Get Adobe Flash player
RSS
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมเครือข่ายส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมเครือข่ายส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน "โครงการ ICT ตามพระราชดำริ" (36)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานของคณะ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานของคณะ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (22)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ Office 365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ Office 365 (27)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๗ รอบ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๗ รอบ (31)
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 (32)
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 (25)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ  (50)
การประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 (33)
พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 18 มิถุนายน 2559  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (70)
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2559
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (21)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายส่งเสริมการใช้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายส่งเสริมการใช้ "ไอซีที" เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน (36)
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา" โดย รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (22)
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าในอาคาร และพิธีเลี้ยงเจ้าที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าในอาคาร และพิธีเลี้ยงเจ้าที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (27)
การอบรม
การอบรม "How to use Endnote to make references for Filing and Research management" สำหรับนักศึกษานานาชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (42)
การอบรม
การอบรม "How to use Endnote to make references for Filing and Research management" สำหรับนักศึกษานานาชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 » 59-05-07 (48)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (9)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 (16)
ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอธิการบดีจาก Institute for Research and Development of New Technologies และคณะผู้บริหารจาก Quang Binh High School of Economics ประเทศเวียดนาม
ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอธิการบดีจาก Institute for Research and Development of New Technologies และคณะผู้บริหารจาก Quang Binh High School of Economics ประเทศเวียดนาม (32)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี เข้าอบรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทางการวิจัย โดยวิทยากรจาก บัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี เข้าอบรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทางการวิจัย โดยวิทยากรจาก บัณฑิตวิทยาลัย (17)
งานราตรี Smart IT สัมพันธ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
งานราตรี Smart IT สัมพันธ์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (64)
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (39)
การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (10)
การอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research จากครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล ทั้งในและต่างประเทศ วันที่ 30 เมษายน 2559
การอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research จากครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล ทั้งในและต่างประเทศ วันที่ 30 เมษายน 2559 (47)
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (21)
กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน นักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี (73)
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล บนระบบ Digital Smart Education Platform รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 เมษายน 2559
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล บนระบบ Digital Smart Education Platform รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 เมษายน 2559 (13)
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี Multipoint เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559
การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี Multipoint เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 18 เมษายน 2559 (16)
ราชภัฏมหาสงกรานต์ สืนสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาัลราชภัฏมหาสารคาม
ราชภัฏมหาสงกรานต์ สืนสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาัลราชภัฏมหาสารคาม (51)
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล บนระบบ Digital Smart Education Platform วันที่ 4-5 เมษายน 2559
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล บนระบบ Digital Smart Education Platform วันที่ 4-5 เมษายน 2559 (11)
การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำบรรณานุกรม โดย Prof.Dr.Anthony R. Moon วันที่ 31 มีนาคม 2559
การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำบรรณานุกรม โดย Prof.Dr.Anthony R. Moon วันที่ 31 มีนาคม 2559 (13)
อบรม
อบรม "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล บนระบบ Digital Smart Education Platform" วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 (15)
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (195)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2" (13)
ประชุมเพื่อทำคอนเทนท์ในการพัฒนาระบบเนื้อหาดิจิตอล เพื่อพัฒนาการศึกษาบนระบบ Digital Smart Education Platform
ประชุมเพื่อทำคอนเทนท์ในการพัฒนาระบบเนื้อหาดิจิตอล เพื่อพัฒนาการศึกษาบนระบบ Digital Smart Education Platform (14)
อบรมการทำคอนเทนท์เพื่อพัฒนาการศึกษาบนระบบ Digital Smart Education
อบรมการทำคอนเทนท์เพื่อพัฒนาการศึกษาบนระบบ Digital Smart Education (14)
การประชุมเพื่อประเมินบทความวิชาการ NCTIM2016
การประชุมเพื่อประเมินบทความวิชาการ NCTIM2016 (13)
อบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ Raspberry pi
อบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ Raspberry pi  (10)
Powered by Phoca Gallery