หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19935 ครั้ง

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจปรัชญา 

 

“สรรค์สร้างชุมชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

อุดมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 

วิสัยทัศน์

 

                 ปี  2554  ศูนย์วิทยาสาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นเป็นองค์กรชั้นนำ  ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างระบบการคิด  ปลูกจิตวิทยาศาสตร์  มีนวัตกรรมหลากหลาย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์

 

พันธกิจ

 

               1.  จัดเละส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

               2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดระบบการเรียนรู้และบริหารจัดการองค์กร

                    ด้านวิทยาศาสตร์

               3.  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

               4.  นำนวัตกรรมการบริหารจัดการและภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร

               5.  จัด  ขยาย  และแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

               6.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์