ความภาคภูมิใจของสาขาวิชา

ความภาคภูมิใจของสาขาวิชา

 

คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ (สทอภ.)

ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางด้านรีโมทเซนซิง

 

 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกับสาขาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

นายศักดา นามโยธา ศอช.ต. เหล่า เยี่ยมชมสาขาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหนื้ที่น้ำท่วม

 บริเวณบึงกุย . โกสมุ พิสัย . มหาสารคาม

 


ประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสาขาภูมิสารสนเทศ (มมส.)

 

 

ครูและนักเรียนชั้น . 6 โรงเรียนท่าขอนยางเยี่ยมชมสาขา GIT วันที่ 12 ธันวาคม 2555

 

 

ผลงานอาจารย์และนักศึกษา GIT ร่วมกันสร้างอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม สเก็ตอัป 

 

 

เวลาว่างของนักศึกษา ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเสริมรายได้ จากการทำป้ายทะเบียนรถยนต์