หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
48716 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี    สร้างโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี   พ.ศ. 2482 

ในปี พ.ศ. 2519 โอนไปขึ้นกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี

                         นับจากปี พ.ศ. 2548-2552  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตและจากห้องสมุดมีชีวิต  นับจากเดือนธันวาคม  2552  จนถึงปัจจุบัน  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการพัฒนาให้เป็น  ศูนย์ความรู้กินได้  ตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551  ในการพัฒนาห้องสมุดภายใต้สังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.)  ในรูปแบบของ  ศูนย์ความรู้กินได้  ซึ่งได้ดำเนินการที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก  เพื่อให้เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ในด้านการทำมาหากิน  ทำหน้าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพโดยใช้กระบวนการคัดสรรองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำมาหากิน  บนแนวคิด  เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์    เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้  ความรู้  เป็น  ทุน  ในการทำมาหากิน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี “ศูนย์ความรู้กินได้” ตั้งอยู่บน ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553    ปัจจุบันห้องสมุดนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี (กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี)