Get Adobe Flash player

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอด โครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ

DSC 3193   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอด โครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ 

 


        

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การเผยแพร่ ถ่ายทอด โครงการ ICT ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

DSC 3202     DSC 3193

 

DSC 3217     DSC 3224

 

DSC 3200     DSC 3179