สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์


chanachai

อาจารย์ชนะชัย  อวนวัง 


 ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

kanoklada

อาจารย์กนกลดา ท้าวไทยชนะ

 

 

amnart

อาจารย์อำนาจ  แสงกุดเลาะ

 

 

 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ชุมชนชาวไอที