สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

 

                                                                         piyasak

อาจารย์ปิยศักดิ์  ถีอาสนา

 ประธานสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

 

 


   อาจารย์ธวัชชัย  สหพงษ์   

 

    อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์   

 

nattapong

อาจารย์ณัฐพงษ์  พระลับรักษา

 

 

 

   
pojsirin

อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันท์

 

narumol

อาจารย์นฤมล  อินทิรักษ์

  

 

 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ชุมชนชาวไอที