ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

อ.นุชจรี   ท้าวไทยชนะ  089-2765440

อ.ชนะชัย  อวนวัง      083-3561220

อ.อำนาจ  แสงกลเลาะ   085-7782080

 

ติดต่อ : http://www.itrmu.net/git/

facebook : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์