หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19591 ครั้ง

ประวัติ 

ประวัติความเป็นมา

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อปี พ.ศ. 2537  ได้อนุมัติให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ในสมัยนั้น  ปัจจุบันคือ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ขยายเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคให้ครบทุกเขตการศึกษาทั้ง  12  เขต  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             เขตการศึกษา  9  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ได้อนุมัติให้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น  โดยใช้สถานที่ก่อสร้างที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์  ติดถนนมิตรภาพ  กม.ที่  44-45  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อที่ 51  ไร่  3  งาน  99.6  ตารางวา  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลักแรก  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2540  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2540  และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2542  เป็นต้นมา 

                ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