Get Adobe Flash player

  

 


dean

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ธวัชชัย  สหพงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์   

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

1

อาจารย์นราทิป  ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

  

bundit

อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

winai

อาจารย์วินัย โกหลำ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 

tanet

 อาจารย์ธเนตร ยืนสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต

 

keerati

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

 

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


tanakrit

นายธนกฤต  วิชัยวงษ์

 หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

tippayaporn

นางสาวทิพยาพร ทักษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

Srivilai

 นางสาวศรีวิไล นิราราช    

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัณฑิตศึกษา)

suphaporn

นางสาวสุภาพร  หาชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

          ponlawat           

นายพลวัฒน์  อัฐนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริพร จำปาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

kanna

 นางสาวกาญจณา  ดงสงคราม  

เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย

 

นายธนาพัฒน์  เที่ยงภักดิ์

เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย

 

นายจักรี ทำมาน

เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย