สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


wannaporn

อาจารย์วรรณภร  สารภักดิ์

 ประธานสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  

tanet

อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข

 

1
อาจารย์นราธิป  ทองปาน

 

keerati

อาจารย์กีรติ  ทองเนตร

 

umaporn

 อาจารย์อุมาภรณ์  เหล็กดี

 

 

 

 อาจารย์กฤษฎา  หินเธา

 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ชุมชนชาวไอที