การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง

สถานที่

 

ปี

 

1. กิจกรรมสำรวจป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

 

จันทบุรี

 

2554-2555

2. โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนเมือง

 

เชียงใหม่

                        

2554

3. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง

 

ชลบุรี

2553-2555

4. กิจกรรมทำบุญ ที่วัดเขาสุกิม

 

จันทบุรี

2554-2555

5. ลูกทุ่งราชภัฏ

 

มหาสารคาม

2553-2555

6. กิจกรรมทอดกฐิน

 

มหาสารคาม

2553-2555

7. บวงสรวงท้าวกวด (ท้าวเจริญราชเดช)

 

มหาสาร

2553-2555

8. วันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวาคม

 

มหาสารคาม

2553-2555

 

ทอดกฐิน

สานสัมพันธ์พี่-น้อง

นักศึกษา GIT ทำบุญที่วัดศรีสวัสดิ์

ประกวดลูกทุ่งราชภัฏ

 http://issuu.com/nuchy/docs/songcompetition10-8-53

 

บวงสรวงท้าวกวด ที่หนองข่า

 

 http://issuu.com/nuchy/docs/tao_guad