หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
23163 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติ
พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม

      พิพิธภัณฑ์เมือง  ศูนย์รวมเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  จังหวัดมหาสารคาม              
      เริ่มดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ.
2543
      ในสมัยที่นางสิริเลิศ  เมฆไพบูลย์  ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  และนายสุรจิตร  ยนต์ตระกูล  เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค
8,434,000 บาท (อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  และเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2546  เพื่อการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ  ภายในจำนวน 2,000,000 บาท  ภายในสวนสาธารณะหนองข่ามีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ อันมีแมกไม้บวกกับสระน้ำหนองข่าที่ร่มรื่นย์ 
      ด้านหน้ายังมีอนุสาวรีย์ท้าวมหาชัยวีระบุรุษอันดับหนึ่งของชาวมหาสารคาม  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2547
      การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเน้นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีแก่นของเรื่อง (Theme)  ซึ่งเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ "เมืองซ้อนชนบท"  สามารถแบ่งมิติทางประวัติสาสตร์ ในการนำเสนอเป็น 5 ยุค ดังนี้
        -  ยุคก่อนตั้งเมืองมหาสารคาม
        -  ยุคเจ้าเมืองท้องถิ่น
        -  ยุคปกครองโดยข้าราชการ
        -  ยุคขยายตัวทางการศึกษา
        -  ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่
      นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แล้ว เทศบาลเมืองมหาสารคามยังได้วางแผนการจัดกิจกรรม  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
        การจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาท้องถิ่น
        -  การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมตามฤดูกาล 
        - 
การพัฒนารูปแบบการจัดแสดงในนิทรรศการทั้งในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  นิทรรศการที่โต้ตอบกับผู้ชม
        การจัดทำคลังพิพิธภัณฑ์และศูนย์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลและวัตถุที่สามารถสืบค้นเรื่องราวของชาวมหาสารคาม
        การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เช่น อาสาสมัครนำชม  การสาธิต  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน