 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
216 53-1-1-216 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
217 53-1-1-217 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
218 53-1-1-218 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
219 53-1-1-219 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
220 53-1-1-220 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
221 53-1-1-221 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
222 53-1-1-222 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
223 53-1-1-223 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
224 53-1-1-224 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
225 53-1-1-225 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
226 53-1-1-226 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
227 53-1-1-227 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
228 53-1-1-228 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
229 53-1-1-229 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
230 53-1-1-230 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
231 53-1-1-231 โรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
232 53-1-1-232 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
233 53-1-1-233 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
234 53-1-1-234 โรงเรียนมัธยมศึกษายางสีสุราช สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
235 53-1-1-235 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
236 53-1-1-236 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
237 53-1-1-237 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
238 53-1-1-238 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
239 53-1-1-239 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแดน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
240 53-1-1-240 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
241 53-1-1-241 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
242 53-1-1-242 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
243 53-1-1-243 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
244 53-1-1-244 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
245 53-1-1-245 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
246 53-1-1-246 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
247 53-1-1-247 โรงเรียนบ้านแคน จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
248 53-1-1-248 โรงเรียนบ้านหวาย (อ.วาปีปทุม) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
249 53-1-1-249 โรงเรียนบ้านหวาย (อ.วาปีปทุม) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
250 53-1-1-250 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
251 53-1-1-251 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
252 53-1-1-252 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
253 53-1-1-253 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
254 53-1-1-254 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
255 53-1-1-255 โรงเรียนบ้านศาลา (อ.ยางสีสุราช) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
256 53-1-1-256 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
257 53-1-1-257 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
258 53-1-1-258 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
259 53-1-1-259 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
260 53-1-1-260 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
261 53-1-1-261 โรงเรียนบ้านโพนทราย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
262 53-1-1-262 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
263 53-1-1-263 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
264 53-1-1-264 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
265 53-1-1-265 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
266 53-1-1-266 โรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
267 53-1-1-267 โรงเรียนบ้านขามป้อม(วาปีปทุม) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
268 53-1-1-268 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
269 53-1-1-269 โรงเรียนบ้านหนองแฮ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
270 53-1-1-270 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
271 53-1-1-271 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
272 53-1-1-272 สพป.มหาสารคาม 3 สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
273 53-1-1-273 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
274 53-1-1-274 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
275 53-1-1-275 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
276 53-1-1-276 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
277 53-1-1-277 โรงเรียนบ้านจำปาดอนสวรรค์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
278 53-1-1-278 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
279 53-1-1-279 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
280 53-1-1-280 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
281 53-1-1-281 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
282 53-1-1-282 โรงเรียนบ้านโนนสูงวัวขอนจิก สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
283 53-1-1-283 โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
284 53-1-1-284 โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
285 53-1-1-285 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
286 53-1-1-286 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
287 53-1-1-287 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
288 53-1-1-288 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
289 53-1-1-289 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
290 53-1-1-290 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
291 53-1-1-291 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
292 53-1-1-292 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
293 53-1-1-293 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
294 53-1-1-294 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
295 53-1-1-295 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
296 53-1-1-296 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
297 53-1-1-297 โรงเรียนบ้านโพน สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
298 53-1-1-298 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
299 53-1-1-299 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
300 53-1-1-300 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
301 53-1-1-301 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
302 53-1-1-302 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
303 53-1-1-303 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
304 53-1-1-304 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
305 53-1-1-305 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
306 53-1-1-306 โรงเรียนบ้านโคกไร่ (อ.แกดำ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
307 53-1-1-307 โรงเรียนบ้านโคกไร่ (อ.แกดำ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
308 53-1-1-308 โรงเรียนบ้านหนองกุง (อ.ชื่นชม) สพป.มค.3 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
309 53-1-1-309 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
310 53-1-1-310 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
311 53-1-1-311 นางขนิษฐา เตชะนอก บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
312 53-1-1-312 นางจำปา สืบสุนทร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
313 53-1-1-313 นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหล่า บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
314 53-1-1-314 นางไอลัดดา แสนมี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
315 53-1-1-315 นางอรอุมา แสนมี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
316 53-1-1-316 นางประภาศรี ทิพย์พิลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
317 53-1-1-317 นางนิดา กิจจินดาโอกาส บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
318 53-1-1-318 นางตวงพร เชื้อจำรูญ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
319 53-1-1-319 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
320 53-1-1-320 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
321 53-1-1-321 โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
322 53-1-1-322 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
323 53-1-1-323 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
324 53-1-1-324 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
325 53-1-1-325 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
326 53-1-1-326 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
327 53-1-1-327 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
328 53-1-1-328 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
329 53-1-1-329 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
330 53-1-1-330 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
331 53-1-1-331 นางเนตรนภิส แนบซิตร์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
332 53-1-1-332 นายประยุทธ เทเวลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
333 53-1-1-333 นายวิสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
334 53-1-1-334 นายอภิชิต แนบชิตร์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
335 53-1-1-335 นางสุพรรณี สุขทองสา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
336 53-1-1-336 นายยุทธนา จินดามัย บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
337 53-1-1-337 นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
338 53-1-1-338 นางอุไรวรรณ พานเมือง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
339 53-1-1-339 นายนรินทร์ พันธุ์ครู บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
340 53-1-1-340 นายนรินทร์ พันธุ์ครู บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
341 53-1-1-341 นายนรินทร์ พันธุ์ครู บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
342 53-1-1-342 นายอภิชาติ เข็มพิลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
343 53-1-1-343 นายอภิชาติ เข็มพิลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
344 53-1-1-344 นายอภิชาติ เข็มพิลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
345 53-1-1-345 นางประภาพร อภิวัฒนวรรณ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
346 53-1-1-346 นางประภาพร อภิวัฒนวรรณ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
347 53-1-1-347 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
348 53-1-1-348 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
349 53-1-1-349 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
350 53-1-1-350 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
351 53-1-1-351 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
352 53-1-1-352 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
353 53-1-1-353 นายวิษณุ ทุมมี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
354 53-1-1-354 นายปรีดา ถาแสง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
355 53-1-1-355 นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
356 53-1-1-356 นายทรงรัตน์ ศรีสารคาม บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
357 53-1-1-357 นางสุรางค์ศรี พรรณพราว บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
358 53-1-1-358 นางมะลิวัลย์ ศรีสารคาม บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
359 53-1-1-359 นางสาววิไล หินดำ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
360 53-1-1-360 นางสุคนธร คำสีหา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
361 53-1-1-361 นายคมสันต์ ไชยบุดดี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
362 53-1-1-362 นางวิภาพร ชมพู บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
363 53-1-1-363 นายสาธิต ปัดถาเดช บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
364 53-1-1-364 นางสาววิชุตา ไลออน บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
365 53-1-1-365 นายวีรศักดิ์ รักสุทธี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
366 53-1-1-366 นายจำรัส หรรษาวงษ์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
367 53-1-1-367 นางระเบียบ บังคมเนตร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
368 53-1-1-368 นายชัยเนตร บุญป้อง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
369 53-1-1-369 นายวิมล อภิวัฒนวรรณ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
370 53-1-1-370 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
371 53-1-1-371 โรงเรียนบ้านป่าดวน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
372 53-1-1-372 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.27 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
373 53-1-1-373 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.27 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
374 53-1-1-374 โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร) สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
375 53-1-1-375 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
376 53-1-1-376 โรงเรียนบ้านนางาม สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
377 53-1-1-377 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
378 53-1-1-378 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
379 53-1-1-379 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
380 53-1-1-380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
381 53-1-1-381 วิโรจน์ผดุงศาสน์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนต ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
382 53-1-1-382 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
383 53-1-1-383 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
384 53-1-1-384 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
385 53-1-1-385 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
386 53-1-1-386 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
387 53-1-1-387 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
388 53-1-1-388 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
389 53-1-1-389 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
390 53-1-1-390 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
391 53-1-1-391 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
392 53-1-1-392 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
393 53-1-1-393 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
394 53-1-1-394 โรงเรียนบ้านดู่ จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
395 53-1-1-395 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
396 53-1-1-396 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
397 53-1-1-397 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
398 53-1-1-398 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
399 53-1-1-399 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
400 53-1-1-400 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
401 53-1-1-401 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิ สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
402 53-1-1-402 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยาคาร) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
403 53-1-1-403 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
404 53-1-1-404 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
405 53-1-1-405 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
406 53-1-1-406 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
407 53-1-1-407 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
408 53-1-1-408 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
409 53-1-1-409 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
410 53-1-1-410 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
411 53-1-1-411 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
412 53-1-1-412 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
413 53-1-1-413 โรงเรียนบ้านวังเวินทุดหล่ม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
414 53-1-1-414 โรงเรียนมัธยมศึกษาโพนเล็ก สพม.25 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
415 53-1-1-415 โรงเรียนบ้านปอแดง จ.ขอนแก่น สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
416 53-1-1-416 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
417 53-1-1-417 โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ.ขอนแก่น สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
418 53-1-1-418 โรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
419 53-1-1-419 โรงเรียนบ้านวังแสง จ.ขอนแก่น สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
420 53-1-1-420 โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
421 53-1-1-421 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
422 53-1-1-422 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
423 53-1-1-423 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
424 53-1-1-424 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพม.25 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
425 53-1-1-425 โรงเรียนกู่ทองพิยาลัย สพม.25 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
426 53-1-1-426 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
427 53-1-1-427 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
428 53-1-1-428 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
429 53-1-1-429 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
430 53-1-1-430 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.25 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
431 53-1-1-431 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคาร สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
432 53-1-1-432 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้วงิทยาคาร สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
433 53-1-1-433 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
434 53-1-1-434 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
435 53-1-1-435 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
436 53-1-1-436 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.25 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
437 53-1-1-437 โรงเรียนสวัสดี สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
438 53-1-1-438 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
439 53-1-1-439 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวบัว สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
440 53-1-1-440 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
