เครือข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือทางวิชาการ

1 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขา GIT (ม.รม) Geoinformatics (มมส.) และ GISTDA

เพื่อการใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกัน (17 สิงหาคม 2554)

 

 

 

ประชุมความร่วมมือกับจังหวัดในการใช้ภาพดาวเทียมและระบบ GIS

เพื่อการวางแผนพัฒนา (18 สิงหาคม 2554)

 

 

ประชุมความร่วมมือกับเทศบาลเมืองมหาสารคามในการนำระบบ GIS

สำหรับงาน School Mapping (16 พฤศจิกายน 2554)

 

 

 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

ที่ โรงแรมตักสิลา เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2554

 

ประชุมปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่อบต.เหล่า .โกสุมพิสัย 

 

 

เข้าพบนายอำเภอโกสุมพิสัย ในการพัฒนาพื้นที่บึงกุย (วันที่ 17 มกราคม 2555) 

 

 

 

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการใช้ระบบ GIS ในการพัฒนาพื้นที่