Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับคณะ

 

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการ การวิจัย พัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น ในการนำคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่

รองรับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

  


         แผนพัฒนาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)  จึงประกอบ

ไปด้วยยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในระยะแรกของการพัฒนาจึงมุ่งประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและท้องถิ่น โดยการนำการบริการวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สู่ชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม

จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นคณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดำเนินภารกิจได้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ปณิธาน

        พัฒนาคน   ส่งเสริมการวิจัย  รับใช้สังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปรัชญา

        พัฒนางานด้านไอที  อย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

                      

 

พันธกิจ

      1) ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ
      2) พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      5) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

      2) เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
      3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
      4) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
      5) เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