Get Adobe Flash player

แถลงข่าวความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 


        

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     

 

DSC 2844     DSC 2850

 

DSC 2853     DSC 2881

 

 

DSC 2844     DSC 2884