Get Adobe Flash player
NCTIM 2017
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 19 ธันวาคม 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ร่วมกับ บริษัท แพคกอน จำกัด วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม 80 พรรษา วันที่ 7 ธันวาคม 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ที่ได้รับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม TM3 ศูนย์การเรียนรู้ "ไอซีที" ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการประชุมสัมมนาและพบปะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 28 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวสารพระวรุณ