สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

maneerat

อาจารย์มณีรัตน์  ผลประเสริฐ

 ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

weerapon 

อาจารย์วีระพน  ภานุนักษ์    

duanpen

 อาจารย์เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์

 

 bundit

อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท   

   

jarun

   อาจารย์จรัญ  เจิมแหล่     

 

 

chanettree 

    อาจารย์ชเนตตี    พิมพ์สวรรค์         

    

 

wongpunya

       อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวลแก้ว         

 

 

 worawit

 

อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์

 

. 

อาจารย์จารุกิตต์  สายสิงห์

 

 

 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ชุมชนชาวไอที