441 53-1-1-441 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
442 53-1-1-442 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
443 53-1-1-443 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
444 53-1-1-444 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
445 53-1-1-445 โรงเรียนบ้านโจด สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
446 53-1-1-446 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัสหนองหญ้าม้า สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
447 53-1-1-447 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
448 53-1-1-448 โรงเรียนดอนหมู สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
449 53-1-1-449 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
450 53-1-1-450 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
451 53-1-1-451 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบกา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
452 53-1-1-452 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
453 53-1-1-453 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
454 53-1-1-454 โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
455 53-1-1-455 โรงเรียนเมืองเพีย สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
456 53-1-1-456 โรงเรียนบ้านโคกโก สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
457 53-1-1-457 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
458 53-1-1-458 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกุล สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
459 53-1-1-459 โรงเรียนชนบทศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
460 53-1-1-460 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
461 53-1-1-461 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
462 53-1-1-462 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
463 53-1-1-463 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
464 53-1-1-464 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
465 53-1-1-465 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
466 53-1-1-466 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
467 53-1-1-467 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
468 53-1-1-468 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
469 53-1-1-469 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
470 53-1-1-470 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
471 53-1-1-471 โรงเรียนบ้านโนนข่า จ.ขอนแก่น สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
472 53-1-1-472 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
473 53-1-1-473 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
474 53-1-1-474 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
475 53-1-1-475 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
476 53-1-1-476 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
477 53-1-1-477 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
478 53-1-1-478 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
479 53-1-1-479 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
480 53-1-1-480 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขก.1 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
481 53-1-1-481 สพป.บร.3 สพป.บร.3 บุรีรัมย์ 1 TB โครงการ e-Book 1
482 53-1-1-482 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
483 53-1-1-483 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
484 53-1-1-484 สพป.อำนาจเจริญ สพป.อจ อำนาจเจริญ 1 TB โครงการ e-Book 1
485 53-1-1-485 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
486 53-1-1-486 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
487 53-1-1-487 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
488 53-1-1-488 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
489 53-1-1-489 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
490 53-1-1-490 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
491 53-1-1-491 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
492 53-1-1-492 โรงเรียนบัวขาว อบจ.กส กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
493 53-1-1-493 โรงเรียนศรีกุดหว่าเรืองเวทย์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
494 53-1-1-494 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
495 53-1-1-495 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
496 53-1-1-496 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
497 53-1-1-497 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
498 53-1-1-498 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
499 53-1-1-499 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
500 53-1-1-500 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
501 53-1-1-501 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
502 53-1-1-502 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
503 53-1-1-503 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
504 53-1-1-504 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
505 53-1-1-505 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
506 53-1-1-506 โรงเรียนบ้านแกวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
507 53-1-1-507 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
508 53-1-1-508 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
509 53-1-1-509 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
510 53-1-1-510 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กส.1 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
511 53-1-1-511 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กส.1 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
512 53-1-1-512 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
513 53-1-1-513 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
514 53-1-1-514 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
515 53-1-1-515 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
516 53-1-1-516 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
517 53-1-1-517 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
518 53-1-1-518 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
519 53-1-1-519 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
520 53-1-1-520 โรงเรียนบ้านค้อ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
521 53-1-1-521 โรงเรียนบ้านปอภาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
522 53-1-1-522 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
523 53-1-1-523 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
524 53-1-1-524 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
525 53-1-1-525 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
526 53-1-1-526 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
527 53-1-1-527 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
528 53-1-1-528 โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
529 53-1-1-529 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
530 53-1-1-530 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
531 53-1-1-531 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
532 53-1-1-532 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
533 53-1-1-533 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
534 53-1-1-534 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
535 53-1-1-535 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
536 53-1-1-536 โรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมแข้ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
537 53-1-1-537 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
538 53-1-1-538 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
539 53-1-1-539 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
540 53-1-1-540 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
541 53-1-1-541 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
542 53-1-1-542 โรงเรียนชุมชนบเนเมืองหงศ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
543 53-1-1-543 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
544 53-1-1-544 โรงเรียนบ้านป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
545 53-1-1-545 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
546 53-1-1-546 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
547 53-1-1-547 โรงเรียนบ้านเขว่าทุ่ง จ.ร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
548 53-1-1-548 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
549 53-1-1-549 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
550 53-1-1-550 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
551 53-1-1-551 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
552 53-1-1-552 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
553 53-1-1-553 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
554 53-1-1-554 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
555 53-1-1-555 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
556 53-1-1-556 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
557 53-1-1-557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
558 53-1-1-558 โรงเรียนอุดลวิหารกิจ(คุรุราษฏร์วิทยา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
559 53-1-1-559 โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
560 53-1-1-560 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
561 53-1-1-561 โรงเรียนบ้านสวนจิก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
562 53-1-1-562 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
563 53-1-1-563 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกกล่ามแจ้งข่า สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
564 53-1-1-564 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกุล) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
565 53-1-1-565 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
566 53-1-1-566 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
567 53-1-1-567 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
568 53-1-1-568 โรงเรียนบ้านหนองตานาดีเทพประทานวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
569 53-1-1-569 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
570 53-1-1-570 โรงเรียนบ้านเขือง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
571 53-1-1-571 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
572 53-1-1-572 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
573 53-1-1-573 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
574 53-1-1-574 โรงเรียนบ้านจาน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
575 53-1-1-575 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
576 53-1-1-576 โรงเรียนบึงงามพัฒนา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
577 53-1-1-577 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
578 53-1-1-578 นายเดชาธร สมุทรเวช สพป.อจ. อำนาจเจริญ 1 TB โครงการ e-Book 1
579 53-1-1-579 นายเดชาธร สมุทรเวช สพป.อจ. อำนาจเจริญ 1 TB โครงการ e-Book 1
580 53-1-1-580 นายนริศ เชื้ออำ สพป.อจ อำนาจเจริญ 1 TB โครงการ e-Book 1
581 53-1-1-581 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
582 53-1-1-582 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป.รอ.2 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
583 53-1-1-583 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.รอ.2 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
584 53-1-1-584 สพป.รอ.1 สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
585 53-1-1-585 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชาสรณ์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
586 53-1-1-586 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
587 53-1-1-587 นางพรรณงาม จันอ่อน บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
588 53-1-1-588 นางสมหมาย ปะมาคะเต บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
589 53-1-1-589 นายเสงี่ยม วิเศษศรี บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
590 53-1-1-590 นางวิสา เวียงวิเศษ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
591 53-1-1-591 โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) สพป.ชร.4 เชียงราย 1 TB โครงการ e-Book 1
592 53-1-1-592 นายพงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน บุคคลทั่วไป ตาก 1 TB โครงการ e-Book 1
593 53-1-1-593 นายปราโมทย์ วังสะอาด บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
594 53-1-1-594 นางวัชรี ไชยภา บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
595 53-1-1-595 นายชิน หอมชื่น บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
596 53-1-1-596 นายจำรัส ภูระบัตร บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
597 53-1-1-597 นายนันทวัช พรหมดา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
598 53-1-1-598 นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
599 53-1-1-599 นายขัตตินนท์ ชาวันดี บุคคลทั่วไป สกลนคร 1 TB โครงการ e-Book 1
600 53-1-1-600 ดร.สุขแสง คูกนก บุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร 1 TB โครงการ e-Book 1
601 53-1-1-601 ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร บุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร 1 TB โครงการ e-Book 1
602 53-1-1-602 นางอมรศิลป์ มาฆะเซ็นต์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
603 53-1-1-603 นายเทอดชัย บัวผาย บุคลากรทางการศึกษา ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
604 53-1-1-604 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว จังหวัดเชียงราย เชียงราย 1 TB โครงการ e-Book 1
605 53-1-1-605 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
606 53-1-1-606 นายอนุชิต สารผล บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
607 53-1-1-607 โรงเรียนบ้านดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
608 53-1-1-608 นายสุริยา ภูโอบ บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
609 53-1-1-609 นางจีรภา นามแก่นท้าว บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
610 53-1-1-610 นายธีรวัตร์ หงวนไธสง บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
611 53-1-1-611 นายเกรียงศักดิ์ คำเรืองศรี บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
612 53-1-1-612 นายสุวิทย์ วิริยะ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
613 53-1-1-613 นายวัชรินทร์ ศรีโยวงศ์ บุคลากรทางการศึกษา ชัยภูมิ 1 TB โครงการ e-Book 1
614 53-1-1-614 นายวีรวัฒน์ แก้ววัน บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
615 53-1-1-615 นางสาคร ภูมิปรัชญา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
616 53-1-1-616 นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
617 53-1-1-617 นายอำนาจ สืบสุนทร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
618 53-1-1-618 นายประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
619 53-1-1-619 นายสมยศ ช่อรักษ์ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
620 53-1-1-620 นายชูศักดิ์ บุญนนท์ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
621 53-1-1-621 นางสาวชุมพร เนตรคุณ บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
622 53-1-1-622 นางสาวพิสมัย คนหาญ บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
623 53-1-1-623 นางศิริพร บุษบง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
624 53-1-1-624 นางศิริพร บุษบง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
625 53-1-1-625 นายจักรพงษ์ อำมาตรสมบัติ บุคลากรทางการศึกษา ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
626 53-1-1-626 นางณัฐกฤตา บัวชุม บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
627 53-1-1-627 นางสาวสุภาวดี จันเกื้อ บุคลากรทางการศึกษา พัทลุง 1 TB โครงการ e-Book 1
628 53-1-1-628 นางสาวเดือน กุตระแสง บุคลากรทางการศึกษา กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
629 53-1-1-629 นางสาวสุลาวัลย์ มาชัย บุคลากรทางการศึกษา อุดรธานี 1 TB โครงการ e-Book 1
630 53-1-1-630 นางสาวแสงเทียน ภูทองพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา ภูเก็ต 1 TB โครงการ e-Book 1
631 53-1-1-631 เทศบาลบ้าสามกอ(ขุนวิเศษกิจอุทิศ) เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 1 TB โครงการ e-Book 1
632 53-1-1-632 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อบจ.ขก ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
633 53-1-1-633 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส จ.ขอนแก่น สพป.ขก.5 ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
634 53-1-1-634 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
635 53-1-1-635 นายสังวาลย์ จำปาสุข NULL เพชรบุรี 1 TB โครงการ e-Book 1
636 53-1-1-636 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป.พบ.2 เพชรบุรี 1 TB โครงการ e-Book 1
637 53-1-1-637 นางสาวอาภาพร วิเศษ NULL มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
638 53-1-1-638 นางศรีสว่าง ดลกุล NULL กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
639 53-1-1-639 โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
640 53-1-1-640 โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
641 53-1-1-641 นางพูลสวัสดิ์ นามสุข NULL กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
642 53-1-1-642 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม.24 กาฬสินธุ์ 1 TB โครงการ e-Book 1
643 53-1-1-643 สพป.พย.1 สพป.พย.1 พะเยา 1 TB โครงการ e-Book 1
644 53-1-1-644 สพป.พย.2 สพป.พย.2 พะเยา 1 TB โครงการ e-Book 1
645 53-1-1-645 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 1 TB โครงการ e-Book 1
646 53-1-1-646 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 1 TB โครงการ e-Book 1
647 53-1-1-647 นางสาวศรัญญา แก้วหาญ บุคลากรทางการศึกษา ขอนแก่น 1 TB โครงการ e-Book 1
648 53-1-1-648 นางสุพรรณ วิเศษวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
649 53-1-1-649 นางอภิฤดี พุฒลา บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
650 53-1-1-650 นายสรวิชญ์ บุตรพรม บุคลากรทางการศึกษา ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
651 53-1-1-651 นางสาวปิยพร จตุรงค์ บุคลากรทางการศึกษา หนองบัวลำภู 1 TB โครงการ e-Book 1
652 53-1-1-652 นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี บุคลากรทางการศึกษา อุดรธานี 1 TB โครงการ e-Book 1
653 53-1-1-653 นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน บุคลากรทางการศึกษา ยโสธร 1 TB โครงการ e-Book 1
654 53-1-1-654 นางสาววิลาวัลย์ พรมแพน บุคลากรทางการศึกษา ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
655 53-1-1-655 นายศุภวัฒน์ แพงภา บุคลากรทางการศึกษา ร้อยเอ็ด 1 TB โครงการ e-Book 1
656 53-1-1-656 นางลดาวัลย์ บำรุง บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
657 53-1-1-657 นางสาวสุปราณี คุณเวียน บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
