งานวิจัยนักศึกษา

research-t

 

ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านการออกแบบ (Graphic Design) package download
ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านวิดีโอ (Video) เช่น หนังสั้น, MV, Visual Effect package download
ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านแอนิเมชั่น (Animation) เช่น 2D Animation, 3D Animation package download
ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านเว็บดีไซน์ (Web Design)  package download
ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านสื่อเพื่อการศึกษา (Edutainment) package download
ตัวอย่าง   เค้าโครงงานปริญญานิพนธ์ ด้านมัลติมีเดียโปรแกรมมิ่ง (Multimedia Programming) package download

comments