การประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านการประกันคุณภาพของสาขาวิชา

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพระดับสาขา ปี 2553 

องค์ประกอบ

 

จำนวนตัวบ่งชี้

 

คะแนนรวม

 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้

 

ระดับการประเมิน

 

องค์ประกอบที่ 2 ผลิตการสอน

 

7.00

 

23

3.29

ระดับพอใช้

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

 

2.00

9

4.5

ระดับดีมาก

 

รวมตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ

 

9.00

32

 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จำานวน 9 ตัวบ่งชี้

 

3.56

ระดับดี

 

หมายเหตุ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 4.1 ,และ 4.3

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพระดับสาขา ปี 2554

องค์ประกอบ

 

จำนวนตัวบ่งชี้

 

คะแนนรวม

 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้

 

ระดับการประเมิน

 

องค์ประกอบที่ 2 ผลิตการสอน

 

7.00

 

25

3.57

ระดับพอใช้

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

 

2.00

10

5

ระดับดีมาก

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำการ

 

2.00

10

5

ระดับดีมาก

รวมตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ

 

11.00

45

 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้

 

4.09

ระดับดี

 

หมายเหตุ คะแนนตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 4.1 , 4.3, 5.1 และ 5.2