658 53-1-1-658 นายประณต พายุบุตร บุคลากรทางการศึกษา มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
659 53-1-1-659 นายอุทิศ นนทวงศ์ บุคลากรทางการศึกษา สกลนคร 1 TB โครงการ e-Book 1
660 53-1-1-660 นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก บุคลากรทางการศึกษา สกลนคร 1 TB โครงการ e-Book 1
661 53-1-1-661 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม (ผอ.สพป.มค.1) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
662 53-1-1-662 นางกาญจนา วิเศษรินทอง (ศน.) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
663 53-1-1-663 นายสุวิทย์ รักษาสุข (ผอ.สพป.มค.2) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
664 53-1-1-664 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ (ศน.) สพป.มค.2 มหาสารคาม 1 TB โครงการ e-Book 1
665 55-2-1-001 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 2 TB นำร่องค่ายอาสา 2
666 55-2-1-002 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB นำร่องค่ายอาสา 2
667 55-2-1-003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ทสรช. ร้อยเอ็ด 2 TB นำร่องค่ายอาสา 2
668 55-2-1-004 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กส.1 กาฬสินธุ์ 2 TB นำร่องค่ายอาสา 2
669 55-2-1-005 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
670 55-2-1-006 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กส. 3 กาฬสินธุ์ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
671 55-2-1-007 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กส. 3 กาฬสินธุ์ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
672 55-2-1-008 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กส. 3 กาฬสินธุ์ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
673 55-2-1-009 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
674 55-2-1-010 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
675 55-2-1-011 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
676 55-2-1-012 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กส. 3 กาฬสินธุ์ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
677 55-2-1-013 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพม.27 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
678 55-2-1-014 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม.25 ขอนแก่น 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
679 55-2-1-015 โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น ทสรช. ขอนแก่น 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
680 55-2-1-016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ทสรช. ศรีสะเกษ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
681 55-2-1-017 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย ทสรช. หนองคาย 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
682 55-2-1-018 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
683 55-2-1-019 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
684 55-2-1-020 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
685 55-2-1-021 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
686 55-2-1-022 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
687 55-2-1-023 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
688 55-2-1-024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๑ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
689 55-2-1-025 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
690 55-2-1-026 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
691 55-2-1-027 โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
692 55-2-1-028 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
693 55-2-1-029 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
694 55-2-1-030 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
695 55-2-1-031 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
696 55-2-1-032 โรงเรียนบ้านเขือง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
697 55-2-1-033 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
698 55-2-1-034 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
699 55-2-1-035 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
700 55-2-1-036 โรงเรียนบ้านอุปราช(คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
701 55-2-1-037 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
702 55-2-1-038 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
703 55-2-1-039 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
704 55-2-1-040 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
705 55-2-1-041 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
706 55-2-1-042 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
707 55-2-1-043 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
708 55-2-1-044 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
709 55-2-1-045 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
710 55-2-1-046 โรงเรียนบ้านหนองโพด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
711 55-2-1-047 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
712 55-2-1-048 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
713 55-2-1-049 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
714 55-2-1-050 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
715 55-2-1-051 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
716 55-2-1-052 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(กันทรวิชัย) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
717 55-2-1-053 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ทสรช. อุบลราชธานี 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
718 55-2-1-054 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
719 55-2-1-055 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
720 55-2-1-056 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
721 55-2-1-057 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
722 55-2-1-058 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
723 55-2-1-059 โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
724 55-2-1-060 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ทสรช. อำนาจเจริญ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
725 55-2-1-061 โรงเรียนหลังเมืองมหาสารคาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
726 55-2-1-062 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
727 55-2-1-063 โรงเรียนบ้านดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
728 55-2-1-064 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
729 55-2-1-065 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
730 55-2-1-066 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
731 55-2-1-067 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
732 55-2-1-068 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
733 55-2-1-069 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
734 55-2-1-070 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
735 55-2-1-071 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง ทสรช. บุรีรัมย์ 2 TB ขยายผลค่ายอาสา 2
736 52-3-2-001 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
737 52-3-2-002 โรงเรียนนิคมบ้านหัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
738 52-3-2-003 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
739 52-3-2-004 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
740 52-3-2-005 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
741 52-3-2-006 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
742 52-3-2-007 โรงเรียนบ้านศาลา (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
743 52-3-2-008 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
744 52-3-2-009 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
745 52-3-2-010 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
746 52-3-2-011 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
747 52-3-2-012 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
748 52-3-2-013 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
749 52-3-2-014 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
750 52-3-2-015 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
751 52-3-2-016 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
752 52-3-2-017 โรงเรียนวังไผ่ป่าจั่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
753 52-3-2-018 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
754 52-3-2-019 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
755 52-3-2-020 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
756 52-3-2-021 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
757 52-3-2-022 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (เมือง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
758 52-3-2-023 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
759 52-3-2-024 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
760 52-3-2-025 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
761 52-3-2-026 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
762 52-3-2-027 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
763 52-3-2-028 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
764 52-3-2-029 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
765 52-3-2-030 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
766 52-3-2-031 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
767 52-3-2-032 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
768 52-3-2-033 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
769 52-3-2-034 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
770 52-3-2-035 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
771 52-3-2-036 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
772 52-3-2-037 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
773 52-3-2-038 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
774 52-3-2-039 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
775 52-3-2-040 โรงเรียนบ้านศาลา (อ.ยางสีสุราช) สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
776 52-3-2-041 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
777 52-3-2-042 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
778 52-3-2-043 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
779 52-3-2-044 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
780 52-3-2-045 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
781 52-3-2-046 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
782 52-3-2-047 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
783 52-3-2-048 โรงเรียนบ้านเปลือยตาล (คุรุวิทยาประชานุกูล) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
784 52-3-2-049 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
785 52-3-2-050 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
786 52-3-2-051 โรงเรียนบ้านคางฮุง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
787 52-3-2-052 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
788 52-3-2-053 โรงเรียนบ้านดอนแคน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
789 52-3-2-054 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
790 52-3-2-055 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
791 52-3-2-056 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
792 52-3-2-057 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
793 52-3-2-058 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กส.1 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
794 52-3-2-059 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
795 52-3-2-060 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
796 52-3-2-061 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
797 52-3-2-062 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
798 52-3-2-063 โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
799 52-3-2-064 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
800 52-3-2-065 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
801 52-3-2-066 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
802 52-3-2-067 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
803 52-3-2-068 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
804 52-3-2-069 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
805 52-3-2-070 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาสารคาม 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
806 52-3-2-071 โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยานจ.มุกดาหาร บชก. ตชด. สกลนคร สกลนคร 2 TB รร ขนาดเล็ก 3
807 52-3-2-072 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
808 52-3-2-073 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
809 52-3-2-074 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
810 52-3-2-075 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
811 52-3-2-076 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
812 52-3-2-077 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
813 52-3-2-078 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
814 52-3-2-079 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
815 52-3-2-080 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
816 52-3-2-081 โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
817 52-3-2-082 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
818 52-3-2-083 โรงเรียนบ้านหลบควันเมืองหงส์ สพป.มค 2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
819 52-3-2-084 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.มค 2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
820 52-3-2-085 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป.มค 2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
821 52-3-2-086 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป.มค 2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
822 52-3-2-087 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.มค 2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
823 52-3-2-088 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
824 52-3-2-089 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
825 52-3-2-090 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
826 52-3-2-091 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป.มค.2 มหาสารคาม 3 TB สหกรณ์ 3
827 52-3-2-092 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
828 52-3-2-093 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
829 52-3-2-094 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
830 52-3-2-095 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
831 52-3-2-096 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (อ.โกสุมฯ) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
832 52-3-2-097 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
833 52-3-2-098 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
834 52-3-2-099 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
835 52-3-2-100 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
836 52-3-2-101 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.เชียงยืน) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
837 52-3-2-102 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. 26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
838 52-3-2-103 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. 26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
839 52-3-2-104 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. 26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
840 52-3-2-105 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. 26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
841 52-3-2-106 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
842 52-3-2-107 โรงเรียนโพนงามวิทยานุกูล สพม. 26 มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
843 52-3-2-108 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร อบจ.มค มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
844 52-3-2-109 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อบจ.มค มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
845 52-3-2-110 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม อบจ.มค มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
846 52-3-2-111 โรงเรียนหนองบัวปิยมิตร อบจ.มค มหาสารคาม 2 TB สหกรณ์ 3
847 56-4-2-001 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
848 56-4-2-002 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
849 56-4-2-003 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
850 56-4-2-004 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
851 56-4-2-005 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
852 56-4-2-006 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (เมือง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
853 56-4-2-007 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
854 56-4-2-008 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
855 56-4-2-009 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
856 56-4-2-010 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
857 56-4-2-011 โรงเรียนบ้านหนองผือ จ.มหาสารคาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
858 56-4-2-012 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
859 56-4-2-013 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
860 56-4-2-014 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
861 56-4-2-015 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
862 56-4-2-016 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
863 56-4-2-017 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
864 56-4-2-018 โรงเรียนบรบือ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
865 56-4-2-019 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
866 56-4-2-020 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
867 56-4-2-021 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
868 56-4-2-022 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
869 56-4-2-023 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
870 56-4-2-024 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
871 56-4-2-025 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
872 56-4-2-026 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
873 56-4-2-027 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
874 56-4-2-028 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
