สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 


                                                                         

apichat

 

อาจารย์อภิชาติ  เหล็กดี 

 ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

 


 
 

winai

อาจารย์วินัย  โกหลำ

 

nattapong-net

 อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม

 

 .

  อาจารย์นราธิป  ทองปาน

 

 

.

อาจารย์ทิพวิมล  ชมภูคำ

 

.

 อาจารย์กัลยา  สุนทรา

 

.

  อาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ชุมชนชาวไอที