หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
26043 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)
UPPER ESAAN  WILD  ANIMAL  ADVENTURE  PARK 

KHONKAEN – UDONTHANI

            อยู่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  27  เมษายน  2552  เนื้อที่  3,338  ไร่

            อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552  ให้ดำเนินการโครงการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมของป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งนี้ให้แนวความคิดในการเป็นป่ากับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่กับป่า    ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดขอนแก่น

            รูปแบบเป็นสวนสัตว์เปิดในลักษณะอุทยานสัตว์ป่า (ADVENTURE  PARK)               ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นห้องเรียนสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการปลูกจิตรสำนึกในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจากอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี ไปยังนครเวียงจันทร์  หลวงพระบาง  ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย  พร้อมทำให้เป็น LANDMARK  แห่งภาคอีสาน