Get Adobe Flash player

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อหลักสูตร        
            ภาษาไทย     ::  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
            ภาษาอังกฤษ  ::  Bachelor of Science Program in Geographical Information Technology

อักษรย่อปริญญา  
           ภาษาไทย      :: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์)
           ภาษาอังกฤษ   :: B.Sc. (Geographical Information Technology)
หลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      131   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       33    หน่วยกิต
     
         1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                       9     หน่วยกิต
         2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                               9     หน่วยกิต
         3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6     หน่วยกิต
         4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์         9     หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                      92     หน่วยกิต
         1. กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีสารสนเทศ                                22     หน่วยกิต
         2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                              54     หน่วยกิต
         3. กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                    12     หน่วยกิต
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                                               6       หน่วยกิต