Get Adobe Flash player

การบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา" โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอียมวิจารณ์

DSC 3228   

การบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา"

โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอียมวิจารณ์ 


        

 

การบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา"

โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอียมวิจารณ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้อง 3ฺB3 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

DSC 3228     DSC 3234

     

DSC 3236     DSC 3238

 

DSC 3240     DSC 3244

 

DSC 3252     DSC 3247

 

DSC 3255