ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์


    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม (44000)  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552  ผ่านสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่  11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2552  เมื่อวันที่  17  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 ต่อมาได้รับการรับรองให้ความเห็นชอบโดยสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ตรงตามการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาฯยังเน้นด้านบริการวิชาการท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะฯและมหาวิทยาลัยโดยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย (กลุ่ม ข)ที่เน้นระดับบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นสำคัญ

    หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2552ลงวันที่17เดือนธันวาคมพ.ศ.2552และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ลงวันที่ 7กรกฎาคมพ.ศ. 2553 และได้เปิดสอนในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2553เป็นต้นมา

ปณิธาน
    มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคมมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก

ปรัชญา
    เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นฐานในการสร้างสรรค์และรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์
    พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่าพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

พันธกิจ

    1) สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างหลายรูปแบบ

    2) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีเป้าหมายที่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกชุมชนท้องถิ่น และอาชีพ ให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบภาคปกติ ภาคพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

    3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา การเรียน การวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาที่ขาดแคลนและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ให้ได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะสร้างศักยภาพและโอกาสให้กลับไปทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

    4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลเป็นการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริการมาใช้ในการบริหารโดยการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการประชาชน โดยการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ เก่ง ดี มีคุณธรรมมีคุณภาพและมีวิทยฐานะสูงขึ้นจัดให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาด้วยการลงทุนที่ต่ำเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม