Get Adobe Flash player

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร        
            ภาษาไทย     ::  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ภาษาอังกฤษ  ::  Bachelor of Science Program in Information Technology

อักษรย่อปริญญา  
           ภาษาไทย      :: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
           ภาษาอังกฤษ   :: B.Sc. (Information Technology)
หลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      133   หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       33    หน่วยกิต
     
         1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                       9     หน่วยกิต
         2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                               9     หน่วยกิต
         3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6     หน่วยกิต
         4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์         9     หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                         94     หน่วยกิต
         1. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์                                       9      หน่วยกิต
         2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                             70      หน่วยกิต
         3. กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                    9       หน่วยกิต   

         4. กลุ่มวิชาภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                       6       หน่วยกิต
  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                                               6       หน่วยกิต