875 56-4-2-029 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
876 56-4-2-030 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
877 56-4-2-031 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
878 56-4-2-032 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
879 56-4-2-033 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
880 56-4-2-034 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
881 56-4-2-035 โรงเรียนบ้านหนองแก (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
882 56-4-2-036 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
883 56-4-2-037 โรงเรียนบ้านโพน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
884 56-4-2-038 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
885 56-4-2-039 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
886 56-4-2-040 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
887 56-4-2-041 โรงเรียนบ้านโคกไร่ (อ.แกดำ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
888 56-4-2-042 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
889 56-4-0-043 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
890 56-4-0-044 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
891 56-4-0-045 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
892 56-4-0-046 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
893 56-4-0-047 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
894 56-4-0-048 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 500 GB รร เครือข่าย 4
895 56-4-2-049 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อบจ.มค. มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
896 56-4-2-050 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
897 56-4-2-051 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
898 56-4-2-052 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
899 56-4-2-053 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
900 56-4-2-054 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
901 56-4-2-055 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
902 56-4-2-056 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
903 56-4-2-057 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
904 56-4-2-058 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
905 56-4-2-059 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
906 56-4-2-060 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
907 56-4-2-061 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
908 56-4-2-062 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
909 56-4-2-063 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
910 56-4-2-064 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
911 56-4-2-065 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
912 56-4-2-066 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
913 56-4-2-067 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
914 56-4-2-068 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
915 56-4-2-069 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
916 56-4-2-070 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองวัวสว่างวิทย์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
917 56-4-2-071 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
918 56-4-2-072 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
919 56-4-2-073 โรงเรียนบ้านเปลือยตาล (คุรุวิทยาประชานุกูล) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
920 56-4-2-074 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
921 56-4-2-075 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
922 56-4-2-076 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
923 56-4-2-077 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
924 56-4-2-078 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
925 56-4-2-079 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
926 56-4-2-080 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
927 56-4-2-081 โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
928 56-4-2-082 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
929 56-4-2-083 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
930 56-4-2-084 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
931 56-4-2-085 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
932 56-4-2-086 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
933 56-4-2-087 โรงเรียนวัดนาดีวราราม สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
934 56-4-2-088 โรงเรียนบ้านทัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
935 56-4-2-089 โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
936 56-4-2-090 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
937 56-4-2-091 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
938 56-4-2-092 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
939 56-4-2-093 โรงเรียนบ้านแดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
940 56-4-2-094 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
941 56-4-2-095 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
942 56-4-2-096 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
943 56-4-2-097 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
944 56-4-2-098 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (อ.บรบือ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
945 56-4-2-099 โรงเรียนบ้านเอียด (สังฆราษฎร์รังสรรค์) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
946 56-4-2-100 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
947 56-4-2-101 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
948 56-4-2-102 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
949 56-4-2-103 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ( อ.เมือง ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
950 56-4-2-104 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ( อ.เมือง ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
951 56-4-2-105 โรงเรียนวันครู 2502 สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
952 56-4-2-106 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
953 56-4-2-107 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
954 56-4-2-108 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
955 56-4-2-109 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
956 56-4-2-110 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
957 56-4-2-111 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
958 56-4-2-112 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
959 56-4-2-113 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
960 56-4-2-114 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
961 56-4-2-115 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
962 56-4-2-116 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
963 56-4-2-117 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
964 56-4-2-118 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
965 56-4-2-119 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
966 56-4-2-120 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
967 56-4-2-121 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
968 56-4-2-122 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
969 56-4-2-123 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.มหาสารคาม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
970 56-4-2-124 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
971 56-4-2-125 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ( อ.กันทร ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
972 56-4-2-126 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
973 56-4-2-127 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
974 56-4-2-128 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
975 56-4-2-129 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
976 56-4-2-130 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
977 56-4-2-131 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
978 56-4-2-132 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
979 56-4-2-133 โรงเรียนบ้านเปลือยดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
980 56-4-2-134 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
981 56-4-2-135 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
982 56-4-2-136 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
983 56-4-2-137 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
984 56-4-2-138 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
985 56-4-2-139 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
986 56-4-2-140 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
987 56-4-2-141 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
988 56-4-2-142 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
989 56-4-2-143 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
990 56-4-2-144 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
991 56-4-2-145 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
992 56-4-2-146 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
993 56-4-2-147 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
994 56-4-2-148 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
995 56-4-2-149 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
996 56-4-2-150 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
997 56-4-2-151 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.เมือง มค ) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
998 56-4-2-152 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
999 56-4-2-153 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1000 56-4-2-154 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1001 56-4-2-155 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1002 56-4-2-156 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1003 56-4-2-157 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1004 56-4-2-158 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1005 56-4-2-159 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1006 56-4-2-160 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
1007 56-4-2-161 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1008 56-4-2-162 โรงเรียนนิคมบ้านหัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1009 56-4-2-163 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1010 56-4-2-164 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1011 56-4-2-165 โรงเรียนบ้านโนนมะม่วง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1012 56-4-2-166 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1013 56-4-2-167 โรงเรียนชุมชนบ้านเขวาใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1014 56-4-2-168 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1015 56-4-2-169 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1016 56-4-2-170 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1017 56-4-2-171 โรงเรียนบ้านเป้า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1018 56-4-2-172 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1019 56-4-2-173 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1020 56-4-2-174 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1021 56-4-2-175 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1022 56-4-2-176 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1023 56-4-2-177 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1024 56-4-2-178 โรงเรียนบ้านกุดซุย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1025 56-4-2-179 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1026 56-4-2-180 โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1027 56-4-2-181 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1028 56-4-2-182 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1029 56-4-2-183 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1030 56-4-2-184 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1031 56-4-2-185 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1032 56-4-2-186 โรงเรียนบ้านหวาย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1033 56-4-2-187 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1034 56-4-2-188 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1035 56-4-2-189 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1036 56-4-2-190 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1037 56-4-2-191 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1038 56-4-2-192 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1039 56-4-2-193 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1040 56-4-2-194 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1041 56-4-2-195 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1042 56-4-2-196 โรงเรียนบ้านบกพร้าว สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
1043 56-4-2-197 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1044 56-4-2-198 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
1045 56-4-2-199 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ สพป.มค.1 มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
1046 56-4-2-200 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1047 56-4-2-201 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1048 56-4-2-202 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1049 56-4-2-203 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1050 56-4-2-204 โรงเรียนบ้านนาภู สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1051 56-4-2-205 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1052 56-4-2-206 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1053 56-4-2-207 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1054 56-4-0-208 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.มค.2 มหาสารคาม 500GB รร เครือข่าย 4
1055 56-4-2-209 โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1056 56-4-2-210 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1057 56-4-2-211 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1058 56-4-2-212 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1059 56-4-2-213 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1060 56-4-2-214 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1061 56-4-2-215 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1062 56-4-2-216 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1063 56-4-2-217 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1064 56-4-2-218 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1065 56-4-2-219 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1066 56-4-2-220 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1067 56-4-2-221 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1068 56-4-2-222 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1069 56-4-2-223 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1070 56-4-2-224 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1071 56-4-2-225 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1072 56-4-2-226 โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1073 56-4-2-227 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1074 56-4-2-228 โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1075 56-4-2-229 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1076 56-4-2-230 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1077 56-4-2-231 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1078 56-4-2-232 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1079 56-4-2-233 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1080 56-4-2-234 โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1081 56-4-2-235 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1082 56-4-2-236 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1083 56-4-2-237 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1084 56-4-2-238 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1085 56-4-2-239 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1086 56-4-2-240 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1087 56-4-2-241 โรงเรียนบ้านข่า สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1088 56-4-2-242 โรงเรียนบ้านโคกมอน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1089 56-4-2-243 โรงเรียนบ้านอีง่อง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1090 56-4-2-244 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1091 56-4-2-245 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1092 56-4-2-246 โรงเรียนบ้านหัวโนน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1093 56-4-2-247 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1094 56-4-2-248 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1095 56-4-2-249 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1096 56-4-2-250 โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1097 56-4-2-251 โรงเรียนบ้านโพนทอง (สัญชัยประชาเวทย์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1098 56-4-2-252 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1099 56-4-2-253 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1100 56-4-2-254 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1101 56-4-2-255 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ยุทธศิลป์สงเคราะห์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1102 56-4-2-256 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1103 56-4-2-257 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1104 56-4-2-258 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1105 56-4-2-259 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1106 56-4-2-260 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1107 56-4-2-261 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1108 56-4-2-262 โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1109 56-4-2-263 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1110 56-4-2-264 โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1111 56-4-2-265 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1112 56-4-2-266 โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1113 56-4-2-267 โรงเรียนบ้านพยอม สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1114 56-4-2-268 โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1115 56-4-2-269 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1116 56-4-2-270 โรงเรียนบ้านแคน สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1117 56-4-2-271 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1118 56-4-2-272 โรงเรียนดงยางสะแบง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1119 56-4-2-273 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1120 56-4-2-274 โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1121 56-4-2-275 โรงเรียนบ้านแมด สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1122 56-4-2-276 โรงเรียนบ้านพลับพลา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1123 56-4-2-277 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1124 56-4-2-278 โรงเรียนบ้านมีชัย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1125 56-4-2-279 โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1126 56-4-2-280 โรงเรียนบ้านยางใต้ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1127 56-4-2-281 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1128 56-4-2-282 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.เมือง รอ ) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1129 56-4-2-283 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บำรุง) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1130 56-4-2-284 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1131 56-4-2-285 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1132 56-4-2-286 โรงเรียนบ้านราชธานี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1133 56-4-2-287 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1134 56-4-2-288 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1135 56-4-2-289 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1136 56-4-2-290 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1137 56-4-2-291 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1138 56-4-2-292 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1139 56-4-2-293 โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1140 56-4-2-294 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1141 56-4-2-295 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว (อ.ศรีสมเด็จ) สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1142 56-4-2-296 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1143 56-4-2-297 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1144 56-4-2-298 โรงเรียนบ้านวนจิก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1145 56-4-2-299 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1146 56-4-2-300 โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1147 56-4-2-301 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1148 56-4-2-302 โรงเรียนบ้านหนองผือ จ.กาฬสินธุ์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1149 56-4-1-303 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1150 56-4-1-304 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1151 56-4-1-305 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1152 56-4-2-306 สพป.กส.3 สพฐ กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1153 56-4-1-307 สพม.เขต24 สพฐ กาฬสินธุ์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1154 56-4-2-308 โรงเรียนกมลาไสย สพม.24 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1155 56-4-2-309 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม.24 กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1156 56-4-2-310 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร เครือข่าย 4
1157 56-4-2-311 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป.ขก.2 ขอนแก่น 2 TB รร เครือข่าย 4
1158 56-4-1-312 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1159 56-4-1-313 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1160 56-4-1-314 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1161 56-4-1-315 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1162 56-4-1-316 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1163 56-4-1-317 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1164 56-4-1-318 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1165 56-4-1-319 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1166 56-4-1-320 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1167 56-4-1-321 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1168 56-4-1-322 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1169 56-4-1-323 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1170 56-4-1-324 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1171 56-4-1-325 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1172 56-4-1-326 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1173 56-4-1-327 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1174 56-4-1-328 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1175 56-4-1-329 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1176 56-4-1-330 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1177 56-4-1-331 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1178 56-4-1-332 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1179 56-4-1-333 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1180 56-4-1-334 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1181 56-4-1-335 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1182 56-4-1-336 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1183 56-4-1-337 โรงเรียนสังขะ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1184 56-4-1-338 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1185 56-4-1-339 โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1186 56-4-1-340 โรงเรียนนารายณ์คําผงวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1187 56-4-1-341 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1188 56-4-1-342 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1189 56-4-1-343 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1190 56-4-1-344 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1191 56-4-1-345 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1192 56-4-1-346 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1193 56-4-1-347 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1194 56-4-1-348 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1195 56-4-1-349 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1196 56-4-1-350 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1197 56-4-1-351 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1198 56-4-1-352 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1199 56-4-1-353 โรงเรียนบ้านเมืองลีงวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1200 56-4-1-354 โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1201 56-4-1-355 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1202 56-4-1-356 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1203 56-4-1-357 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1204 56-4-1-358 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1205 56-4-1-359 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1206 56-4-1-360 โรงเรียนรัตนบุรี สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1207 56-4-1-361 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.33 สุรินทร์ 1 TB รร เครือข่าย 4
1208 56-4-2-362 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สพป.สน.2 สกลนคร 2 TB รร เครือข่าย 4
1209 56-4-2-363 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 สพป.สน.2 สกลนคร 2 TB รร เครือข่าย 4
1210 56-4-2-364 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 สพป.สน.2 สกลนคร 2 TB รร เครือข่าย 4
1211 56-4-2-365 สพป.สน.3 สพฐ สกลนคร 2 TB รร เครือข่าย 4
1212 56-4-2-366 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.ศก.1 ศรีสะเกษ 2 TB รร เครือข่าย 4
1213 56-4-2-367 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.บร.3 บุรีรัมย์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1214 56-4-2-368 สช.มค. สช. มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1215 56-4-2-369 โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม สช. มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1216 56-4-1-370 นางกุลวดี ผ่านจังหาร บุคคลทั่วไป มหาสารคาม 1 TB รร เครือข่าย 4
1217 56-4-2-371 นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง บุคคลทั่วไป มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1218 56-4-2-372 นางรังสิมา เจริญศิริ บุคลทั่วไป มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1219 56-4-2-373 นางวรรณภร ฝ่ายไทย บุคลทั่วไป กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1220 56-4-2-374 นางสุนารัช มะลิรส บุคลทั่วไป กาฬสินธุ์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1221 56-4-2-375 นางวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดี บุคลทั่วไป มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1222 56-4-2-376 นายอดุลย์ศักดิ์ บุยเอนก บุคลทั่วไป ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1223 56-4-2-377 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี บุคลทั่วไป อุบลราชธานี 2 TB รร เครือข่าย 4
1224 56-4-2-378 นายเพิ่มพูล ร่มศรี บุคลทั่วไป ร้อยเอ็ด 2 TB รร เครือข่าย 4
1225 56-4-2-379 นายพิทักษ์ แสนกล้า บุคลทั่วไป สุรินทร์ 2 TB รร เครือข่าย 4
1226 56-4-2-380 นางไพจิตต์ ดีทีเกอร์ บุคลทั่วไป มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1227 56-4-2-381 นายประดิษฐ์ อาสาทำ บุคลทั่วไป มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1228 56-4-2-382 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อบจ.มค มหาสารคาม 2 TB รร เครือข่าย 4
1229 56-4-1-383 โรงเรียนบ้านปลาปาก สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1230 56-4-1-384 นายบุญเรือง บุญสว่าง บุคคลทั่วไป นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1231 56-4-1-385 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1232 56-4-1-386 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1233 56-4-1-387 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1234 56-4-1-388 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1235 56-4-1-389 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1236 56-4-1-390 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1237 56-4-1-391 โรงเรียนร่มเหล้าพิทยาสรรพ์ สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1238 56-4-1-392 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1239 56-4-1-393 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1240 56-4-2-394 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พย.2 พะเยา 2 TB รร เครือข่าย 4
1241 56-4-1-395 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.พย.2 พะเยา 1 TB รร เครือข่าย 4
1242 56-4-1-396 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป.พย.2 พะเยา 1 TB รร เครือข่าย 4
1243 56-4-1-397 โรงเรียนบ้านสะแล่ง สพป.พย.2 พะเยา 1 TB รร เครือข่าย 4
1244 56-4-1-398 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. 25 ขอนแก่น 1 TB รร เครือข่าย 4
1245 56-4-1-399 นางสาวศรินรัตน์ ธงตะทบ บุคคลทั่วไป ร้อยเอ็ด 1 TB รร เครือข่าย 4
1246 56-4-1-400 นางสาวศรินรัตน์ ธงตะทบ บุคคลทั่วไป ร้อยเอ็ด 1 TB รร เครือข่าย 4
1247 56-4-1-401 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1248 56-4-1-402 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1249 56-4-1-403 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1250 56-4-1-404 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1251 56-4-1-405 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1252 56-4-1-406 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1253 56-4-1-407 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1254 56-4-1-408 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1255 56-4-1-409 โรงเรียนธาตุพนม สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1256 56-4-1-410 โรงเรียนเรณูนคร สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1257 56-4-1-411 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1258 56-4-1-412 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1259 56-4-1-413 โรงเรียนสามผงวิทยา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1260 56-4-1-414 โรงเรียนดอนตาล สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1261 56-4-1-415 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1262 56-4-1-416 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม.22 นครพนม 2 TB รร เครือข่าย 4
1263 56-4-1-417 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม.22 นครพนม 1 TB รร เครือข่าย 4
1264 56-4-9-418 นางสาวสุภำร อ้วนสาเล โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1265 56-4-9-419 นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1266 56-4-9-420 นางศิริพร ประทุมขันธ์ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1267 56-4-9-421 นายอารมณ์ ชมเชิงกาญจน์ โรงเรียนธาตุพนม นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1268 56-4-9-422 นายศิริชัย พูดหล้า โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1269 56-4-9-423 นางปพิชญา อุฒาพยับ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1270 56-4-9-424 นางสาวกรกนก หลอดอาสา โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1271 56-4-9-425 นางสาวเสาวลักษณ์ นามจันดี โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1272 56-4-9-426 นายวีระพงษ์ บรรจง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1273 56-4-9-427 นางกชกร ได้เกียรติ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1274 56-4-9-428 นายฉัตรชัย ภูแป้ง โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1275 56-4-9-429 นางอรุณวรรณ แสงแพง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1276 56-4-9-430 นางนิรมล หิตายะโส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1277 56-4-9-431 นายเสวียน กวนศรี โรงเรียนท่าจำปาวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1278 56-4-9-432 นายมานะ แผดศรี โรงเรียนสามผงวิทยาคม นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1279 56-4-9-433 นายธราเทพ โคตรสิมมา โรงเรียนสามผงวิทยาคม นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1280 56-4-9-434 นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1281 56-4-9-435 นางจตุพร วงศ์โพธิสาร โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1282 56-4-9-436 นางสาวปรีญาภรณ์ นาทุม โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1283 56-4-9-437 นายณรงวิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1284 56-4-9-438 นายธัฒนคร พวงคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1285 56-4-9-439 นางกุหลาบ ไชยจำนงค์ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1286 56-4-9-440 นางสวาง นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1287 56-4-9-441 นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียว โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1288 56-4-9-442 นางสมเด็จ เหล่าประชา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1289 56-4-9-443 นายประยุทธ คาวีวงศ์ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1290 56-4-9-444 นางรณางค์ ลานขามป้อม โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1291 56-4-9-445 นางสาวบุรินทร์พร ภาลา โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1292 56-4-9-446 นางสาวเปมิกา ขันภิบาล โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1293 56-4-9-447 นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1294 56-4-9-448 นางหยาดพิรุณ ศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1295 56-4-9-449 นายชัยวัฒน์ สิงห์สุ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1296 56-4-9-450 นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1297 56-4-9-451 นางนิธิภรณ์ สุดสูง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1298 56-4-9-452 นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวัน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1299 56-4-9-453 นางเสาวนีย์ ธรรมสินธุ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1300 56-4-9-454 นางศิริวรรณ นัยปราโมทย์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1301 56-4-9-455 นายเวหา พงศ์ด้วง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1302 56-4-9-456 นางธิดาพร นามวงค์ษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1303 56-4-9-457 นางสาวกลยาณี ชูศรีวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1304 56-4-9-458 นายยุทธนา สิงหาบุตร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1305 56-4-9-459 นายประวัติ วิหงส์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1306 56-4-9-460 นายทนงศักดิ์ สุระเสียง โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1307 56-4-9-461 นางกัลยา ทองอ้วน โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1308 56-4-9-462 นายภานุพงษ์ พรหมสงศ์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1309 56-4-9-463 นายสถาพร อ่อนโนนเขวา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1310 56-4-9-464 นางสาวจิรวดี บุญธรรม โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1311 56-4-9-465 นางสาวสุกัญญา ป้ายนอก โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1312 56-4-9-466 นายเอกลักษณ์ เกื้อหนองขุ่น โรงเรียนดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร 9 รร เครือข่าย 4
1313 56-4-9-467 นายฉลอง พฤกษาหอม โรงเรียนไตรคามวิทยา ขอนแก่น 9 รร เครือข่าย 4
1314 56-4-9-468 นายพิมพ์ ไชยสค์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1315 56-4-9-469 นายกฤษณา หัสนิสสัย โรงเรียนคำม่วง กาฬสินธุ์ 9 รร เครือข่าย 4
1316 56-4-9-470 นางอุไรวรรณ ทองอุ่น โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1317 56-4-9-471 นาชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 9 รร เครือข่าย 4
1318 56-4-9-472 นายกิตติพัฒน์ อินจนา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 9 รร เครือข่าย 4
1319 56-4-9-473 นายวิชาญ ปิดสายะ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1320 56-4-9-474 นางสาวสุดารัตน์ ปริเตสัง โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1321 56-4-9-475 นางสาวอรประภา แพ่งศรีสาร โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1322 56-4-9-476 นายประณม ไปป้า โรงเรียนมัธยมดงยาง มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1323 56-4-9-477 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1324 56-4-9-478 นายสุข ภูมิเขตร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1325 56-4-9-479 นางทองสา เลิกนอก โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1326 56-4-9-480 นายบุญทัน โสมูล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1327 56-4-9-481 ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1328 56-4-9-482 นางสาวบุษบา ศรีมี โรงเรียนมัธยมดงยาง มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1329 56-4-9-483 นางอรวรรณ ประเกาทัน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1330 56-4-9-484 นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเต โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1331 56-4-9-485 นางสุพัตรา วิลาจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1332 56-4-9-486 นางสาววาสนา ไวจำปา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1333 56-4-9-487 นางอุไรวรรณ บุญศรีทุม โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1334 56-4-9-488 นางละออ มหาพนม โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1335 56-4-9-489 นางยุพิน ญาตินิยม โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1336 56-4-9-490 นางสาวภัทรวดี คำยา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1337 56-4-9-491 นางนิภา ปะมา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1338 56-4-9-492 นางสุนิสา หอมดวง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1339 56-4-9-493 นายวีระ ภวภูตานนท์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1340 56-4-9-494 นางดารา นาเมืองรักษ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1341 56-4-9-495 นางวารุณี หอมนวล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1342 56-4-9-496 นางสาวธนัมพร ทองทำ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1343 56-4-9-497 นายอำพล ภูคำศักดิ์ โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1344 56-4-9-498 นางสาวทิพย์พิมาน ทองชม โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1345 56-4-9-499 นางจารุณี ศาลาจันทร์ โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1346 56-4-9-500 นายปรัญญา แก้วพิมพ์ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1347 56-4-9-501 นางสาวชมัยพร พิมพ์ศรี โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1348 56-4-9-502 นางศรัญญา บุตรวงศ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1349 56-4-9-503 นางสาวกัญญา ภวภูตานนท์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1350 56-4-9-504 นางสาวสุพัณฑ์ณา ธีรภัคศิร โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1351 56-4-9-505 นายอานนท์ ตาลจรัส โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1352 56-4-9-506 นายยงยุทธ สรรพสอน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1353 56-4-9-507 นายเกรียงไกร แทบทาม โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1354 56-4-9-508 นายแทนคณณ์ ปักกาโล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1355 56-4-9-509 นางสาวประนอม พุฒศรี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1356 56-4-9-510 นางสวัสดิ์ ปัจจัยโคถา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1357 56-4-9-511 นายก้อง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1358 56-4-9-512 นางสาวทัศนีย์ ละครพล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1359 56-4-9-513 นางสาวปทิตญา มูลวันดี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1360 56-4-9-514 นายชานนท์ ทิพยทศ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1361 56-4-9-515 นายธนัช นนทคำจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1362 56-4-9-516 นายรังกรณ์ อัปมาก โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1363 56-4-9-517 นายวัชราภรณ์ พันสิงสอน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1364 56-4-9-518 นายเฉลิม รัทยาย โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1365 56-4-9-519 นายวีรชาติ คำปาน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1366 56-4-9-520 นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1367 56-4-9-521 นางวิไลพร ภูมิเขตร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1368 56-4-9-522 นายกมล ชุนสุวรรณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1369 56-4-9-523 นายไพริน วาปีโหมาล โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1370 56-4-9-524 นายปริญญา บุตรวงษ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1371 56-4-9-525 นายสิริ หิรัญปริรักษ์ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1372 56-4-9-526 นางสาววรรษิดา ชนะบุญ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1373 56-4-9-527 นายอภิเษก บัวชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา มหาสารคาม 9 รร เครือข่าย 4
1374 56-4-9-528 นายยอดชาย พ่อหลอน โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1375 56-4-9-529 นางไพรัตนา สิริ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1376 56-4-9-530 นายประยุทธ สุดสูง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1377 56-4-9-531 นายมงคล ธนาไสย โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1378 56-4-9-532 นางนิธิภรณ์ สุดสูง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1379 56-4-9-533 นางนุจจรี เหมะธุลิน โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1380 56-4-9-534 นางศิริพร พรไธสง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1381 56-4-9-535 นางอรรชาลี สุวรรณรงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1382 56-4-9-536 นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1383 56-4-9-537 นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1384 56-4-9-538 นางนิตยา ศรีธิราช โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1385 56-4-9-539 นายอาภันตรา แสงวงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1386 56-4-9-540 นายณรงค์ชัย ธงยศ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1387 56-4-9-541 นายวีรวัฒน์ บุปผาชื่น โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1388 56-4-9-542 นายประหยัด พุดลา โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1389 56-4-9-543 นายไทพนา ป้อมหิน โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1390 56-4-9-544 นายเอกลักษณ์ ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1391 56-4-9-545 นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1392 56-4-9-546 นางสาวอมรรัตน์ เศษฤทธิ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1393 56-4-9-547 นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1394 56-4-9-548 นายอดุลย์ วรรณะปะกะ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1395 56-4-9-549 นางสาวสุจินดา สีแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1396 56-4-9-550 นางสาววัฒนียา แสนสามารถ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1397 56-4-9-551 นางสาวพัทมัย วะยะลุน โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1398 56-4-9-552 นายณัฐพล วรรณศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1399 56-4-9-553 นางรติมัย นึกชม โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1400 56-4-9-554 นางสาวอุมาพร เมืองโคตร โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1401 56-4-9-555 นางสนิฎา พระเสนา โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1402 56-4-9-556 นางวิภาวี อินลี โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1403 56-4-9-557 นางสาวพัชนี ดวงวันทอง โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1404 56-4-9-558 นายจักรินทร์ ชื่นค้า โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1405 56-4-9-559 นางจริยา อัคคละ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1406 56-4-9-560 นายประยงค์ วรสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1407 56-4-9-561 นางสาวภัทรภร อัคฮาด โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1408 56-4-9-562 นางสาวฐะปะนีย์ พงษ์พัฒน์ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1409 56-4-9-563 นางสาวสมหทัย พรหมทัตโต โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1410 56-4-9-564 นายสมศักดิ์ บุญพอ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1411 56-4-9-565 ท้าวลอยลุนัน อุดมยาด โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1412 56-4-9-566 นายวีรนันท์ ปีมา โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1413 56-4-9-567 นายฤทธิชัย บัวชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1414 56-4-9-568 นายสมศักดิ์ ไชยสุระ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 9 รร เครือข่าย 4
1415 56-4-9-569 โรงเรียนบ้านวังแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 9 คัดลอกระดับประถมศึกษา อบรมการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร 4
1416 56-4-9-570 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 9 คัดลอกระดับประถมศึกษา อบรมการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร 4
1417 56-4-9-571 โรงเรียนบ้านปากแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 9 คัดลอกระดับประถมศึกษา อบรมการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร 4
1418 56-4-9-572 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 9 คัดลอกระดับประถมศึกษา อบรมการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร 4
1419 56-4-2-573 นายสุรสิทธิ์ คำเอก บุคลทั่วไป ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 4
1420 56-4-2-574 สพป.บร.3 สพป.บร.3 บุรีรัมย์ 2 TB เครือข่าย 4
1421 56-4-2-575 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป.รอ.3 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย 4
1422 OBEC-RMU-MHK1-2557-001 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1423 OBEC-RMU-MHK1-2557-002 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1424 OBEC-RMU-MHK1-2557-003 บ้านไส้จ่อ สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1425 OBEC-RMU-MHK1-2557-004 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1426 OBEC-RMU-MHK1-2557-005 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1427 OBEC-RMU-MHK1-2557-006 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1428 OBEC-RMU-MHK1-2557-007 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1429 OBEC-RMU-MHK1-2557-008 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1430 OBEC-RMU-MHK1-2557-009 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1431 OBEC-RMU-MHK1-2557-010 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1432 OBEC-RMU-MHK3-2557-025 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1433 OBEC-RMU-MHK2-2557-001 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1434 OBEC-RMU-MHK2-2557-002 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1435 OBEC-RMU-MHK2-2557-003 บ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1436 OBEC-RMU-MHK2-2557-004 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1437 OBEC-RMU-MHK2-2557-005 บ้านหวาย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1438 OBEC-RMU-MHK2-2557-006 บ้านมะแซวหนองโง้ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1439 OBEC-RMU-MHK2-2557-007 บ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1440 OBEC-RMU-MHK2-2557-008 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1441 OBEC-RMU-MHK2-2557-009 บ้านหนองแต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1442 OBEC-RMU-MHK2-2557-010 บ้านแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1443 OBEC-RMU-MHK2-2557-011 บ้านโคกใหญ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1444 OBEC-RMU-MHK2-2557-012 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1445 OBEC-RMU-MHK2-2557-013 บ้านหนองไผ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1446 OBEC-RMU-MHK2-2557-014 บ้านโสกยาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1447 OBEC-RMU-MHK2-2557-015 บ้านหัวงัว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1448 OBEC-RMU-MHK2-2557-016 บ้านประแหย่ง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1449 OBEC-RMU-MHK2-2557-017 บ้านหนองแกวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1450 OBEC-RMU-MHK2-2557-018 บ้านดู่หนองโก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1451 OBEC-RMU-MHK2-2557-019 บ้านสระแก้วหนองคู สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1452 OBEC-RMU-MHK2-2557-020 บ้านโนนท่อน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1453 OBEC-RMU-MHK2-2557-021 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1454 OBEC-RMU-MHK2-2557-022 บ้านโคกใหญ่วิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1455 OBEC-RMU-MHK2-2557-023 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1456 OBEC-RMU-MHK2-2557-024 บ้านดู่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1457 OBEC-RMU-MHK2-2557-025 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1458 OBEC-RMU-MHK2-2557-026 บ้านโนนจาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1459 OBEC-RMU-MHK2-2557-027 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1460 OBEC-RMU-MHK2-2557-028 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1461 OBEC-RMU-MHK2-2557-029 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1462 OBEC-RMU-MHK2-2557-030 บ้านโคกแปะ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1463 OBEC-RMU-MHK2-2557-031 ราชประชานุเคราะห์ 17 สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1464 OBEC-RMU-MHK2-2557-032 บ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1465 OBEC-RMU-MHK2-2557-033 บ้านจอกขวาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1466 OBEC-RMU-MHK2-2557-034 บ้านหนองคูม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1467 OBEC-RMU-MHK2-2557-035 ราชประชานุเคราะห์ 18 สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1468 OBEC-RMU-MHK2-2557-036 บ้านหนองเหล่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1469 OBEC-RMU-MHK2-2557-037 บ้านแก่นเท่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1470 OBEC-RMU-MHK2-2557-038 บ้านหนองข่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1471 OBEC-RMU-MHK2-2557-039 บ้านตำแย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1472 OBEC-RMU-MHK2-2557-040 บ้านดอนหัน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1473 OBEC-RMU-MHK2-2557-041 บ้านหนองผือ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1474 OBEC-RMU-MHK2-2557-042 บ้านดงน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1475 OBEC-RMU-MHK2-2557-043 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1476 OBEC-RMU-MHK2-2557-044 บ้านโคกเต่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1477 OBEC-RMU-MHK2-2557-045 บ้านโนนเขวาหนองแสง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1478 OBEC-RMU-MHK2-2557-046 บ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1479 OBEC-RMU-MHK2-2557-047 บ้านหนองบัวน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1480 OBEC-RMU-MHK2-2557-048 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1481 OBEC-RMU-MHK2-2557-049 บ้านหนองแคนหัวฝาย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1482 OBEC-RMU-MHK2-2557-050 บ้านหนองแต้น้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1483 OBEC-RMU-MHK2-2557-051 บ้านยางอีไลดอนก่อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1484 OBEC-RMU-MHK2-2557-052 บ้านสระบัว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1485 OBEC-RMU-MHK2-2557-053 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1486 OBEC-RMU-MHK2-2557-054 บ้านหนองผง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1487 OBEC-RMU-MHK2-2557-055 บ้านหนองโนใต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1488 OBEC-RMU-MHK2-2557-056 บ้านหนองโนทับม้า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1489 OBEC-RMU-MHK2-2557-057 บ้านหนองกลางโคก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1490 OBEC-RMU-MHK2-2557-058 บ้านหนองจิก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1491 OBEC-RMU-MHK2-2557-059 บ้านโคกเพิ่ม โคกกลาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1492 OBEC-RMU-MHK2-2557-060 บ้านดอนดู่ วังบอน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1493 OBEC-RMU-MHK2-2557-061 บ้านโพนทอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1494 OBEC-RMU-MHK2-2557-062 บ้านร่วมใจ 2 สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1495 OBEC-RMU-MHK2-2557-063 บ้านเหล่าจั่น สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1496 OBEC-RMU-MHK2-2557-064 บ้านหนองบัวคู สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1497 OBEC-RMU-MHK2-2557-065 บ้านโนนเห็ดไค สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1498 OBEC-RMU-MHK2-2557-066 บ้านหนองจิก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1499 OBEC-RMU-MHK2-2557-067 บ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1500 OBEC-RMU-MHK2-2557-068 บ้านหนองหน่อง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1501 OBEC-RMU-MHK2-2557-069 บ้านหัวช้างโคกม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1502 OBEC-RMU-MHK2-2557-070 บ้านศาลา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1503 OBEC-RMU-MHK2-2557-071 บ้านหนองแปน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1504 OBEC-RMU-MHK2-2557-072 บ้านสว่าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1505 OBEC-RMU-MHK2-2557-073 บ้านเปล่งโนนกะยอม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1506 OBEC-RMU-MHK2-2557-074 บ้านแวงดงหนองยาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1507 OBEC-RMU-MHK2-2557-075 บ้านดงแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1508 OBEC-RMU-MHK2-2557-076 บ้านหนองผือ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1509 OBEC-RMU-MHK2-2557-077 บ้านมะชมโนนสง่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1510 OBEC-RMU-MHK2-2557-078 บ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1511 OBEC-RMU-MHK2-2557-079 บ้านสำโรง โคกจันทร์หอมวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1512 OBEC-RMU-MHK2-2557-080 บ้านขามป้อม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1513 OBEC-RMU-MHK2-2557-081 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1514 OBEC-RMU-MHK2-2557-082 บ้านเตาบ่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1515 OBEC-RMU-MHK2-2557-083 บ้านหารฮี สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1516 OBEC-RMU-MHK2-2557-084 บ้านเหล่าน้อย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1517 OBEC-RMU-MHK2-2557-085 บ้านโคกสะอาด สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1518 OBEC-RMU-MHK2-2557-086 บ้านนาค่าย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1519 OBEC-RMU-MHK2-2557-087 บ้านขี้เหล็ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1520 OBEC-RMU-MHK2-2557-088 บ้านดอนหมี สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1521 OBEC-RMU-MHK2-2557-089 บ้านโนนแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1522 OBEC-RMU-MHK2-2557-090 บ้านหนองจานบุลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1523 OBEC-RMU-MHK2-2557-091 บ้านหนองกกหนองยาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1524 OBEC-RMU-MHK2-2557-092 พยัคฆภูมิพิสัย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1525 OBEC-RMU-MHK2-2557-093 บ้านตาลอก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1526 OBEC-RMU-MHK2-2557-094 บ้านหนองนาใน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1527 OBEC-RMU-MHK2-2557-095 บ้านดงหัวช้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1528 OBEC-RMU-MHK2-2557-096 บ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1529 OBEC-RMU-MHK2-2557-097 บ้านหนองหว้าเฒ่า สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1530 OBEC-RMU-MHK2-2557-098 บ้านโคกล่ามวิทยา สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1531 OBEC-RMU-MHK2-2557-099 บ้านหนองบัวแก้ว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1532 OBEC-RMU-MHK2-2557-100 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1533 OBEC-RMU-MHK2-2557-101 บ้านโนนแร่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1534 OBEC-RMU-MHK2-2557-102 บ้านกุดน้ำใส สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1535 OBEC-RMU-MHK2-2557-103 บ้านตำแยโนนยาง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1536 OBEC-RMU-MHK2-2557-104 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1537 OBEC-RMU-MHK2-2557-105 บ้านหัวช้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1538 OBEC-RMU-MHK2-2557-106 บ้านห้วยทราย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1539 OBEC-RMU-MHK2-2557-107 บ้านเหล่าค้อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1540 OBEC-RMU-MHK2-2557-108 บ้านโคกมนโนนทอง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1541 OBEC-RMU-MHK2-2557-109 บ้านดงม่วง หัวดงหนองบาก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1542 OBEC-RMU-MHK2-2557-110 บ้านโพนทราย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1543 OBEC-RMU-MHK2-2557-111 บ้านป่าแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1544 OBEC-RMU-MHK2-2557-112 บ้านอีโต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1545 OBEC-RMU-MHK2-2557-113 บ้านหนองแดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1546 OBEC-RMU-MHK2-2557-114 บ้านหนองม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1547 OBEC-RMU-MHK2-2557-115 บ้านโคกก่อง โคกสูง หนองแต้ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1548 OBEC-RMU-MHK2-2557-116 บ้านหนองโพธิ์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1549 OBEC-RMU-MHK2-2557-117 บ้านหนองบึง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1550 OBEC-RMU-MHK2-2557-118 บ้านหนองแฮ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1551 OBEC-RMU-MHK2-2557-119 บ้านหนองปอ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1552 OBEC-RMU-MHK2-2557-120 บ้านนางเลิ้ง โคกล่าม สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1553 OBEC-RMU-MHK2-2557-121 บ้านหัวเข่าแตก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1554 OBEC-RMU-MHK2-2557-122 บ้านหัวสระ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1555 OBEC-RMU-MHK2-2557-123 บ้านคึมบง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1556 OBEC-RMU-MHK2-2557-124 บ้านหนองเม็ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1557 OBEC-RMU-MHK2-2557-125 บ้านหนองหิน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1558 OBEC-RMU-MHK2-2557-126 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1559 OBEC-RMU-MHK2-2557-127 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1560 OBEC-RMU-MHK2-2557-128 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1561 OBEC-RMU-MHK2-2557-129 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1562 OBEC-RMU-MHK2-2557-130 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1563 OBEC-RMU-MHK2-2557-131 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1564 OBEC-RMU-MHK2-2557-132 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1565 OBEC-RMU-MHK2-2557-133 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1566 OBEC-RMU-MHK2-2557-134 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1567 OBEC-RMU-MHK2-2557-135 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1568 OBEC-RMU-MHK2-2557-136 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1569 OBEC-RMU-MHK2-2557-137 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1570 OBEC-RMU-MHK2-2557-138 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1571 OBEC-RMU-MHK2-2557-139 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1572 OBEC-RMU-MHK2-2557-140 โรงเรียนบ้านดง สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1573 OBEC-RMU-MHK2-2557-141 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1574 OBEC-RMU-MHK2-2557-142 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1575 OBEC-RMU-MHK2-2557-143 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1576 OBEC-RMU-MHK2-2557-144 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1577 OBEC-RMU-MHK2-2557-145 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1578 OBEC-RMU-MHK3-2557-001 บ้านหนองเหล็ก สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1579 OBEC-RMU-MHK3-2557-002 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1580 OBEC-RMU-MHK3-2557-003 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1581 OBEC-RMU-MHK3-2557-004 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1582 OBEC-RMU-MHK3-2557-005 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1583 OBEC-RMU-MHK3-2557-006 บ้านโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1584 OBEC-RMU-MHK3-2557-007 บ้านหนองไห สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1585 OBEC-RMU-MHK3-2557-008 บ้านหนองจิก สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1586 OBEC-RMU-MHK3-2557-009 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1587 OBEC-RMU-MHK3-2557-010 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1588 OBEC-RMU-MHK3-2557-011 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1589 OBEC-RMU-MHK3-2557-012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1590 OBEC-RMU-MHK3-2557-013 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1591 OBEC-RMU-MHK3-2557-014 โรงเรียนบ้านค้อ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1592 OBEC-RMU-MHK3-2557-015 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1593 OBEC-RMU-MHK3-2557-016 โรงเรียนกุดรัง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1594 OBEC-RMU-MHK3-2557-017 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1595 OBEC-RMU-MHK3-2557-018 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงาม สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1596 OBEC-RMU-MHK3-2557-019 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1597 OBEC-RMU-MHK3-2557-020 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1598 OBEC-RMU-MHK3-2557-021 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1599 OBEC-RMU-MHK3-2557-022 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1600 OBEC-RMU-KS1-2557-001 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1601 OBEC-RMU-KS1-2557-002 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1602 OBEC-RMU-KS1-2557-003 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1603 OBEC-RMU-KS1-2557-004 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1604 OBEC-RMU-KS1-2557-005 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1605 OBEC-RMU-KS1-2557-006 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1606 OBEC-RMU-KS1-2557-007 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1607 OBEC-RMU-KS1-2557-008 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1608 OBEC-RMU-KS1-2557-009 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1609 OBEC-RMU-KS1-2557-010 โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1610 OBEC-RMU-KS1-2557-011 โรงเรียนวัดชัยสุนทร สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1611 OBEC-RMU-KS1-2557-012 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1612 OBEC-RMU-KS1-2557-013 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1613 OBEC-RMU-KS1-2557-014 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1614 OBEC-RMU-KS1-2557-015 โรงเรียนคอนเรียบอนุกุล สพป.กส.1 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1615 OBEC-RMU-KS2-2557-001 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1616 OBEC-RMU-KS2-2557-002 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1617 OBEC-RMU-KS2-2557-003 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1618 OBEC-RMU-KS2-2557-004 โรงเรียนคำมันปลา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1619 OBEC-RMU-KS2-2557-005 โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1620 OBEC-RMU-KS2-2557-006 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1621 OBEC-RMU-KS2-2557-007 โรงเรียนมิตรมวลชล 5 สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1622 OBEC-RMU-KS2-2557-008 โรงเรียนคุรุชน สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1623 OBEC-RMU-KS2-2557-009 โรงเรียนแสนสุข สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1624 OBEC-RMU-KS2-2557-010 โรงเรียนคำบอน สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1625 OBEC-RMU-KS2-2557-011 โรงเรียนดงสวรรค์ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1626 OBEC-RMU-KS2-2557-012 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1627 OBEC-RMU-KS2-2557-013 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1628 OBEC-RMU-KS2-2557-014 โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1629 OBEC-RMU-KS2-2557-015 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1630 OBEC-RMU-KS2-2557-016 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1631 OBEC-RMU-KS2-2557-017 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1632 OBEC-RMU-KS2-2557-018 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1633 OBEC-RMU-KS2-2557-019 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1634 OBEC-RMU-KS2-2557-020 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1635 OBEC-RMU-KS2-2557-021 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1636 OBEC-RMU-KS2-2557-022 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1637 OBEC-RMU-KS2-2557-023 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1638 OBEC-RMU-KS2-2557-024 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1639 OBEC-RMU-KS2-2557-025 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1640 OBEC-RMU-KS2-2557-026 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกุล สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1641 OBEC-RMU-KS2-2557-027 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1642 OBEC-RMU-KS2-2557-028 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1643 OBEC-RMU-KS2-2557-029 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1644 OBEC-RMU-KS2-2557-030 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1645 OBEC-RMU-KS2-2557-031 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1646 OBEC-RMU-KS2-2557-032 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1647 OBEC-RMU-KS2-2557-033 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1648 OBEC-RMU-KS2-2557-034 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1649 OBEC-RMU-KS2-2557-035 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้า สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1650 OBEC-RMU-KS2-2557-036 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1651 OBEC-RMU-KS2-2557-037 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กส.2 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1652 OBEC-RMU-KS3-2557-001 หนองกุงสมเด็จ สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1653 OBEC-RMU-KS3-2557-002 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1654 OBEC-RMU-KS3-2557-003 โรงเรียนบ้านโคกกลางสมเด็จ สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1655 OBEC-RMU-KS3-2557-004 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1656 OBEC-RMU-KS3-2557-005 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1657 OBEC-RMU-KS3-2557-006 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป.กส.3 กาฬสินธิ์ 2 TB เครือข่าย 5
1658 OBEC-RMU-SN2-2557-001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สพป.สก.2 สกลนคร 2 TB เครือข่าย 5
1659 OBEC-RMU-LA1-2557-001 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย 5
1660 OBEC-RMU-LA1-2557-002 โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย 5
1661 OBEC-RMU-LA2-2557-001 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ (ศรีปัญญาวิทยาคม) สพป.รอ.2 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย 5
1662 OBEC-RMU-KK3-2557-002 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1663 OBEC-RMU-KK3-2557-003 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1664 OBEC-RMU-KK3-2557-004 โรงเรียนบ้านหนองชาดหนองเล็ก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1665 OBEC-RMU-KK3-2557-005 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1666 OBEC-RMU-KK3-2557-006 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1667 OBEC-RMU-KK3-2557-007 โรงเรียนบ้านยานาง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1668 OBEC-RMU-KK3-2557-008 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1669 OBEC-RMU-KK3-2557-009 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1670 OBEC-RMU-KK3-2557-010 โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1671 OBEC-RMU-KK3-2557-011 โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1672 OBEC-RMU-KK3-2557-012 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1673 OBEC-RMU-KK3-2557-013 โรงเรียนบ้านหนองโกนวรวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1674 OBEC-RMU-KK3-2557-014 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรพ์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1675 OBEC-RMU-KK3-2557-015 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1676 OBEC-RMU-KK3-2557-016 โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1677 OBEC-RMU-KK3-2557-017 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1678 OBEC-RMU-KK3-2557-018 โรงเรียนวังบงน้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1679 OBEC-RMU-KK3-2557-019 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1680 OBEC-RMU-KK3-2557-020 โรงเรียนบ้านโนนทองกลางโคกสูง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1681 OBEC-RMU-KK3-2557-021 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1682 OBEC-RMU-KK3-2557-022 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1683 OBEC-RMU-KK3-2557-023 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1684 OBEC-RMU-KK3-2557-024 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1685 OBEC-RMU-KK3-2557-025 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1686 OBEC-RMU-KK3-2557-026 โรงเรียนบ้านดอนฉิม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1687 OBEC-RMU-KK3-2557-027 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1688 OBEC-RMU-KK3-2557-028 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1689 OBEC-RMU-KK3-2557-029 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1690 OBEC-RMU-KK3-2557-030 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1691 OBEC-RMU-KK3-2557-031 โรงเรียนหนองม่วงน้อยเวนิคมสามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1692 OBEC-RMU-KK3-2557-032 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1693 OBEC-RMU-KK3-2557-033 โรงเรียนตลาดหนองแก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1694 OBEC-RMU-KK3-2557-034 โรงเรียนหันใหญ่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1695 OBEC-RMU-KK3-2557-035 โรงเรียนหนองแดง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1696 OBEC-RMU-KK3-2557-036 โรงเรียนใหม่นาเพียง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1697 OBEC-RMU-KK3-2557-037 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1698 OBEC-RMU-KK3-2557-038 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1699 OBEC-RMU-KK3-2557-039 โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1700 OBEC-RMU-KK3-2557-040 โรงเรียนดอนดู่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1701 OBEC-RMU-KK3-2557-041 โรงเรียนดอนชาด สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1702 OBEC-RMU-KK3-2557-042 โรงเรียนหนองบัวแดง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1703 OBEC-RMU-KK3-2557-043 โรงเรียนม่วงใหญ่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1704 OBEC-RMU-KK3-2557-044 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1705 OBEC-RMU-KK3-2557-045 โรงเรียนตะกั่วช่า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1706 OBEC-RMU-KK3-2557-046 โรงเรียนหนองตะครอง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1707 OBEC-RMU-KK3-2557-047 โรงเรียนหนองเปลง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1708 OBEC-RMU-KK3-2557-048 โรงเรียนหนองคูบัว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1709 OBEC-RMU-KK3-2557-049 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1710 OBEC-RMU-KK3-2557-050 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1711 OBEC-RMU-KK3-2557-051 โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1712 OBEC-RMU-KK3-2557-052 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1713 OBEC-RMU-KK3-2557-053 โรงเรียนบ้านแว่งน้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1714 OBEC-RMU-KK3-2557-054 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1715 OBEC-RMU-KK3-2557-055 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1716 OBEC-RMU-KK3-2557-056 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1717 OBEC-RMU-KK3-2557-057 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1718 OBEC-RMU-KK3-2557-058 โรงเรียนบ้านฝ่าผนังวังจาน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1719 OBEC-RMU-KK3-2557-059 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1720 OBEC-RMU-KK3-2557-060 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ห้องสองห้อง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1721 OBEC-RMU-KK3-2557-061 โรงเรียนบ้านหนองกุดสว่าง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1722 OBEC-RMU-KK3-2557-062 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1723 OBEC-RMU-KK3-2557-063 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1724 OBEC-RMU-KK3-2557-064 โรงเรียนเพ็กใหญ่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1725 OBEC-RMU-KK3-2557-065 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1726 OBEC-RMU-KK3-2557-066 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1727 OBEC-RMU-KK3-2557-067 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำชับ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1728 OBEC-RMU-KK3-2557-068 โรงเรียนบ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1729 OBEC-RMU-KK3-2557-069 โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1730 OBEC-RMU-KK3-2557-070 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1731 OBEC-RMU-KK3-2557-071 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1732 OBEC-RMU-KK3-2557-072 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1733 OBEC-RMU-KK3-2557-073 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1734 OBEC-RMU-KK3-2557-074 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1735 OBEC-RMU-KK3-2557-075 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1736 OBEC-RMU-KK3-2557-076 โรงเรียนหลุบคา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1737 OBEC-RMU-KK3-2557-077 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1738 OBEC-RMU-KK3-2557-078 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1739 OBEC-RMU-KK3-2557-079 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1740 OBEC-RMU-KK3-2557-080 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1741 OBEC-RMU-KK3-2557-081 โรงเรียนโนนชาดวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1742 OBEC-RMU-KK3-2557-082 โรงเรียนหนองแปน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1743 OBEC-RMU-KK3-2557-083 โรงเรียนหนองแว่งสามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย 5
1744 OBEC-RMU-SK1-2557-001 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2 TB เครือข่าย 5
1745 OBEC-RMU-LA1-2557-003 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย 5
1746 OBEC-RMU-MHK3-2557-023 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1747 OBEC-RMU-MHK3-2557-024 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย 5
1748 OBEC-RMU-KS2-2557-038 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 5
1749 OBEC-RMU-KS2-2557-039 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 5
1750 OBEC-RMU-KS2-2557-040 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 5
1751 OBEC-RMU-KS2-2557-041 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 5
1752 OBEC-RMU-KS2-2557-042 โรงเรียนดอนกลอย สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 5
1753 OBEC-RMU-KS2-2557-043 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1754 OBEC-RMU-KK3-2557-084 โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1755 OBEC-RMU-KK3-2557-085 โรงเรียนโนนทองวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1756 OBEC-RMU-KK3-2557-086 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1757 OBEC-RMU-KK3-2557-087 โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1758 OBEC-RMU-KK3-2557-088 โรงเรียนบ้านคึมชาด สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1759 OBEC-RMU-KK3-2557-089 โรงเรียนบ้านทัพบา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1760 OBEC-RMU-KK3-2557-090 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1761 OBEC-RMU-KK3-2557-091 โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1762 OBEC-RMU-KK3-2557-092 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1763 OBEC-RMU-KK3-2557-093 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1764 OBEC-RMU-KK3-2557-094 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1765 OBEC-RMU-KK3-2557-095 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1766 OBEC-RMU-KK3-2557-096 โรงเรียนบ้านผักหวาน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1767 OBEC-RMU-KK3-2557-097 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั้ง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1768 OBEC-RMU-KK3-2557-098 โรงเรียนโคกล่ามกลางตำแย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1769 OBEC-RMU-KK3-2557-099 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1770 OBEC-RMU-KK3-2557-100 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1771 OBEC-RMU-KK3-2557-101 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1772 OBEC-RMU-KK3-2557-102 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1773 OBEC-RMU-KK3-2557-103 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1774 OBEC-RMU-KK3-2557-104 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1775 OBEC-RMU-KK3-2557-105 โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1776 OBEC-RMU-KK3-2557-106 โรงเรียนหนองดู่ประชาสรรค์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1777 OBEC-RMU-KK3-2557-107 โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1778 OBEC-RMU-KK3-2557-108 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1779 OBEC-RMU-KK3-2557-109 โรงเรียนบ้านแฝก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1780 OBEC-RMU-KK3-2557-110 โรงเรียนบ้านบะแค สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1781 OBEC-RMU-KK3-2557-111 โรงเรียนหนองห้าง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1782 OBEC-RMU-KK3-2557-112 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1783 OBEC-RMU-KK3-2557-113 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1784 OBEC-RMU-KK3-2557-114 โรงเรียนบ้านโนนท่าวิทยา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1785 OBEC-RMU-KK3-2557-115 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป.ขก.3 ระยอง 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1786 OBEC-RMU-KK3-2557-116 โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1787 OBEC-RMU-KK3-2557-117 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1788 OBEC-RMU-KS2-2557-044 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กส 2
1789 OBEC-RMU-KS2-2557-045 โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1790 OBEC-RMU-MHK3-2557-025 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1791 OBEC-RMU-KS2-2557-046 โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1792 OBEC-RMU-KS2-2557-047 โรงเรียนอุ่มเม่า สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1793 OBEC-RMU-KS2-2557-048 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กส 2 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1794 OBEC-RMU-KS2-2557-049 โรงเรียนหลักด่าน สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1795 OBEC-RMU-KS2-2557-050 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1796 OBEC-RMU-KS2-2557-044 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1797 OBEC-RMU-KS2-2557-051 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1798 OBEC-RMU-KS3-2557-007 โรงเรียนหนองบัวนอก สพป.กส 3 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1799 OBEC-RMU-MHK1-2557-011 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1800 OBEC-RMU-LA1-2557-004 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1801 OBEC-RMU-KS2-2557-052 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1802 OBEC-RMU-KS2-2557-053 โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1803 OBEC-RMU-KS2-2557-054 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1804 OBEC-RMU-KS2-2557-055 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1805 OBEC-RMU-MHK1-2557-012 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.มค.1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1806 OBEC-RMU-MHK3-2557-027 โรงเรียนบะหลวงหนองแวง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1807 OBEC-RMU-KS2-2557-056 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 500 GB 5
1808 OBEC-RMU-KS2-2557-057 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 500 GB 5
1809 OBEC-RMU-MHK3-2557-028 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1810 OBEC-RMU-KS2-2557-058 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1811 OBEC-RMU-KS3-2557-008 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป.กส 3 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1812 56-4-2-576 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย 4
1813 OBEC-RMU-KS2-2557-059 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1814 OBEC-RMU-KS2-2557-060 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1815 OBEC-RMU-KS2-2557-061 โรงเรียนโนนเตาไห สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1816 OBEC-RMU-KS2-2557-062 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1817 OBEC-RMU-KS2-2557-063 โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1818 OBEC-RMU-KS2-2557-064 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1819 OBEC-RMU-KS2-2557-065 โรงเรียนหนองคูวังเดือนวิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1820 OBEC-RMU-MHK1-2557-013 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.มค.1 มหาสารคาม 500 GB 5
1821 OBEC-RMU-MHK3-2557-029 โรงเรียนยางใหญ่ สพป.มค.3 2 TB 5
1822 OBEC-RMU-MHK3-2557-030 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1823 OBEC-RMU-MHK3-2557-031 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1824 OBEC-RMU-MHK3-2557-032 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1825 OBEC-RMU-MHK3-2557-033 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1826 OBEC-RMU-MHK3-2557-034 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1827 OBEC-RMU-MHK3-2557-035 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1828 OBEC-RMU-MHK3-2557-036 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มค.3 มหาสารคาม 500 GB 5
1829 OBEC-RMU-MHK3-2557-037 โรงเรียนโนนเมืองประชาสรรค์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB 5
1830 OBEC-RMU-MHK3-2557-038 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB 5
1831 OBEC-RMU-KS3-2557-009 โรงเรียนบ้านคำถุงหนองฮิคุม สพป.กส 3 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1832 OBEC-RMU-KK3-2557-118 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1833 OBEC-RMU-KK3-2557-119 โรงเรียนบ้านขาม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1834 OBEC-RMU-KK3-2557-120 โรงเรียนโนนรังหนองบอน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1835 OBEC-RMU-KK3-2557-121 โรงเรียนบ้านโนนกราด สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1836 OBEC-RMU-KK3-2557-122 โรงเรียนโนนเมืองโคกกุง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1837 OBEC-RMU-KK3-2557-123 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1838 OBEC-RMU-KK3-2557-124 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1839 OBEC-RMU-KK3-2557-125 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1840 OBEC-RMU-KK3-2557-126 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1841 OBEC-RMU-KK3-2557-127 โรงเรียนเก่างิ้วหนองบัว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1842 OBEC-RMU-KK3-2557-128 โรงเรียนบ้านขุมปูน สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1843 OBEC-RMU-KK3-2557-129 โรงเรียนหนองคลองหนองทุ่ม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1844 OBEC-RMU-KK3-2557-130 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1845 OBEC-RMU-KS2-2557-066 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1846 OBEC-RMU-KS2-2557-067 โรงเรียนเชียงงามวิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1847 OBEC-RMU-MHK3-2557-039 โรงเรียนบ้านเขื่อน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1848 OBEC-RMU-KK3-2557-001 โรงเรียนหนองบัวแดง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1849 OBEC-RMU-KK3-2557-131  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1850 OBEC-RMU-KK3-2557-132 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1851 OBEC-RMU-KK3-2557-133 โรงเรียนโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1852 OBEC-RMU-KK3-2557-134 โรงเรียนหนองเรือ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1853 OBEC-RMU-KK3-2557-135 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1854 OBEC-RMU-KK3-2557-136 โรงเรียนป่าพร้าว-บูรณะ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1855 OBEC-RMU-KK3-2557-137 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1856 OBEC-RMU-KK3-2557-138 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1857 OBEC-RMU-KK3-2557-139 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1858 OBEC-RMU-KK3-2557-140 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1859 OBEC-RMU-KK3-2557-141 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1860 OBEC-RMU-KK3-2557-142 โรงเรียนหนองทุ่มหนองหว้า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1861 OBEC-RMU-KK3-2557-143 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1862 OBEC-RMU-KK3-2557-144 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1863 OBEC-RMU-KK3-2557-145 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1864 OBEC-RMU-KK3-2557-146 โรงเรียนหนองแซงแสงอรุณ สพป.ขก.3 ขอนแก่น 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1865 OBEC-RMU-KS3-2557-010 โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป.กส 3 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1866 OBEC-RMU-MHK3-2557-040 โรงเรียนบ้านโนนเนาร์ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1867 OBEC-RMU-MHK3-2557-041 โรงเรียนบ้านผักหนอก สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1868 OBEC-RMU-KS2-2557-068 โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1869 OBEC-RMU-MHK3-2557-042 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1870 OBEC-RMU-KS2-2557-069 โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1871 OBEC-RMU-KS2-2557-070 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1872 OBEC-RMU-MHK3-2557-043 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1873 OBEC-RMU-MHK3-2557-044 โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1874 OBEC-RMU-MHK3-2557-045 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1875 OBEC-RMU-MHK1-2557-014 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1876 OBEC-RMU-MHK1-2557-018 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1877 OBEC-RMU-MHK1-2557-017 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1878 OBEC-RMU-MHK1-2557-016 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1879 OBEC-RMU-MHK1-2557-015 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1880 OBEC-RMU-MHK3-2557-046 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1881 OBEC-RMU-MHK3-2557-047 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1882 OBEC-RMU-MHK3-2557-048 โรงเรียนบ้านผือ สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1883 OBEC-RMU-MHK3-2557-049 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1884 OBEC-RMU-MHK3-2557-050 โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป.มค.3 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1885 OBEC-RMU-KS3-2557-011 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กส 3 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1886 OBEC-RMU-KS2-2557-071 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1887 OBEC-RMU-MHK1-2557-019 โรงเรียนตำแยหนองคู สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB เครือข่าย สพฐ. 5
1888 OBEC-RMU-MHK3-2557-052 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1889 OBEC-RMU-KS2-2557-072 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1890 OBEC-RMU-MHK3-2557-053 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1891 OBEC-RMU-MHK3-2557-054 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1892 OBEC-RMU-KS2-2557-073 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กส 2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1893 OBEC-RMU-MHK3-2557-055 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1894 OBEC-RMU-MHK3-2557-056 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1895 OBEC-RMU-LA1-2557-005 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป.รอ.1 ร้อยเอ็ด 2 TB 5
1896 OBEC-RMU-MHK3-2557-057 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1897 OBEC-RMU-MHK2-2557-146 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มค 2 มหาสารคาม 500 GB 5
1898 OBEC-RMU-KS3-2557-012 โรงเรียนโนนชาด สาขา 2 สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1899 OBEC-RMU-MHK3-2557-057 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มค 3 หนองคาย 2 TB 5
1900 OBEC-RMU-KS3-2557-013 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1901 OBEC-RMU-KS3-2557-014 โรงเรียนค่ายลูกเสือ จังหวัดกาฦสินธุ์ สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1902 OBEC-RMU-KS3-2557-015 โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กส.3 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1903 OBEC-RMU-MHK3-2557-058 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.มค 3 มหาสารคาม 2 TB 5
1904 OBEC-RMU-KS2-2557-074 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1905 OBEC-RMU-KS2-2557-075 โรงเรียนหนองหอไตรราษฏร์บำรุง สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1906 OBEC-RMU-KS2-2557-076 โรงเรียนคำโองวิทยา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1907 OBEC-RMU-KS2-2557-077 โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1908 OBEC-RMU-KS2-2557-077 โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1909 OBEC-RMU-MHK1-2557-020 โรงเรียนบ้านเอียด (สังฆราษฎร์รังสรรค์) สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB 5
1910 OBEC-RMU-MHK1-2557-021 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป.มค 1 มหาสารคาม 2 TB 5
1911 OBEC-RMU-RMU1-2557-001 นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1912 OBEC-RMU-KS2-2557-078 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 กาฬสินธุ์ 2 TB 5
1913 RMU-KS2-2559-001 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1914 RMU-KS2-2559-002 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1915 RMU-KS2-2559-003 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1916 RMU-KS2-2559-004 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1917 RMU-KS2-2559-005 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1918 RMU-KS2-2559-006 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1919 RMU-KS2-2559-007 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1920 RMU-KS2-2559-008 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1921 RMU-KS2-2559-009 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ สำนักวัฒนธรรม ศรีสะเกษ 2 TB 5
1922 OBEC-RMU-MHK2-2557-147 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 500 GB 5
1923 OBEC-RMU-MHK2-2557-148 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มค.2 มหาสารคาม 2 TB 5