งานบริการวิชาการสู่ชุมชน

untitled-7

untitled-8

วิทยากรอบรม การทำแผนที่ชุมชน การใช้เครื่องมือจีพีเอส การอ่านแผนที่ภูมิประเทศ

การประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียม (โดย สสส.)

 

untitled-9 

วิทยากรอบรมโปรแกรม GIS ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม

untitled-10

วิทยากรอบรมระบบ GIS สาหรับการทาแผนที่โรงเรียน ให้กับเทศบาลเมืองมหาสารคา,ม