หลักสูตร

 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1. ระบบ

1.1.1   การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์

1.1.2  ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก)

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น          เดือนมิถุนายน – กันยายน

 ภาคปลาย        เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน      เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
           (1) ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
           (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4 หรือ
           (3) ผ่านการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
           (4) ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตำรา เอกสารในบางวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นภาษาอังกฤษ

2.4. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาจำเป็นต้องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจากศูนย์ภาษา และมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นพิเศษหรือมีการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในภาคฤดูร้อนของภาคการศึกษาแรก

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2553

2554

2555

2556

2557

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

30

30

รวม

30

60

90

120

120

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

-

30

      

2.6. งบประมาณตามแผน

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ

2554

2555

2556

2557

2558

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย

450,000

900,000

1,350,000

1,800,000

1,800,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

รวมรายรับ

540,000

1,080,000

1,620,000

2,160,000

2,160,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)

หมวด เงิน

ปีงบประมาณ

2554

2555

2556

2557

2558

ก. งบดำเนินการ

 
  1. 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

333,360

333,360

477,360

765,360

909,360

  1. 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวม 3)

10,000

200,000

300,000

450,000

420,000

 

451,360

749,360

1,101,360

1,647,360

1,761,360

รวม (ก)

333,360

333,360

477,360

765,360

909,360

ข. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

100,000

150,000

250,000

350,000

420,000

รวม (ข)

100,000

150,000

250,000

350,000

420,000

รวม (ก) + (ข)

551,360

899,360

1,351,360

1,997,360

2,181,360

จำนวนนักศึกษา

30

60

90

120

120

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

2.7. รูปแบบการศึกษา

จัดการศึกษาแบบโปรแกรมเรียนในเวลาราชการ และรูปแบบอื่นตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้ามมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ข) โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 3 รูปแบบคือ

-  การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกวิชา ที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

-  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

-  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการ ศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย