หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19903 ครั้ง

บทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่

 

                1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สำหรับเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป

                2.  ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้า  ทดลอง  วิจัยและพัฒนา  สาธิตและเผยแพร่  การใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองครอบครัว  และชุมชน

                3.  ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เพื่อการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อก่อให้เกิดเครือข่าย  ความร่วมมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมอบหมาย