บุคลากร

 

 

จำนวนอาจารย์และบุคลากร

ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชามีบุคลากร จำนวน 3 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร 3 คน จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิ ได้ดังนี้

 

สายวิชาการ(ตำแหน่งทางวิชาการ)

สาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

สายสนับสนุน

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

3

-

-

-

3

-

รวม

3

-

-

-

3

-

สายวิชาการ

สาขาวิชา

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

-

-

3

-

3

รวม

-

-

3

-

3

 

 

 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

สถานบันที่สำเร็จการศึกษา

1.

อาจารย์

นางสาวนุชจรี ท้าวไทยชนะ

 

ป.ตรี(บรรณารักษศาสตร์และสาร สนเทศศาสตร์)

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

อาจารย์

นายชนะชัย  อวนวัง  

 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)

ปรด. คอมพิวเตอร์ศึกษา**

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.

อาจารย์

นายอำนาจ แสงกุดเลาะ 

วท.บ. (สิ่งแวดล้อม การจัดการ)

วท.ม. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.

อาจารย์

นายธีรวัฒนน์ กมลรัตน์ 

วท.บ. (สิ่งแวดล้อม การจัดการ)

วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.

อาจารย์

นางสาววรรณพร รัตนศฤงค์

วท.บ. (สิ่งแวดล้อม การจัดการ)

วท.ม. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ

** กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)