มคอ.

มคอ.

 

มคอ_เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร